Data posiedzenia:
2019-12-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXIII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo.
2. Stwierdzenie kworum oraz wnioski dotyczące porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/19 z Sesji Rady Gminy Orchowo z dnia
28 listopada 2019 r.
4. Informacje Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na
lata 2020-2032 - druk nr 103,
2) w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok - druk nr 104:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej, Wójt lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest przedstawić radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub
wyznaczonych członków komisji,
d) odczytanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały
budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez
radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z
przegłosowanym autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez
radnych.
3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orchowo oraz planów pracy
stałych komisji Rady Gminy Orchowo na 2020 rok - druk nr 105,
4) w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
na 2020 rok - druk nr 106,
5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Orchowo - druk nr 107,
6) w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020 - druk nr 108,
7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
- druk nr 109,
8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 - druk nr 110,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019 -2032 - druk nr 111,
10) w sprawie udostępnienia na wniosek Wójta Gminy Orchowo informacji publicznej - druk nr 112,
11) w sprawie udostępnienia na wniosek Wójta Gminy Orchowo informacji publicznej - druk nr 113,
12) w sprawie zasad na jakich sołtysom sołectw na terenie Gminy Orchowo przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej - druk nr 114,
13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu słupeckiego w roku 2020 - druk nr 116,
14) Oświadczenie Rady Gminy Orchowo w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego - druk nr 117.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wnioski, problemy sołectw, informacje różne.
9. Zakończenie XXIII/19 Sesji Rady Gminy Orchowo.


Uwagi: