Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych w miejscu ich zamieszkania

Orchowo, dnia 05.01.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych w miejscu ich zamieszkania

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie,

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

woj. wielkopolskie

NIP: 667-12-63-876, REGON: 003730644

tel. (63) 2684090 wew. 80, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

osoba do kontaktu:

– p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie

Magdalena Bojanowska - Ciesielska

 

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej – (m.in. stan po krwotocznym udarze mózgu, niedowłady połowicze) w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku

zakres wykonywanych czynności: rehabilitacja w miejscu zamieszkania – masaż, ćwiczenia czynne i rozluźniające – w wymiarze do maksymalnie 40 godzin miesięcznie

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)      Oferent powinien sporządzić ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)      Do oferty należy załączyć:

a)      oświadczenie o posiadaniu zasobów niezbędnych do właściwego wykonania zleconego przez Zamawiającego zadania w tym: zapewnienie, iż osoby z którymi podmiot współpracuje posiadają kwalifikacje niezbędne do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie) i doświadczenie zawodowe (kserokopie, referencje, inne), jakie powinny posiadać osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze (zgodnie z rozporządzeniem).

3)      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4)      Ofertę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej – Gmina Orchowo – 2018 rok”.

5)      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)      Cena brutto za jedną godzinę świadczonej usługi zgodnie z ofertą musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

8)      W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3.    Kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.z 2005 Nr 198, poz. 1598 z późn. zm.):

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej  – Gmina Orchowo – 2018 rok  w terminie do dnia 15.01.2018r. (poniedziałek) do godz. 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub przesyłką pocztową (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka).

2)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018r. o godz. 09.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone do następnego dnia roboczego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

4)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

5)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

 

7. OCENA OFERT:
Kryteria oceny oferty: Cena 100%

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Kryteria oceny oferty:

 

1)      Cena 100%

 

Lp.

Nazwa

Waga kryterium – ilość punktów

1.

Cena za 1 godzinę świadczonej usługi (brutto)

100 pkt.

 

 

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wykorzystany zostanie następujący sposób przeliczenia ceny wybranej usługi:

 

Kryterium 1 – cena za 1 godzinę świadczonej usługi (brutto):

C = (Cmin/Cof) x 100pkt x 100%

gdzie:

Cmin – najniższa cena za 1 godzinę świadczonej usługi (brutto) wśród składanych ofert

Cof – wartość danej oferty

C- ilość punktów za kryterium: cena za 1 godzinę świadczonej usługi (brutto)

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Orchowo oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej GOPS w Orchowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani oferenci otrzymali taką samą liczbę punktów. 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bojanowska - Ciesielska tel. 63 26 84 010, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

1.    Wzór formularza oferty cenowej

2.    Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków

 

                                                                                             

 

                                                                                      p.o. Kierownika

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Orchowie

                                                                          Magdalena Bojanowska- Ciesielska

Załączniki

Zapytanie ofertowe (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (276.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (13.2kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 (11.7kB) Zapisz dokument  
ZAPYTANIE OFERTOWE (19.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2018-01-05 11:23:32
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2018-01-05 11:23:43
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2018-01-05 11:28:05
Ostatnia zmiana:2018-01-05 11:28:12
Ilość wyświetleń:167

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij