Data posiedzenia:
2020-10-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Rolnictwa.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie Orchowo - Biblioteka Publiczna.
5.Gospodarka przestrzenna w gminie (ilość wydawanych decyzji: celu publicznego, o
warunkach zabudowy).
6. Informacje dotyczące rolnictwa - ODR.
7. Opiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orchowie -
druk nr 198,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 199,
3) w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo - druk nr 200,
4) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty,
podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym - druk nr 201,
5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania
deklaracji - druk nr 202,
6) w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe jedynie przez część roku - druk nr 203,
7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, terminu i miejsca składania
deklaracji - druk nr 204,
8) w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z
wyłączeniem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez
część roku - druk nr 210,

9) w sprawie zaopiniowania cennik na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z
grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - druk
nr 205,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 - druk nr 206,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Orchowo na lata 2020-2032 - druk nr 207,
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Iwony Mietlickiej Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie - druk nr 208,
13) oświadczenie w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego starania rolników
dotyczące zablokowania wejścia w życie ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zwanej też "Piątką dla
zwierząt" - druk nr 209.
8. Wnioski i sprawy bieżące.
9. Zakończenie.


Uwagi: