Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 września 2018 roku.

Orchowo, 18.09.2018r.

GNiZK.6845.21.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.), §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

w ha,

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Informacja o przeznaczeniu

 

Cena wywoławcza

Termin przetargu

 

Wadium i termin jego wpłaty

Wartość minimalnego postąpienia

1.

Część działki

nr ew. 152

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,2100ha

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,2100 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2021r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 105,00 zł = cena wywoławcza

 

23.10.2018r. (wtorek)

godz. 11.00

 

 21,00zł

płatne do 15.10.2018r. włącznie.

2,00 zł

2.

Część działki

nr ew. 152

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2021r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

 

23.10.2018r. (wtorek)

godz. 11.15

 

 5,00 zł

płatne do 15.10.2018r. włącznie.

1,00 zł

3.

Część działki

nr ew. 152

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

 

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2021r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

 

23.10.2018r. (wtorek)

godz. 11.30

 

 5,00zł

płatne do 15.10.2018r. włącznie.

1,00zł

4.

Część działki

nr ew. 70

 

miejscowość

Ostrówek

 

Obręb ewidencyjny 0009  Ostrówek

 

KW

KN1S/00040812/5

0,4300ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

ŁIII - 0,4300 ha

 

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 70 znajduje się w jednej strefie: „III-Strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie . Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2021r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 107,50 zł = cena wywoławcza

 

23.10.2018r. (wtorek)

godz. 11.45

 

 21,50zł

płatne do 15.10.2018r. włącznie.

2,00 zł

 

Przetargi odbędą się dnia 23 października 2018 roku, na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6; 62-436 Orchowo

w godzinach od 11.00 do 12.00

W przetargu na dzierżawę działki mogą brać udział osoby fizyczne, które:

·         wpłacą wadium nie później niż do dnia 15 października 2018 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto

24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy.

·         stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo.

·         przedłożą dokument tożsamości.

·         przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

 

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.). Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie;

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.).

Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (zwłaszcza podatek rolny, koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy).

 

Cena uzyskana z licytacji w przetargu będzie stanowiła roczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntu.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31 a także na stronach internetowych www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.09.2018r.

Wywiesiła/sporządziła: Paulina Szmyt

Wójt Gminy Orchowo

 

/-/ Jacek Misztal

Załączniki

Zarządzenie Nr 68-2018 ogloszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68-2018 załącznik (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ) (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:2018-09-17 14:23:45
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2018-09-17 14:23:56
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2018-09-18 00:23:45
Ostatnia zmiana:2018-09-18 07:56:13
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij