Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gmina Orchowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Orchowo - http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1)    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

2)    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

1)    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności, którym w Urzędzie Gminy Orchowo jest Sekretarz Gminy Grzegorz Matkowski, e-mail: g.matkowski@orchowo.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2684090 wewn. 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.     Siedziba Urzędu Gminy Orchowo mieści się przy ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.
2.     Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Kościuszki oraz wejście od parkingu za budynkiem urzędu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od frontu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3.     Do biur Urzędu Gminy należy kierować się wejściem A, z wejścia głównego od ul. Kościuszki.
4.     Korytarze parteru budynku zapewniają możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
5.     Na piętro budynku można dostać się wyłącznie po schodach. Na piętrze budynku znajdują się biura: Sekretariat, gabinet Wójta, gabinet Sekretarza, biuro ds. obsługi Rady Gminy, biuro ds. promocji i informatyki, Sala Narad.
6.     Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, w razie konieczności załatwienia spraw w którymkolwiek z biur znajdujących się na piętrze budynku, potrzebę taką zgłaszają do pracownika obsługi kasowej w biurze nr 3.
7.     Urząd Gminy Orchowo nie posiada obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
8.     Przed głównym wejściem do budynku od strony ul. Kościuszki znajduje się parking dla klientów Urzędu Gminy Orchowo. Parking ten zapewnia 1 miejsce parkingowe (z kopertą) dla osób niepełnosprawnych.
9.     Jeśli sytuacja tego wymaga, klient ma prawo wstępu z psem asystującym na parter budynku. W razie konieczności załatwienia spraw w którymkolwiek z biur znajdujących się na piętrze budynku, potrzebę taką należy zgłosić do pracownika obsługi kasowej w biurze nr 3.
10.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku naprzeciw biura nr 4.
11.  Głuchoniemi klienci Urzędu Gminy Orchowo, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z Koordynatorem do spraw dostępności Urzędu Gminy Orchowo, na adres e-mail: g.matkowski@orchowo.pllub tel. 63 2684090 wewn. 22, podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

 

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna Gminy Orchowo dostępna jest do pobrania ze strony Sklep Play na platformy Android i IOS.

 

Orchowo, dnia 30.09.2020 r.

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij