Szanowni Państwo,

        W głębokim przeświadczeniu o potrzebie określenia dalszej wizji rozwojowej naszej Gminy, niezbędnej do efektywnego zarządzania, racjonalnego gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zabieganie o zewnętrzne źródła zasilania podjęliśmy inicjatywę opracowania Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

        We wstępnej jej części  przedstawiliśmy główne założenia metodologiczne i wstępną diagnozę gminy.

W tej diagnozie zostały umieszczone informacje o głównych zasobach i potencjale rozwojowym Gminy, kierunkach jej dotychczasowego rozwoju, i zasadniczych problemach rozwojowych  zauważanych przez władze i mieszkańców.

        Stosując procedury planowania strategicznego, zakreśliliśmy koncepcję przyszłości Gminy Orchowo, do której ta wspólnota powinna dążyć. Przedstawiamy Państwu syntetyczne wyniki tych prac zawierające:

- misje wizję rozwojową,

- pożądane cele i kierunki rozwoju Gminy,

- mechanizm ich wdrażania,

Najogólniej rzecz biorąc stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy, ukierunkowany na dywersyfikację gospodarki, poprawę jej jakości i konkurencyjności w harmonii ze środowiskiem, łączący tradycje kulturalne z wyzwaniem przyszłości. W tym musi być uwzględniony rozwój infrastruktury technicznej, społecznej oraz ochrona środowiska jako nie rozłączne części wszystkich procesów rozwojowych.

   Postępujące procesy integracyjne istotnie rzutują na zmieniające się przepisy prawne i dostosowanie wielu norm do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej m.in. z zakresu tak ważnych obszarów jak planowanie przestrzenne, ekologia, budownictwo, inwestycje czy bezpieczeństwo publiczne. Powoduje to również konieczność zwiększonej aktywności ze strony samorządu lokalnego.

       Warunkiem trwałego, zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Orchowo jest wewnętrzne zintegrowanie wspólnoty lokalnej.

       Gmina Orchowo musi jednak właściwie wyeksponować swoje najcenniejsze walory i umiejętnie, profesjonalnie je zaoferować. Bez szkody dla środowiska powinna stworzyć klimat, warunki organizacyjne, prawne i ekonomiczne dla  działalności gospodarczej, służące przede wszystkim ludziom szukających możliwości inwestowania, czynnego wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia w godziwych warunkach, w atmosferze życzliwości i szacunku.

Strategia ta ma integrować i promować wspólne idee, a tych, którzy nie są jeszcze w pełni przekonani o możliwości wspólnych działań, informować i zachęcać do współpracy.

            Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w tworzeniu niniejszego dokumentu.

  

    Przewodniczący Rady Gminy                                                   Wójt Gminy Orchowo

             Janina Nowak                                                                          Teodor Pryka