Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Wielk.01.136.2680

UCHWAŁA Nr XXXIV/163/01

RADY GMINY W ORCHOWIE

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

(Poznań, dnia 8 listopada 2001 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy w Orchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuł ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733).

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o których mowa w art. 20 ustawy.

§ 3. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkaniowego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

  1)  uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w §1 uchwały lub orzeczenia sądowego,

  2)  uzyskały w trybie w odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

  3)  opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,

  4)  przekazującym do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal w zasobach gminy w zamian za lokal mniejszy.

2. Do wynajmu lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy mogą być zakwalifikowane osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie posiadające samodzielnych lokali mieszkalnych, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających, nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Wysokość dochodu określona powyżej nie może być przekroczona również w dniu wynajmu lokalu.

4. Do dochodu, o którym mowa w art. 2 zalicza się dochód przeliczony na członka rodziny według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

§ 4. 1. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wynajmowane jako lokale socjalne jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 5.

2. Zarządcy budynków wyznaczą z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne oraz założą ich ewidencję.

§ 5. 1. Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom które:

  1)  nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,

  2)  opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,

  3)  utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być również zakwalifikowane osoby, które:

  1)  spełniają wymogi określone w ust. 3 uchwały,

  2)  utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

3. Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

4. Wysokość dochodu określona powyżej nie może być przekroczona również w dniu wynajmu lokalu.

§ 6. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 7. 1. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2:

a)  rodzina wielodzietna 6 osobowa i powyżej,

b   dochód na członka rodziny 100% najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.

2. Warunków dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach:

a)  poprawa warunków mieszkaniowych,

b)  dostosowanie lokali do potrzeb życiowych najemców z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej.

§ 8. 1. Kwalifikacji osób do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych określonych w §3 ust. 2 i §5 ust. 2 uchwały dokonuje Zarząd Gminy w trybie określonym w ust. 2-4.

2. Projekt rocznych wykazów osób kwalifikujących się do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych opracowuje Wójt kierując się opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Projekt wykazów osób podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządu Gminy przez okres 1 miesiąca, informując o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń.

4. Ostateczne wykazy osób sporządza i podaje do publicznej wiadomości Zarząd Gminy w swej siedzibie, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku, na rok następny.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Orchowie.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/52/95 Rady Gminy w Orchowie z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Metadane

Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2018-01-24 13:22:21
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2018-01-24 13:23:17
Ostatnia zmiana:2018-01-24 13:23:34
Ilość wyświetleń:69
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij