Wyszukaj:
Gmina Orchowo
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Sołtysi, statuty sołectw, protokoły z zebrań wiejskich
•  Jednostki Organizacyjne
  Rada Gminy
•  Terminy i tematy posiedzeń Sesji i komisji ważne!
•  Uchwały obowiązujące
•  Protokoły z obrad sesji
•  Protokoły z posiedzeń komisji
•  Projekty uchwał
•  Statut Gminy
•  Oświadczenia majątkowe Radnych
•  Plan pracy Rady i komisji
•  Opinie RIO
  Urząd Gminy
•  Aktualności
•  Regulamin Organizacyjny
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Zakresy czynności pracowników
•  JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
•  Nabór pracowników
•  Kontrole zewnętrzne
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
  Akty normatywne i prawne
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
  Budżet, podatki i finanse
•  Budżet
•  Podatki lokalne
•  Pomoc publiczna
•  Ulgi, odroczenia i umorzenia
•  Terminy płatnosci podatków
  Ochrona Środowiska i Przyrody
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
•  Program Ochrony Środowiska
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Pomniki Przyrody
•  Decyzje środowiskowe
  Planowanie Przestrzenne
•  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
•  Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Obwieszczenia i informacje
  Gospodarka komunalna
•  Gospodarka odpadami
•  Odpady niebezpieczne-azbest
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług
  Rolnictwo
•  Rejestr działalności regulowanej
•  Szacowanie strat w uprawach
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi nieograniczone
•  Zamówienia publiczne do kwoty 14 000 euro
  Dokumenty i plany rozwoju gminy
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
•  Plany odnowy miejscowości
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Orchowo
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo
  Oświata, Kultura, Sport i organizacje pozarządowe
•  Oświata
•  Kultura
•  Sport
•  Organizacje pozarządowe
•  Ogłoszenia/konkursy
•  Zbiórki publiczne
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orchowo na lata 2008-2015
•  Sposób załatwiania spraw
•  ŚWIADCZENIA RODZINNE
•  Ogłoszenia
•  Statut GOPS
  Gospodarka nieruchomościami
•  Gospodarka gruntami
•  Gospodarka mieszkaniowa
•  Uchwały Rady Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami
•  Zarządzenia Wójt Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami
•  Komunalizacja mienia
  Fundusz Alimentacyjny
•  Dokumenty do pobrania
•  Wymagane dokumenty
  Wybory i referendum
•  WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
•  Referendum w sprawie lokalizacji parków elektrowni wiatrowych
  Aktualności, ogłoszenia i informacje
•  Fundusz sołecki
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki


2849100
od 16 czerwca 2003 r.
Zamówienia Publiczne » Przetargi nieograniczone

Artykuły
  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą na Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pozarnej w Orchowie"
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przetarg: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 305 288 zł przeznaczonego na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zapytania do przetargu na Dostawe ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego z napedem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie
  Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo
  Zapytania do przetargu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo.
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 120 930 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Przetarg na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 120 930,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orchowie
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Orchowo
  Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Termomodernizacje budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie
  Zapytania do przetargu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw w Osówcu
  Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę i budowę dróg gminnych na terenie gminy Orchowo
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na Przebudowę i budowę dróg gminnych na terenie gminy Orchowo
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na Przebudowę i budowę dróg gminnych na terenie gminy Orchowo
  Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
  Zapytania dotyczące przetargu na Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
  Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 319 000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 319 000 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Dostawę brykietu z trocin do spalania w gminnych kotłowniach
  Dostawa brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę nawierzchnii drogi gminnej w miejscowości Podlesie - Orchówek - II etap
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo
  Zapytania do przetargu na Przebudowę drogi gminnej Podlesie - Orchówek - II etap
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont i termomodernizacje budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie
  Remont i termomdernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty na przetrag: Usługa kredytu bankowego w wysokości 282 225 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zapytanie do przetargu na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 282 225 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytó w i pożyczek.
  Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 282 225 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek.
  Zapytanie do przetargu na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego.
  Przetarg na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie.
  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w przetargu na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Unieważnienie części XI przetargu na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego
  Unieważnienie części IX i XII przetargu na Zakup i dostwę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego
  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w przetargu na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego
  II Przetarg na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Unieważnienie przetargu na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Informacja do przetargu na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego.
  Zapytanie do przetargu na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego.
  Przetarg na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektonicznego.
  Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Orchowie
  Unieważnienie części 4,5,6,7,8 na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych a także sprzętu komputerowego.
  Unieważnienie przetargu w części 1,2,3 na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych a także sprzętu komputerowego.
  Zapytanie do przetargu na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego
  Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Zakupe energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
  Zapytanie do przetargu: Zakupe energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
  Zawiadomienie o odrzuconej ofercie w części XVI w przetargu na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych a także sprzętu komputerowego.
  Unieważnienie części 23-26 przetargu na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzetu komputerowego.
  Unieważnienie części 9, 18 i 27 przetargu na Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzetu komputerowego.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenia usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego.
  Zakupe energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
  Zapytania do przetargu na świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawy pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo".
  Unieważnienie przetargu na Dowóz dzieci do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dowóz dzieci do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Orchowo - cz. I i IV
  Dowóz dzieci do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Orchowo - cz. I i II
  DOWÓZ DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ORCHOWO
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę kredytu w wysokości 101 000,00 zł
  Zawiadomienie o wyborze najlkorzystniejszej oferty w przetargu na Usługę kredytu bankowego w wysokości 249 000,00
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie-Orchówek
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Budowę budynku socjalno - sanitargnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
  Uwaga Wykonawcy - dot. przetargu Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
  Zapytanie do przetargu: Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
  Przetarg nieograniczony na Budowę budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urzadzeniami technicznymi w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
  Zawiadomienie o odrzuceniu ofert na Remont budynku świetlicy wiejskiej w mijscowości Bielsko
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystneijszej na Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielsko
  Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielsko.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 165 598 zł
  Zawiadomienie o wyborze oferty najorzystniejszej w przetargu na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł
  Zmiana SIWZ do przetargu na udzielenia kredytu bankowego w wysokości 165 598 zł
  Zmiana SIWZ do przetargu udzielenia kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł
  Zmiana w ogłoszeniu na Udzielenie kredytu bankowego w wysoko165 598zł
  Zmiana w ogłoszeniu na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł
  Zapytanie do przetargu: Usług kredytu bankowego w wysokości 165 598 zł
  Zapytanie do przetargu: Usługa kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zmiana w ogłoszeniu na Udzielenie kredytu bankowego w wysoko165 598zł
  Zmiana w ogłoszeniu na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł
  Udzielenikredytu bankowego w wysokości 165 598 zł
  Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 122 417 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie
  Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Orchowie
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Rozbudowę linii energetycznej 15kV w obrębie ewidencyjnym Orchowo na działkach oznaczonych nr 961, 592 w m. Orchowo
  Zawiadomienie o wyborze oferty najokrzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Dowóz dzieci i młodziezy na terenie Gminy Orchowo część II
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na Dowóz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Orchowo część I
  Przetarg nieograniczomy na: Rozbudowę linii energetycznej 15 kV w obrębie ewidencyjnym Orchowo na działkach oznaczonych nr 961, 592 w m. Orchowo..
  Unieważnienie przetargu na: Rozbudowę linii energetycznej 15 kV w obrębie ewidencyjnym Orchowo na działkach oznaczonych nr 961, 592 w m. Orchowo
  Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orchowo
  Rozbudowa linii energetycznej 15 kV w obrębie ewidencyjnym Orchowo na działkach oznaczonych nr 961, 592 w m. Orchowo.
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zapytanie do przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zapytanie do przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
  Uwaga!! Zmiana terminu skaładania ofert!
  Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiajacego.
  Zapytanie do przetragu Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skubarczewie
  Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szydłówcu
  Przetarg nieograniczonmy na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Skubarczewie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony pn Dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Unieważnienie przetargu na Dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Zapytanie do przetargu" Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a takze sprzetu komputerowego na potrzeby realizacji projektu " Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Gmina Orchowo - przyjazna szkoła
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony pn. Gmina Orchowo - przyjazna szkoła
  Unieważnienie przetargu pn Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Unieważnienie przetargu pn Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy
  Zapytanie do przetargu na "Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła"
  Przetarg na świadczenie usług prowadzenia zajęć edukacyjnych i psychologicznych oraz dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Gmina Orchowo - przyjazna szkoła" współfinansowanego z Europejski
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Myślątkowo, gm. Orchowo, woj. wielkopolskie
  Zapytanie do przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myślątkowo, gm. Orchowo, woj. Wielkopolskie"
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myślątkowo, gm. Orchowo, woj. wielkopolskie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 488 410 zł.
  Informacje i zapytania dla przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 488 410,00 zł
  Przesunięcie terminu składania ofert przetargu nieograniczonego nr RF.DGZP.341-5/2010
  Zmiana SIWZ "Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 488 410 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo oraz spłatę wcześniej zaciagnietych kredytów i pożyczek.
  Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 488 410,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Orchowo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Unieważnienie przetargu pn. Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła w Różannie
  Unieważnienie przetargu pn. Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła w Bielsku
  Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego projektu Radosna szkoła w Różannie
  Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego projektu Radosna Szkoła w Bielsku
  Unieważnienie przetargu pn. Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła w Różannie
  Unieważnienie przetargu pn. Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego projektu Radosna szkoła w Bielsku
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Orchowo ul. Łąkowa
  Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła w Różannie
  Zaprojektowanie i budowa małego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" w Bielsku
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Orchowo ul. Łąkowa