Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

DZIERŻAWA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

DZIERŻAWA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 21 dni: od dnia 08.08.2017 do dnia 28.08.2017 zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym

 

lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 

Pow. działki

w ha

 

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Roczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia

 

Informacje o przeznaczeniu. Termin zagospodarowania nieruchomości.

Uwagi.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Część działki

nr ew. 363/3

 

miejscowość

Bielsko

 

Obręb ewidencyjny

0001 Bielsko

 

KW KN1S/00022344/1

 

0,7550 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 363/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIA-0,3060 ha

RIIIB-0,2700 ha

RIVA-0,1790 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 737,10 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

2

 

Część działki

 nr ew. 130/3

 

miejscowość

Bielsko

 

Obręb ewidencyjny 0001 Bielsko

 

KW KN1S/00041662/5

 

0,2500 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 130/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Działka w części objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,2500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

125,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

3

 

Część działki

nr ew. 130/3

 

miejscowość

Bielsko  

 

Obręb ewidencyjny

0001 Bielsko

 

KW KN1S/00041662/5

 

0,3400ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 130/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Działka w części objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIA-0,1600 ha

RIIIB-0,1100 ha

RIVA-0,0700 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 333,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

4

 

Działka nr ew. 105

 

miejscowość

Linówiec

 

Obręb ewidencyjny

0003 Linówiec

 

KW KN1S/00023153/2

 

0,3075 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 105 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych oraz granicami inwestycji celu publicznego w zakresie kultury i kultury fizycznej. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA – 0,3075 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

276,75 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

5

 

Część działki

nr ew. 846

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 846 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 110kV. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA -  0,2900 ha

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 34,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.

6

 

Część działki

nr ew. 844

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,2100 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 844

 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB -  0,2100 ha

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 170,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.

7

 

Część działki

nr ew. 297

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 297 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA – 0,0500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

8

 

Część działki

nr ew. 297

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 297 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA – 0,0500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

9

 

Działka nr ew. 571

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,8600 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 571 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,8600 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 1.600,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

10

Działka nr ew. 572

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,8700 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 572 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,8700 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

2.150,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

11

 

Część działki

nr ew. 147/2

 

miejscowość

Różanna

 

Obręb ewidencyjny

0010 Różanna

 

KW KN1S/00022924/1

 

0,0500 ha

 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/99/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.10.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Różanna w gminie Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., nr 372, 6734) część działki oznaczona jest jako: „6U-Tereny zabudowy usługowej”.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo pozostała część leży w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Na działce planuje się przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Projekt nr 9: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Różannie na cele rekreacyjno - sportowe”.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVB – 0,0500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

12

 

Część działki

nr ew. 87/7

 

miejscowość

Szydłówiec

 

Obręb ewidencyjny

0014 Szydłówiec

 

KW KN1S/00023291/1

 

0,2500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVB – 0,2500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 112,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

13

 

Część działki

nr ew. 87/7

 

miejscowość

Szydłówiec

 

Obręb ewidencyjny

0014 Szydłówiec

 

KW KN1S/00023291/1

 

0,2500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVB – 0,2500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 112,50 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

14

 

Część działki

nr ew. 87/7

 

miejscowość

Szydłówiec

 

Obręb ewidencyjny

0014 Szydłówiec

 

KW KN1S/00023291/1

 

0,4900 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVB – 0,4900 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 326,08 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

15

 

Działka nr ew. 72

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00040016/5

 

0,3900 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 72 znajduje się w jednej strefie: „III – strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego działki nie są objęte granicami parku. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

PsIV – 0,3200 ha

PsV – 0,0700 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 20,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

16

 

Działka nr ew. 70

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny

0005 Myślątkowo

 

KW KN1S/00040016/5

 

0,6800 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 70 znajduje się w jednej strefie: „III – strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego działki nie są objęte granicami parku. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA – 0,0300 ha

ŁIV – 0,6400 ha

W-PsIV – 0,0100 ha

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 35,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

17

 

Działka nr ew. 14/2

 

miejscowość

Rękawczyn

 

Obręb ewidencyjny

0013 Słowikowo

 

KW KN1S/00018009/0

 

0,4375 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 14/2 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz w części  na terenie Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIVA – 0,1875 ha

RV – 0,2500 ha

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 40,00 zł

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.).

 

Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8
tut. urzędu lub pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31

 

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 08.08.2017r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………                                       

 

 

Wójt Gminy Orchowo

 

/-/ Jacek Misztal

 

Załączniki

wykaz do zarządzenia o bezprzeatrgowej dzierżawie (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:2017-08-08 07:00:16
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2017-08-08 07:57:17
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2017-08-08 07:59:03
Ostatnia zmiana:2017-08-11 13:52:24
Ilość wyświetleń:45
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij