Uchwała Nr XVIII/139/12

Rady Gminy Orchowo

z dnia

 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, obowiązującego na terenie gminy Orchowo.

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej „Regulaminem" dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez Urząd Gminy Orchowo.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody prowadzoną przez Urząd Gminy Orchowo.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków prowadzoną przez Urząd Gminy Orchowo.

4. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).

 

§ 2. l. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej "Usługobiorcą".

2. "Usługodawcą" w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Urząd Gminy Orchowo.

 

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.

 

 

Rozdział II.

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 4. l .Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. l określa załącznik do Regulaminu.

3. Do wniosku. Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

    wniosek,

      b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

           sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

      c) pozwolenie na budowę budynku w przypadku budynków nowobudowanych.

4.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po zawarciu umowy o przyłączeniu do sieci między Usługodawcą a Usługobiorcą.

 

Rozdział III

Zawieranie umów

 

§ 5. l. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w wyjątkowych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym zainteresowany może otrzymać pozwolenie na pobór wody z wodociągu gminnego poprzez podpisanie odrębnej umowy obowiązującej na czas budowy budynku, umowa właściwa zostanie podpisana po oddaniu budynku do użytkowania.

4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 4 Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a)    instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

b)    jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w uzgodnionym terminie,

c)    właściciel lub zarządca rozlicza, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

d)    właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

e)    właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

f)     został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali;

g)    został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

 

§ 6. l. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

§ 7. Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1)     ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2)     sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3)     praw i obowiązków stron umowy,

4)     procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)     okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,

6)     warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przykanalików będących w posiadaniu Usługobiorcy.

 

§ 8. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

 

§ 9. Korzystanie z usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

Rozdział IV.

Obowiązki Usługodawcy - minimalny poziom usług

 

§ 10. l. Usługodawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia.

 

§ 11. Usługodawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjne.

 

§ 12. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia i poinformować Usługobiorcę o jego lokalizacji.

 

§ 13. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca powinien poinformować Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§ 14. l. Usługodawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Usługobiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

 

§ 15. W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym z winy Usługobiorcy powinien on przystąpić do jej natychmiastowego usunięcia, a jeżeli tego nie wykona. Usługodawca przystąpi do zastępczego usunięcia awarii, a kosztami obciąży Usługobiorcę.

 

Rozdział V

Prawa Usługobiorcy

 

§ 16. Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu Usługodawca tworzy stanowisko pracy do spraw obsługi Klienta.

§ 17. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 18.1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.

2. Reklamacje dotyczące ilości winny być wnoszone na piśmie, natomiast w sprawach jakości wody mogą być zgłaszane również telefonicznie.

3. Usługodawca winien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, a w uzasadnionych przypadkach nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

 

§ 19. Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.

 

§ 20. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Usługodawca winien uprzedzić Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 21. l. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Usługobiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

 

 

Rozdział VI

Prawa Usługodawcy

 

§ 22. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Usługodawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 23. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w rozdziale II Regulaminu.

§ 24. Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1)     przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2)     usługobiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3)     jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

4)     został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

§ 25. Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 26.1. W przypadku zerwania plomby na wodomierzu głównym i zgłoszenia tego faktu Usługodawcy, ma on prawo pobrać opłatę za ponowne oplombowanie wodomierza w wysokości 10-krotności wartości lm3 wody. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia tego faktu Usługodawcy ma on prawo pobrać opłatę za ponowne oplombowanie wodomierza w wysokości 100-krotności wartości lm3 wody oraz naliczyć opłatę za wodę zużytą analogicznie do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

2. W zgłoszenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego z winy Usługobiorcy pokrywa on koszty wymiany tego wodomierza i jego oplombowania.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego przez osobę upoważnioną z winy Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo pobrać opłatę w wysokości 100-krotności wartości lm3 wody.

4. Zamknięcie zasuwy (nawiertaki) odcinającej przyłącze powinno odbywać się wyłącznie przez konserwatora wodociągu. W przypadku stwierdzenia naruszenia w/w urządzeń Usługodawca ma prawo pobrać opłatę w wysokości 100-krotności wartości lm3 wody.

 

§ 27. l. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz okresowych wymian wodomierzy, którym skończył się czas legalizacji.

2. Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. l.

 

Rozdział VII

Obowiązki Usługobiorcy

 

§ 28. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

 

§ 29. Usługobiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane w dobrym stanie technicznym oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 30. Usługobiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

 

§ 31. Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

 

§ 32. Usługobiorca winien powiadomić Usługodawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

§ 33. Usługobiorca dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 

§ 34. Usługobiorca nie może odprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieków innego pochodzenia niż bytowe, a w szczególności:

a)        wody opadowej i roztopowej, żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, pampersów, papieru (poza toaletowym), włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, oraz resztek roślinnych i zwierzęcych itp.

b)        substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trinitrotoluenu,

c)        substancji żrących i toksycznych,

d)        odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

e)        ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

 

§ 35. Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 36. Usługobiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 37. Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

1)     użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2)     użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3)     poinformowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków na etapie zawierania umowy,

4)     wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 

Rozdział VIII

Sposób rozliczeń

 

§ 38. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Usługodawcę z Usługobiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§ 39. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

 

§ 40. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

 

§ 41. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 

§ 42. l. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej przez Usługobiorcę zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub według norm ustalonych w odrębnych przepisach z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

 

§ 43. l. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt dostarczającego ścieki.

2. Montaż dodatkowego wodomierza odbywać się będzie na wniosek Usługobiorcy, w którym to określa cel bezpowrotnie zużytej wody. Po wyrażeniu zgody przez Usługodawcę na zamontowanie wodomierza, zainteresowany ma obowiązek podpisania stosownego aneksu do umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Koszty montażu i eksploatacji w/w wodomierza ponosi Usługobiorca.

 

§ 44. l. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

§ 45. Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

 

§ 46. Taryfy wymagają ogłoszenia w miejscowej prasie i sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 47. l. Taryfa obowiązuje przez l rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 48. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 Ustawy :

a)     usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze,

b)     zgłoszenie przez odbiorców zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty,

c)     w przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona naliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek odbiorcy nastąpi jej zwrot.

Rozdział IX

 Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 49. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Usługodawcy są jednostki straży pożarnej.

§ 50. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Usługodawcy dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Usługodawcą, a przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

 

§ 51.  Usługodawca wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych) zalicza do strat poniesionych przez Usługodawcę.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 52. Zmiany Regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

 

§ 54 Urząd Gminy Orchowo zobowiązany jest do bezpłatnego udostępniania niniejszego regulaminu Usługobiorcom jego usług.

 

§ 55. Traci moc uchwała Nr XXXIV/211/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

§ 56. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

 

§ 57. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                               Janina Nowak