KLAUZULA INFORMACYJNA

- rekrutacja

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Orchowo z siedzibą Urzędu Gminy Orchowo przy ul. Kościuszki 6 w Orchowie, 62-436 Orchowo.

2.      Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urzędu Gminy Orchowo przy ul. Kościuszki 6 w Orchowie, 62-436 Orchowo lub poprzez adres e-mail: inspektor@osdidk.pl. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

3.      Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego, ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4.      Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

5.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.

6.      W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.

8.      Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy, w przypadku:

a) wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji. W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej. Po tym czasie oferty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny;

b) nie wymienienia ich w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji. W przypadku chęci odebrania złożonej w danej procedurze naboru dokumentacji powinni Państwo zgłosić się osobiście do siedziby Administratora w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone. Po tym czasie oferty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny

9.      Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.