Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Wymagane dokumenty w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

2. Wniosek powinien zawierać:

·         dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

·          oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

·         oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

·         zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.35)), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

§  dochodu,

§  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

§  należnego podatku;

·         zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

§   inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

·         dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

·         zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

·          odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

·         orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

·         zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

·          informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

§  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

§  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

·         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Opłaty:  

Nie podlega opłacie skarbowej

  

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów przez stronę

 

 Miejsce załatwienia sprawy:

  •   Urząd Gminy w Orchowie, ul Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo 
  •   Numer telefonu: (0-63) 2684090  wew. 37
  •   Numer pokoju: 5

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 - 1530

 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzję o przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje Wójt

 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wysyłana za pomocą poczty

 

Wydanie decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

 

1.     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

2.      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

3.     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

4.     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

a.     została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

b.     zawarła związek małżeński 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, ul. 1 Maja 7, 62 - 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   (Dz. U. z 2012r.   poz. 1228.     Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania,   sposobu ustalania  dochodu   oraz  wzorów  wniosków,  zaświadczeń  i  oświadczeń  o  ustalenie  prawa  do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  (Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 836 ze zm.).

Ustawa  z  dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz 1282 j.t ze zm.)

 

 Terminy składania wniosków:

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada

  

Uwagi:

1.     W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2.     W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.

3.     W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

4.     W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez wnioskodawcę jest niewydanie w terminie dokumentu przez właściwą instytucję oraz wnioskodawca może to udokumentować, świadczenia przysługują, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

5.     Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ właściwy wierzyciela.

6.     Dodatkowe dokumenty wymagane przez organ właściwy wierzyciela, poza dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010. (Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 836 ze zm.), mogą być składane w formie kopii.

Kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kaczmarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kaczmarska
Data wprowadzenia:2010-12-13 09:18:17
Opublikował:Magdalena Kaczmarska
Data publikacji:2010-12-13 09:31:25
Ostatnia zmiana:2013-09-02 15:22:26
Ilość wyświetleń:3079

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij