Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Gminna Komisja Mieszkaniowa do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017

WÓJTA GMINY ORCHOWO

z dnia 5 grudnia 2017r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1,  art. 7 ust. 1 pkt 1, 7,  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Mieszkaniową do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Janusz Pawlaczyk, Zastępca Wójta Gminy Orchowo.
 2. Anna Błaszczyk, Skarbnik Gminy Orchowo.
 3. Magdalena Bojanowska – Ciesielska, p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie.
 4. Monika Suska, pracownik socjalny GOPS Orchowo.
 5. Justyna Pilarska, pracownik GOPS Orchowo ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych.
 6. Piotr Bukowski, pracownik urzędu ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 7. Paulina Szmyt, pracownik urzędu ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego.

 

§ 2. Komisja działa na podstawie Regulaminu w sprawie zakresu działania i zasad funkcjonowania Gminnej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo, zwanego dalej „Regulaminem”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Komisja zostaje powołana na czas nieokreślony.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 lipca 2017 roku, w sprawie powołania gminnej komisji mieszkaniowej ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo.

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2017

Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 grudnia 2017r.

 

 

 

REGULAMIN

w sprawie zakresu działania i zasad funkcjonowania Gminnej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych

z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zakres działania i zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Orchowo, zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2. Zasady pracy i zakres działania Komisji.

 1. Komisja sprawuje kontrolę społeczną nad zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 2. Komisję powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
 3. W skład Komisji wchodzi 7 osób.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.
 5. Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.
 6. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 7. Posiedzenia Komisji organizuje i zwołuje w formie pisemnej przewodniczący, ustalając w zawiadomieniu miejsce, dzień i godzinę posiedzenia.
 8. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii sporządzanej na piśmie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Komisji.
 10. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
 11. W posiedzeniach Komisji za zgodą przewodniczącego mogą brać udział osoby spoza składu Komisji bez prawa głosu.
 12. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 13. Protokół z posiedzenia Komisji podlega podpisaniu przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.
 14. Członek Komisji podlega wyłączeniu w sprawach własnych jak również w sprawach dotyczących jego wstępnych i zstępnych w linii prostej pierwszego i drugiego stopnia, krewnych w linii bocznej drugiego i trzeciego stopnia, powinowatych w linii prostej pierwszego stopnia oraz w linii bocznej drugiego i trzeciego stopnia.
 15. Komisja opiniuje:

1)      wnioski o zawarcie umowy najmu lokal mieszkalnego lub socjalnego, składane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2)      wnioski o zamianę lokali,

3)      wnioski o zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,

4)      wnioski o zaadaptowanie pomieszczeń mieszkalnych na lokal lub lokale mieszkalne,

 1. W toku rozpatrywania wniosków Komisja może:

1)      żądać od wnioskodawcy wyjaśnień ustnych lub pisemnych, co do treści złożonego wniosku,

2)      dokonać wizji lokalu wskazanego we wniosku w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku,

 1. Komisja opiniuje wnioski o zawarcie umowy najmu w oparciu o zasady ustalone w Uchwale Nr XXXIV/163/01 Rady Gminy w Orchowie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t. j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r., nr 136, poz. 2680).
 2. Komisja wydaje opinię na podstawie analizy wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych oraz dołączonych do nich dokumentów.
 3. Komisja sporządza wykaz osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego i przedkłada go Wójtowi Gminy Orchowo po każdym posiedzeniu.
 4. Wydanie opinii o której mowa w ust. 18 i sporządzenie wykazu zakwalifikowanych osób do przyznania lokalu są zależne od możliwości lokalowych Gminy Orchowo.
 5. Opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego dla Wójta Gminy Orchowo.
 6. Wnioski osób znajdujących się już na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez Komisję jeżeli od momentu zakwalifikowania na listę do dnia złożenia wniosku upłynęło co najmniej 12 miesięcy lub w przypadku pozyskania wolnego lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego.
 7. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej
  i ochrony danych osobowych, dotyczących  wnioskodawców oraz członków ich gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j.-  Dz. U. z 2016r., poz. 922).

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 86-2017 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przydział lokalu (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Szmyt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Bernaś
Data wprowadzenia:2018-01-11 13:20:14
Opublikował:Paulina Bernaś
Data publikacji:2018-01-11 13:26:01
Ostatnia zmiana:2018-01-11 13:26:03
Ilość wyświetleń:118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij