Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na: Kompleksową obsługe bankową budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy"

Orchowo, dnia 16 stycznia 2018r.

 

Pytania przetargowe

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na : Kompleksową obsługe bankową budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy”, odpowiadamy:

 

1.        Prosimy o doprecyzowanie ile rachunków obejmuje zamówienie?

Odp. Zamówienie obejmuje 12 rachunków.

2.        Prosimy o:

- podanie średniomiesięcznej sumy sald na wszystkch rachunkach Gminy i Urzędu Gminy w podziale na poszczególne miesiące 2017r.

- podanie średniomiesięcznej sumy sald na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych w podziale na poszczególne miesiące 2017r.

- podanie średnich kwot i częstotliwości zakładanych lokat w roku 2017r.

 

Średniomiesięczne sumy sald na poszczegolnych rachunkach wyrażona w zł.

Miesiąc

Gmina i UG

ZSP

GOPS

ŚDS

Styczeń

886 297,67

6 567,81

50 475,24

13 519,13

Luty

1 162 228,32

39 310,87

81 834,87

22 709,01

Marzec

1 32 4998,63

34 856,48

95 461,31

18 877,99

Kwiecień

113 207,30

136 286,87

132 234,84

3 421,18

Maj

281 469,05

111 297,22

174 785,99

14 023,84

Czerwiec

112 274,30

9 827,68

111 256,85

17 470,61

Lipiec

331 903,83

142 888,07

71 947,52

17 374,86

Sieprień

811 079,57

78 773,66

107 869,51

19 955,90

Wrzesień

937 992,58

36 765,69

97 739,96

24 507,68

Październik

47 767,18

10 398,85

149 876,84

71 020,37

Listopad

943 406,70

23 371,38

183 300,89

61 307,84

Grudzień

773 912,88

0

0

0

 

 

Średnia kwota zakładanych lokat w 2017 roku wyniosła 700 000,00 zł. Zakładana była średnio 4 razy w miesiącu.

 

 

 

 

 

3.        Czy zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych.

Odp. Tak, zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane. Średnie salto utrzymywane na rachunku nieoprocentowanym wynosi 2000 zł.

4.        Prosimy o podanie średnich sald na rachunkach walutowych w podziale na waluty w poszczególnych miesiącach 2017r.

Odp. Nie posiadamy rachunków walutowych.

5.        Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno w odniesieniu do przelewów Elixir i Sorbnet.

Odp. Średniomiesięczna liczba realizowanych przelewów Elixir wynosi 1100 sztuk na wartość około miliona złotych. Przelewów Sorbnet brak.

6.        Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne.

Odp. Nie korzystamy z przelewów zagranicznych.

7.        Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odp. Potwierdzamy, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej będą realizowane jedynie
 w sytuacjach awaryjnych.

8.        Dotyczy wpłat gotówkowych

a/  Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych (w odniesieniu do wpłat Zamawiającego, w tym wszystkich jednostek, oraz osób trzecich) w podziale na PLN oraz poszczególne waluty

Odp. Sredniomiesięczna ilość wpłat wynosi 35 szt w PLN.

9.           Dotyczy wypłat gotówkowych:

a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych objętych przedmiotem zamówienia w podziale na PLN oraz poszczególne waluty

Odp. Średniomiesięczna ilośc wypłat gotówkowych wynosi 20 szt w PLN.

10.  Prosimy  o potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty będą realizowane w formie otwartej.

Odp. Wpłaty i wypłaty będą realizowane w formie otwartej.

11.    Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych- dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy.

Odp. Nie wyrażamy zgodu na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych.

12.    Prosimy o odstapienia od wymogu załączania do oferty projektu umowy. Umowa dla jednostek Samorzadu Terytorialnego jest przygotowywana zawsze indywidualnie w oparciu o warunki zapytania ofertowego i przygotowanie jej wymaga czasu i indywidualnych uzgodnień. Nie ma uzasadnienia wymaganie załączania takich projektów przez wszystkich wykonawców. Zasadne jest przedstawienie projektu po wyborze oferty przez Wybramnego Wykonawcę. Zamawiający ocenia oferty, ma pewnośc, że złożona oferta jest zgodnia z zapytaniem ofertowym więc i projekt umowy będzie zgody z zapisami zapytania.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty projektu umowy.

13.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czynności innych niż prowadzenie rachunków bankowych, Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców.  Zwracamy uwagę, iż podzlecanie przez banki podmiotom zewnętrznym, niektórych czynności bankowych, jest powszechne i w zakresie uregulowanym prawem bankowym, w pełni akceptowalne (art. 6a.- 6d. ustawy z dn. 29.08.1997 r. Prawo bankowe - tzw. outsourcing bankowy). Usługi zlecane na zasadach prawa bankowego podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność.

Odp. Wykonawca nie może korzystać z usług podwykonawców.

14.  Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności, autoryzujących jak i mających opcję podglądu.

Odp. Użytkowników bankowości elektronicznej będzie 17.

15.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8

- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0

- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza

- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache’owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odp. Zamawiający zapeni uzytkownikom bankowości elektronicznej komptery spełniające powyższe wymagania techniczne.

16.  Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową,  także  dodatkowe umowy produktowe, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów będą zgodne z treścią zapytania ofertowego, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

Odp. Zamawiający podpisze dodatkowe umowy produktowe, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załacznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw.

17.  Dotyczy kryterium - Lokowanie wolnych środków – lokowanie na lokatach zarówno krótkoterminowych (overnight) jak i długoterminowych oparte jest o stawki między bankowe WIBID ON/WIBID 1M etc. Nie jest to oprocentowanie stałe. Stawki międzybankowe są niezależne od Banku i zmienne na przestrzeni dnia/miesiąca/roku. Prosimy więc o wprowadzenie w przypadku lokat także formuły jak w zakresie oprocentowania rachunku tj. WIBID ON – m.

Odp. Prosimy o określenie jednej stałej stawki oprocentowania na lokatach.

18.  Dotyczy kryteriów oceny ofert: jaką wysokość stawki WIBID ON winny przyjąć Wykonawcy do wyliczenia oprocentowania w ofercie – Należy bowiem dla celów porównywalności ofert określić jednakową stawkę WIBID ON zapewniającą ocenę ofert.

Odp. Oprocentowanie ma być stałe na cały okres zamówienia.

19.  Prosimy o dopuszczenie możliwości pobierania wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej? Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe.  Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Brak jest bowiem uzasadnienia dla drukowania wyciągów papierowo – jest to rozwiązanie kosztowne, czasochłonne. Wyciągi elektroniczne są dowodem księgowym, są dostępne na bieżąco w systemie bankowym.

Odp. Dopuszczamy taką możliwość.

20.  Dotyczy kryteriów oceny ofert: Prosimy o dodanie we wzorach na wszystkie kryteria w liczniku i mianowniku stałej wartości 0,01 lub 0,01% (w zależności od kryterium), co umożliwi poprawne wykonanie działania matematycznego oraz uniknie ewentualnych wątpliwości podczas oceny ofert. Przykładowo wzór ceny prowadzenia rachunków przedstawiałby sie następująco: (Cena najniższej oferty + 0,01)/(cena badanej oferty + 0,01) x 80pkt=liczba pkt.

Tożsama zmiana dotyczyłaby pozostałych wyliczeń punktów w kryteriach oceny ofert.

Odp. Wzór w kryteriach oceny ofert zostaje nie zmieniony.

21.  Dotyczy kryteriów oceny ofert:  Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wartości podawane w ofercie mają zostać podane przez Wykonawcę  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Analogicznie do dwóch miejsc po przecinku będą zaokrąglane wszystkie punkty w zakresie kryteriów oceny ofert obliczane przez Zamawiającego. Takie postanowienie ułatwi późniejszą ocenę ofert i zapewni ich porownywalność.

Odp. Wszystkie wartości wartości podane w ofercie mają zostać podane przez Wykoanwcę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Również wszystkie punkty w kryterium oceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

22. Dotyczy formularza cenowego: czy ceny za poszczegolne produkty nalezy podać jako ryczałt za caly okres świadczenia danej uslugi czy w ujęciu rocznym? Miesięcznym? Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Ceny za poszczególne produkty należy podać w ujęciu miesięcznym.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2018-01-16 13:29:39
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2018-01-16 13:29:42
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2018-01-16 13:35:15
Ostatnia zmiana:2018-01-16 13:35:19
Ilość wyświetleń:114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij