Orchowo, 07.10.2020r.

WÓJT GMINY ORCHOWO

PP.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Orchowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Z A W I A D A M I A M,

że na wniosek Gminy Orchowo z dnia 02.10.2020r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: budowie pomostu pływającego o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 m.

 

Informuję, że strony mogą brać czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6 (pokój nr 8) w godzinach 07:30-15:30.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

 

 

 Sprawę prowadzi: Piotr Bukowski, tel. (063) 2684090 wew. 31, e-mail: pzp@orchowo.pl