Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie".

Początek formularzaOgłoszenie nr 511228-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Gmina Orchowo: Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo, krajowy numer identyfikacyjny 31101937800000, ul. ul. Kościuszki  6 , 62-436  Orchowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 684 090, e-mail ug@orchowo.pl, faks 632 684 090.
Adres strony internetowej (URL): www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.orchowo.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie
Numer referencyjny: RF.DGZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:„ROZBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE” które będzie realizowane w związku z wykonywaniem w 2020 roku zadań dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016r., poz. 1250). Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z: –projektem budowlanym –załącznik nr, –STWiOR –załącznik nr. - przedmiarem robót – załącznik nr 1.Standardy jakościowe. a)standardy jakościowe zostały określone w treści STWiOR oraz w projekcie budowlanym, b)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ, c)przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia, d)gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane, e)Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3-letniej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, f)zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca, g)ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia, h)jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku KIO z 14.X.2013 r. sygn. KIO 2315/13),stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań określonych w art. 29 ust.4 ustawy PZP, związanych z realizacją zamówienia. 3.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający na okres realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest w ich miejsce zatrudnić inne osoby. 4.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób, bądź oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób z wykazem wg stanowisk pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 5.W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokumenty, o których mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. 6.Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa w pkt 3. 7.W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdziale III pkt 4 –6 niniejszej SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną § 20 ust. 2.1 pkt o wzoru umowy. 8.W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa w pkt 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub naliczyć dodatkowo karę umowną określoną § 20 ust .2.1 pkt p- wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45111200-0

45262310-7

45262300-4

45262500-6

45223500-1

45410000-4

45432130-4

45421000-4

45442100-8

45320000-6

45430000-0

45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-11-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wypis z CEIDG, KRS potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: –przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę brutto minimum: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert. –przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) . 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale V pkt1 litera b-d niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: a)w przypadkach określonych w rozdziale V pkt 1.4,warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę brutto minimum: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) b)w przypadkach określonych w rozdziale V pkt 1.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia), c)w przypadkach określonych w rozdziale V pkt1 b-d warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełnia warunek samodzielnie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), polegającą na budowie obiektów budowlanych oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019r., poz. 1186 ze zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wcelu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego według załącznika nr 4 do SIWZ, b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę brutto minimum: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, c)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form z uwzględnieniem ust. 3) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku bankowego: 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo (sekretariat), przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem „Wadium w postępowaniu nr RF.DGZP.271.1.2020 na......[wpisać nazwę zadania]”. 7.Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowo, że każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązuje Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a zaistniały okoliczności ujęte w art.46ust.4a PZP. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 PZP, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt5 PZP lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ,oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 3 dni. 14.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 15.Oferta Wykonawcy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP) zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jeżeli wniesie je w sposób nieprawidłowy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Ogólne warunki umowy przedstawia wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy określono we wzorze umowy. 3.Warunkiem dokonania zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron, potwierdzona na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w związku z wykonywaniem w 2020 roku zadań dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016r., poz. 1250).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 Wójt Gminy

Jacek Misztal

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

str tyt. SIWZ (213.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 1-6 do SIWZ (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - wzór umowy (122.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - oświadczenie RODO (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR budowlana Rozbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (934.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR instal;acje elektryczne. Rozbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (161.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR instalacje sanitarne Rozbudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (359kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Strona tytułowa (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Zawartość opracowania (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Oświadczenie projektanta (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Oświadczenie sprawdzającego (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Opis zagospodarowania działki (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Projekt zagospodarowania cz. rysunkowa (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Informacja BIOZ (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. Opis techniczny (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. Elewacje (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. Rzut przyziemia (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11. Przekroj A-A (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. Rzut dachu (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Rzut fundamentów (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Rzut stropu (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. Zestawienie stolarki (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. Opis instalacji sanitarnych (243.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. Instalacja wod.-kan. (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. Instalacja c.o. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. Instalacja elektryczna (463.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys ofertowy (ślepy) słowikowo (230kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytania (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2020-02-11 11:54:12
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2020-02-11 11:54:28
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2020-02-11 12:58:52
Ostatnia zmiana:2020-02-18 14:14:31
Ilość wyświetleń:85

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij