Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2019 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 listopada 2019 roku.

GNiZK.6840.3.2019; GNiZK.6840.4.2019;

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości rolnych:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2019 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 listopada 2019 roku.

GNiZK.6840.3.2019; GNiZK.6840.4.2019;

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i 2, w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.), art. 2a, art. 2b i art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.), §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.)

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości rolnych:

 

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 844 Orchowo, obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

Powierzchnia nieruchomości

1,4819 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, zlokalizowana w środkowej części gminy Orchowo, w południowo – wschodniej części obrębu Orchowo, na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa działka gruntu zlokalizowana jest w odległości ok. 2km od drogi wojewódzkiej nr 262, ok. 3 km na północny wschód od centrum Orchowa (siedziby Gminy Orchowo). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze, pojedyncza zabudowa zagrodowa. Działka gruntu ma kształt nieregularny. Wykorzystywana była rolniczo jako grunt orny. Powierzchnia gruntu jest lekko pofalowana. Na działce gruntu występują klasoużytki: RIIIb - 1,4819 ha. Kultura upraw jest bardzo dobra. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną (szutrową).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo, nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Nieruchomość objęta jest następującymi formami ochrony przyrody: Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu – Uchwała nr 53 Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 1, poz. 86). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu

Działka została przeznaczona do sprzedaży w formie: I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Cena wywoławcza nieruchomości

93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z póżn.zm.).

Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,  pok. nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

9.300,00 zł płatne do dnia 29 listopada 2019 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9.300,00 zł słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 29 listopada 2019r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 844 obręb Orchowo” .

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do udziału w przetargu mogą zastać zakwalifikowane osoby, które nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r., do godz. 15:00 złożą w Sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo pisemne  zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Do zgłoszenia należy dołączyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia. Zgłoszenie wraz z przedmiotowymi dokumentami (7 załączników) winno być złożone w  zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – dz. 844 Orchowo - kwalifikacja”

Wysokość minimalnego postąpienia

930,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

 

 

2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 846/2 Orchowo, obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

Powierzchnia nieruchomości

1,5679 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, zlokalizowana w środkowej części gminy Orchowo, w południowo – wschodniej części obrębu Orchowo, na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa działka gruntu zlokalizowana jest w odległości ok. 2km od drogi wojewódzkiej nr 262, ok. 3 km na północny wschód od centrum Orchowa (siedziby Gminy Orchowo). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolnicze, pojedyncza zabudowa zagrodowa. Działka gruntu ma kształt nieregularny. Wykorzystywana była rolniczo jako grunt orny. Powierzchnia gruntu jest równa, z niewielkimi nierównościami na obrzeżach działki. W południowo-wschodnim fragmencie działki przebiega naziemna linia elektroenergetyczna o napięciu 110kV, ze słupem technicznym na terenie działki. Na działce gruntu występują klasoużytki: RIIIa (1,0322 ha), RIIIb (0,2635 ha), RIVa (0,2722 ha). Kultura upraw jest bardzo dobra. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną (szutrową).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo, nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Nieruchomość objęta jest następującymi formami ochrony przyrody: Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu – Uchwała nr 53 Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 1, poz. 86). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu

Działka została przeznaczona do sprzedaży w formie: I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Cena wywoławcza nieruchomości

98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy).

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z póżn.zm.).

Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,  pok. nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

9.800,00 zł płatne do dnia 29 listopada 2019 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9.800,00 zł słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 29 listopada 2019r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 846/2 obręb Orchowo” .

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do udziału w przetargu mogą zastać zakwalifikowane osoby, które nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r., do godz. 15:00 złożą w Sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo pisemne  zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Do zgłoszenia należy dołączyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia. Zgłoszenie wraz z przedmiotowymi dokumentami (7 załączników) winno być złożone w  zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – dz. 846/2 Orchowo - kwalifikacja”

Wysokość minimalnego postąpienia

980,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) oraz do dnia 29 listopada 2019 roku, do godz. 15.00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami, w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.
 2. Załączniki do zgłoszenia uczestnictwa:

a)      Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z art. 7 ust. 1w związku z art. 6  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta - Załącznik nr 1;

b)      Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

c)      Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminie - Załącznik nr 2;

d)      Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze nabywcy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) – Załączniki nr 3 i 4;

e)      Oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych – Załącznik nr 5;

f)        Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń – Załącznik nr 6;

g)      Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) a same przystępujące do przetargu, obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym – Załącznik nr 7;

h)      Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą złożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie);

i)        Kopia dowodu wniesienia wadium do przetargu.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

1.      Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona dnia 4 grudnia 2019 roku, w siedzibie tutejszego urzędu: tj. Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze koło biura numer 8 oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/?c=499 – menu „Gospodarka nieruchomościami

 

Dodatkowe warunki i informacje:

 1. Do przetargu może przystąpić obywatel polski lub polska osoba prawna.
 2. Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji do wglądu dowód tożsamości.
 5. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić w terminie wadium.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 8. Osobie, która przetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 11. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Gminy Orchowo prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Strzałkowie O/Orchowo nr konta: 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 
 12. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 13. Nabywca ponosi koszty, koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków.
 16. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Orchowo z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
 17. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
 18. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 19. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
 20. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 21. Upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst  jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)

 

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo, zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, na parterze, przy biurze nr 8.

 

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Orchowo, pod adresem: www.orchowo.pl

 

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Orchowo pod adresem: http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach zostanie zamieszczony w następującej prasie: „Gazeta Słupecka”, „Głos Wielkopolski”, „Pałuki i ziemia mogileńska”.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach został przekazany sołtysom sołectw gminy Orchowo celem rozwieszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Szczegółową informację o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (biuro nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31.

 

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dnia 5 listopada 2019r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:………………………………….

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

Załączniki

844 (287.8kB) Zapisz dokument  
846-2 (288.8kB) Zapisz dokument  
ZAŁĄCZNIK NR 1 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 2 (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 3 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 4 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 5 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 6 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 7 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0050 zgłoszenie (281.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0051 załącznik nr 1 (464kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0052 załącznik nr 2 (626.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0053 załącznik nr 3 (313.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0054 załącznik nr 4 (428.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0055 załącznik nr 5 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0056 załącznik nr 6 (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0057 załącznik nr 7 (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCAN0058 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 70-2019 ogloszenie przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 70-2019 załącznik nr 1 (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH) (708.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Paulina Bernaś
Data utworzenia:2019-11-05 08:30:53
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2019-11-05 08:31:10
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2019-11-05 08:34:44
Ostatnia zmiana:2019-11-15 11:29:37
Ilość wyświetleń:331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij