Załącznik nr 3

 

Orchowo, 11.01.2021r.

PP.271.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

 

na: Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2021 roku.

 

1.    ZAMAWIAJĄCY: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,
NIP: 6671735111, REGON: 311019378,
tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)    Usługi równiarką polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości razem 100 roboczogodzin.

2)    Usługi walcem drogowym stalowym lub stalowo- gumowym o wadze min. 10t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, gruzu itp. w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości 60 roboczogodzin.

3)    Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej ilości prac w zależności od bieżących potrzeb. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty przez Wykonawcę.

4)    Od czasu pracy odliczany będzie czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy oraz okres niesprawności sprzętu.

5)    Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym.

7)    Wymagany termin stawienia się Wykonawcy (operatora równiarki) lub (operatora walca) do dyspozycji Zamawiającego – 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia.

8)    O terminie wykonania prac z określeniem miejsca, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem, e-mailem lub pisemnie.

9)    Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie pokwitowanego przez osobę wskazaną przez zamawiającego zestawienia ilości roboczogodzin.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.03.2021r. - 31.12.2021r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego).

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a)    Nie zalegają z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy.

b)    Osoby upoważnione do podpisywania umowy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

c)    Nie otwarto wobec nich likwidacji.

d)    Nie ogłoszono upadłości.

2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia.

Przez wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie profilowanie dróg w ciągu minimum ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

3)    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia.

Przez potencjał techniczny do wykonania zamówienia Zamawiający rozumie posiadanie przez Wykonawcę maszyn niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Przez sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia zamawiający rozumie: realizację całości zadania ze środków własnych Wykonawcy.

5)    Wykonawca przedmiot zamówienia musi wykonać przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

 

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium - cena; znaczenie procentowe – 100%;

maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

                Cmin

Pi(C) =  - - - - - -  x Max(C)

                   Ci

Gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty badanej „i”;

Max(C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę można przekazać:

1)    Osobiście do siedziby Urzędu Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profilowanie dróg”;

2)    Pocztą na ww. adres urzędu z dopiskiem „Profilowanie dróg”.

Termin składania ofert do 22.01.2021r. do godz. 12:00.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu Piotr Bukowski tel. (63) 268-40-90 wew. 31

 

9. ZAŁACZNIKI:

1) Projekt umowy,

2) Formularz oferty cenowej,

3) Oświadczenie Oferenta.

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal