Zgodnie z art. 10. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy wyznaczył panią Dorotę Kryszak - referent ds. ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa jako osobę, która jest odpowiedzialna w Urzędzie Gminy Orchowo za udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.  

Urząd Gminy Orchowo zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Orchowo.


Podany niżej odnośnik kieruje do wyszukiwarki kart opublikowanych w wykazie

Wyszukiwanie kart w wykazie