Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - 22 maja 2017 roku - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

zostało opublikowane ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na

zbycie nieruchomości rolnych:

nr ew. 157 o pow. 0,2451 ha m. Myślątkowo KW KN1S/00018011/7

cena wywoławcza: 5.931,77 zł, wadium: 593,18zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 145 o pow. 0,1855 ha m. Myślątkowo KW KN1S/00018011/7

cena wywoławcza: 39.716,77zł, wadium: 3.971,68zł płatne do 15.05.2017r.

zbycie nieruchomości budowlanych:

nr ew. 103/3 o pow. 0,1686 ha m. Linówiec KW KN1S/00023153/2

cena wywoławcza: 35.295,77zł +VAT, wadium: 3.529,58zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 103/4 o pow. 0,1691 ha m. Linówiec KW KN1S/00023153/2

cena wywoławcza: 35.399,77zł +VAT, wadium: 3.539,98zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 81/1 o pow. 0,1441 ha m. Skubarczewo KW KN1S/00041658/4

cena wywoławcza: 34.638,77zł +VAT, wadium: 3.463,88zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 81/2 o pow. 0,1442 ha m. Skubarczewo KW KN1S/00041658/4

cena wywoławcza: 33.178,77zł +VAT, wadium: 3.317,88zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 112/1 o pow. 0,1409 ha m. Rękawczynek KW KN1S/00018011/7

cena wywoławcza: 16.802,10zł +VAT, wadium: 1.680,21zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 112/2 o pow. 0,1181 ha m. Rękawczynek KW KN1S/00018011/7

cena wywoławcza: 14.102,10zł +VAT, wadium: 1.410,21zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 24 o pow. 0,2429 ha m. Rękawczynek KW KN1S/00041661/8

cena wywoławcza: 23.552,10zł +VAT, wadium: 2.355,21zł płatne do 15.05.2017r.

nr ew. 117/6 o pow. 0,1324 ha m. Rękawczynek KW KN1S/00022925/8

cena wywoławcza: 15.812,10zł +VAT, wadium: 1.581,21zł płatne do 15.05.2017r.

 

Termin przetargów: 22 maja 2017r.

Szczegółowych informacji można uzyskać

w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8 na parterze,

pod nr tel.

na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2017

Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 kwietnia 2017 roku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

 

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym nieruchomości:

 

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 81/1 Skubarczewo /obręb ewidencyjny Skubarczewo/ KW KN1S/00041658/4

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1441

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Działka objęta jest w znacznej części zespołem stanowisk archeologicznych.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny. Dojazd drogami utwardzonymi dobrej jakości (od frontu działki dojazd drogą asfaltową). Działka położona jest w Skubarczewie – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 5km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, tereny rolne oraz leśne. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda i energia elektryczna. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena wywoławcza nieruchomości

34.638,77 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.00

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

3.463,88 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

350,00 zł

 

 

 

 

 

2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 81/2 Skubarczewo /obręb ewidencyjny Skubarczewo/ KW KN1S/00041658/4

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1442

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny. Dojazd drogami utwardzonymi dobrej jakości (od strony wschodniej dojazd do nieruchomości drogą gruntową). Działka położona jest w Skubarczewie – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 5km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, tereny rolne oraz leśne. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda i energia elektryczna. Działka położona w drugiej linii zabudowy względem drogi głównej. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze gruntowej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

33.178,77 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.15

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

3.317,88 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

340,00 zł

 

 

 

 

 

 

3

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 103/3 Linówiec /obręb ewidencyjny Linówiec/ KW KN1S/00023153/2

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1686

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny. Położona jest przy drodze gminnej gruntowej, z której posiada bezpośredni wjazd. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka położona jest w Linówcu– miejscowości oddalonej od Orchowa o około 5km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, tereny rolne oraz leśne. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda i energia elektryczna. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Teren działki płaski, nie stwarza problemów w użytkowaniu. Nieruchomość jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu. Ponadto stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

35.295,77 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.30

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

3.529,58 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

360,00 zł

 

 

 

 

 

4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 103/4 Linówiec /obręb ewidencyjny Linówiec/ KW KN1S/00023153/2

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1691

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny. Położona jest przy drodze gminnej gruntowej, z której posiada bezpośredni wjazd. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka położona jest w Linówcu – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 5km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, tereny rolne oraz leśne. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda i energia elektryczna. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Teren działki płaski, nie stwarza problemów w użytkowaniu. Nieruchomość jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu. Ponadto stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

35.399,77 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.45

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

3.539,98 zł płatne do 15 lutego 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

360,00 zł

 

 

 

 

 

5

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 145 Myślątkowo /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00018011/7

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1855

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren użytkowany rolniczo. Kształt działki regularny. Od frontu dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działka położona jest w Myślątkowie – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 3km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne. W pobliżu znajduje się skrzyżowanie dróg z drogą wojewódzką prowadzącą do Orchowa. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda, energia elektryczna, kanalizacja. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości

39.716,77 zł

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości rolnej nie dolicza się podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

3.971,68 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

Wysokość minimalnego postąpienia

400,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 157 Myślątkowo /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00018011/7

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,2451

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych.

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren użytkowany rolniczo. Od frontu dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działka położona jest w Myślątkowie – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 3km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne i leśne, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

 

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 23 lutego 2017 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

5.931,77 zł

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości rolnej nie dolicza się podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.15

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

593,18 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

60,00 zł

 

 

 

 

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym nieruchomości:

 

 

7

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 112/1 Rękawczynek /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00018011/7

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1409

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest na trenie wsi Rękawczynek. Tworzy obszar o kształcie nieregularnym, zbliżonym do kwadratu. Posiada dobry dojazd z drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Teren działki płaski z lekkim spadem w kierunku zachodnim. Od strony południowej i zachodniej działka graniczy z gruntami rolnymi a od wschodniej i północnej z zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wieś posiada dobre połączenia komunikacyjne drogami lokalnymi. Lokalizacja działki dobra dla celów mieszkalnych, działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej wśród zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w spokojnej okolicy, bez uciążliwości zewnętrznych.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 14 marca 2016 roku

II przetarg ustny nieograniczony - 4 lipca 2016 roku

III przetarg ustny nieograniczony – 8 listopada 2016 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

16.802,10 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.30

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

1.680,21 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

170,00 zł

 

 

 

 

 

8

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 112/2 Rękawczynek /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00018011/7

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1181

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest na trenie wsi Rękawczynek. Tworzy obszar o kształcie nieregularnym, zbliżonym do kwadratu. Posiada dobry dojazd z drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Teren działki płaski z lekkim spadem w kierunku zachodnim. Od strony południowej i zachodniej działka graniczy z gruntami rolnymi a od wschodniej i północnej z zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wieś posiada dobre połączenia komunikacyjne drogami lokalnymi. Lokalizacja działki dobra dla celów mieszkalnych, działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej wśród zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w spokojnej okolicy, bez uciążliwości zewnętrznych.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 14 marca 2016 roku

II przetarg ustny nieograniczony - 4 lipca 2016 roku

III przetarg ustny nieograniczony – 8 listopada 2016 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

14.102,10 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.45

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

1.410,21 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

150,00 zł

 

 

 

 

 

9

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 24 Rękawczynek /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00041661/8

 

Pow. nieruchomości w hektarach

0,2429

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno- przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest na trenie wsi Rękawczynek. Tworzy obszar o kształcie nieregularnym. Posiada dobry dojazd z drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Teren działki płaski. Na działce w części południowej zlokalizowany jest słup energetyczny z linią wysokiego napięcia. Od strony północnej i wschodniej działka graniczy z gruntami rolnymi a od południowej z zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wieś posiada dobre połączenia komunikacyjne drogami lokalnymi. Lokalizacja działki dobra dla celów mieszkalnych, działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej wśród zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w spokojnej okolicy.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 14 marca 2016 roku

II przetarg ustny nieograniczony - 4 lipca 2016 roku

III przetarg ustny nieograniczony – 8 listopada 2016 roku

 

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Cena nieruchomości

23.552,10 zł netto

 

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12.00

 

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

2.355,21 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

 

Wysokość minimalnego postąpienia

240,00 zł

 

 

 

 

 

10

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 117/6 Rękawczynek /obręb ewidencyjny Myślątkowo/ KW KN1S/00022925/8

Pow. nieruchomości w hektarach

0,1324

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Opis nieruchomości

Działka położona jest na trenie wsi Rękawczynek. Tworzy obszar o kształcie nieregularnym zbliżony do prostokąta. Posiada dobry dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski z lekkim spadem w kierunku zachodnim. Od strony zachodniej działka graniczy z gruntami rolnymi a od północnej i południowej z zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wieś posiada dobre połączenia komunikacyjne drogami lokalnymi. Lokalizacja działki dobra dla celów mieszkalnych, działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej wśród zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w spokojnej okolicy, bez uciążliwości zewnętrznych.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

I przetarg ustny nieograniczony - 14 marca 2016 roku

II przetarg ustny nieograniczony - 4 lipca 2016 roku

III przetarg ustny nieograniczony – 8 listopada 2016 roku

Informacja o przeznaczeniu/ forma sprzedaży

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena nieruchomości

15.812,10 zł netto

 

Uwagi

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin przetargu

22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12.15

 

Wysokość wadium i termin jego wniesienia

1.581,21 zł płatne do 15 maja 2017 roku włącznie

 

Wysokość minimalnego postąpienia

160,00 zł

 

 

 

1.       Do ustalonej w przetargu ceny zbycia nieruchomości budowlanych zostanie doliczony podatek VAT (w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości rolnych (terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane) jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

3.       Przetargi odbędą się dnia 22 maja 2017 roku na sali posiedzeń Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

4.       Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy: LBS Strzałkowo O/Orchowo 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 maja 2017 roku.

5.       Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości zostanie zwrócone na podane konto bankowe w terminie trzech dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży uczestnika, który przetarg wygrał. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika który wygrał przetarg zostaje mu niezwłocznie zwrócone po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia.

6.       Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

7.       Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej a także okazanie jej granic pokrywa nabywca nieruchomości.

8.       W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.

9.       W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.

10.    Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.

11.    Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

a)       dowód wpłaty wadium,

b)       dokument stwierdzający tożsamość,

c)       w przypadku osób prawnych – aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d)       a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje lub reprezentuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu (zakupu nieruchomości).

12.    Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.

13.    Upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

14.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dnia 18 kwietnia 2017r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:………………………………….

                       

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

Metadane

Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:2017-04-18 15:07:30
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2017-04-18 15:07:40
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2017-04-18 15:17:20
Ostatnia zmiana:2017-04-18 15:17:26
Ilość wyświetleń:58
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij