Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkkursu ofert w zakresie profilaktyki

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Orchowo działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

 

A. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

Lp.

Obszar

Rodzaj zadania

Poniesione wydatki w roku 2017

Planowane wydatki w roku 2018

1.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród mieszkańców Gminy Orchowo

organizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki poprzez organizację zimowego wypoczynku w miejscu zamieszkania „Ferie 2018”

0,00

4 000,00

RAZEM

0,00

4 000,00

 

 

B.     Warunki konkursu:

I.       Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

1.      Kwota przeznaczona na realizację zadania mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Orchowo w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

2.      Wsparcie udzielone podmiotom ubiegającym się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert zostanie udzielone w wysokości do 100% całkowitych kosztów związanych z jego realizacją.

II.     Zasady przyznawania dotacji

1.      Dotacja zostanie udzielona podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadań, o których mowa w punkcie A, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

2.      W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a beneficjentami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Gminy Orchowo.

3.      Wójt Gminy Orchowo przyznaje dotację na realizację zadania na podstawie umowy.

4.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

5.      Dotacja może być przekazywana w transzach, których ilość i terminy zostaną dostosowane do etapów realizacji zadania i ustalone w umowie.

6.      W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki). Pozafinansowy wkład własny (nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, sprzętu, zasoby rzeczowe itp.) nie może być przeliczony na własny wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne. Należy uwzględnić jego opis w pkt. 13 części IV oferty.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Realizacja zadania winna nastąpić w okresie od 10 lutego do 25 lutego 2018 r. Do kosztów kwalifikowanych zadania zaliczane będą tylko wydatki poniesione od momentu podpisania umowy.

2.      Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wójtem a zwycięzcą konkursu.

IV. Termin i warunki składania ofert

1.      Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie, pokój nr 15, I piętro, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu) w terminie do 2 lutego 2018 r.

2.      Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

3.      Do oferty należy dołączyć:

a)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)     sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działania podmiotu za ubiegły rok – w przypadku krótszej działalności za miniony okres,

c)      statut.

4.      Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.

5.      Oferty złożone na innym formularzu lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 7 lutego 2018 r.

2.      Wszystkie oferty złożone zgodnie z opisem zawartym w punkcie IV zostaną ocenione pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Gminy oraz pod względem merytorycznym przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję Konkursową.

3.      Wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania dokonuje Wójt Gminy Orchowo, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4.      Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej www.orchowo.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

5.      Kryteria wyboru oferty:

a)      zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym konkursem: 0-10 punktów,

b)      jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania, liczba osób objętych projektem, atrakcyjność propozycji programowej: 0-10 punktów,

c)      ocena dotychczasowej współpracy z Gminą (poprawność rozliczonych dotacji): 0-10 punktów,

d)     doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań: 0-10 punktów,

e)      posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-10 punktów,

f)       ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania: 0-10 punktów.

Maksymalna liczba punktów: 60 punktów.

VI. Postanowienia końcowe.

1.      Zastrzega się możliwość rozwiązania umowy w przypadkach, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub reprezentant utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

2.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

 

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Orchowo

                                                                                               /-/ Jacek Misztal

Załączniki

zarządzenie (229.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kasprowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kasprowicz
Data wprowadzenia:2018-01-12 13:59:05
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2018-01-12 14:06:46
Ostatnia zmiana:2018-01-12 14:06:55
Ilość wyświetleń:50
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij