Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Orchowo

Orchowo, dnia 22.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół

na terenie Gminy Orchowo

 

1.                                          ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie,

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

woj. wielkopolskie

NIP: 667-12-63-876, REGON: 003730644

tel. (63) 2684090 wew. 80, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

osoba do kontaktu:

 p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie

Magdalena Bojanowska - Ciesielska

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30.

 

2.                                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.     Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Orchowo tj:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orchowie tj. Przedszkole w Orchowie, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi  w Orchowie,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słowikowie tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przedszkole,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bielsku,
  • Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku,
  • Niepubliczne Przedszkole w Bielsku,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Różannie,
  • Niepubliczne Gimnazjum w Różannie,
  • Niepubliczne Przedszkole w Różannie,

 

2. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z wyłączeniem dni  wolnych od zajęć dydaktycznych tj. dni wyznaczonych przez dyrektora szkoły, przerw świątecznych, ferii, itp.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie z uwagi na niewielką liczbę złożonych wniosków.

4. Szacunkowa liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem to między 35 a 50 uczniów.

5. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.

6. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

7. Posiłki dostarczane będą własnym transportem, w naczyniach jednorazowych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości wytworzonych potraw.

8. Obiady będą dostarczane w cyklu: na przemian zupa z wkładką (poniedziałek i środa), drugie danie (wtorek i czwartek) oraz raz w tygodniu danie jarskie (piątek).

9. Waga / objętość posiłków:

a) jedna porcja zupy:

- objętość 450 ml i zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 kromki chleba lub bułka

b) drugie danie:

- ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryż lub inne ) - 200 g,

- mięso lub ryba – 100 g,

- surówka, jarzyny – 100 g,

c) danie jarskie: np.

- naleśniki – 2 szt.,

- racuchy – 3 szt.,

- placki ziemniaczane – 300g,

- pierogi – 6 szt.,

- ryż z jabłkami lub bitą śmietaną – 300g,

- makaron z serem – 300g,

- łazanki – 300g,

- kluski śląskie – 300 g

- inne – 300g

10. Nie dopuszcza się sytuacji, żeby w ciągu tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.

11. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 450 kcl.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku jak również do stałej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

13. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, koszty związane z jego wytworzeniem pokrywa Wykonawca.

14. Godziny dostarczania posiłków zostaną podane w terminie późniejszym po uzgodnieniu ich z Dyrektorami poszczególnych szkół.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki z wyłączeniem dni  wolnych od zajęć dydaktycznych tj. dni wyznaczonych przez dyrektora szkoły, przerw świątecznych, ferii, itp.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)      Do oferty należy załączyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

b)      oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4)      Ofertę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Orchowo-2018 rok”.

5)      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na: kwotę netto, podatek, kwotę brutto wykonania poszczególnych zadań.

8)      W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Prowadzą działalność w branży gastronomicznej.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Orchowo-2018 rok”, w terminie do dnia 29.12.2017r. do godz. 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub przesyłką pocztową.

2)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 11.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy firm (oferentów) oraz informacje dotyczące  ceny brutto i pozostałych kryteriów oceny.

4)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone do następnego dnia roboczego tj. do dnia 2 stycznia 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Orchowo.

5)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

6)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

7. OCENA OFERT:

 

Kryteria oceny oferty:

 

 

            1) Cena

 

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium „cena” - (D) wykorzystany zostanie następujący sposób przeliczenia ceny:

- na potrzeby ustalenia najkorzystniejszej oferty przyjęto 35 uczniów jako szacunkową liczbę dzieci i młodzieży objętych dożywianiem dziennie

 

Kryterium - Cena:

Cena brutto posiłku pełnowartościowego dla jednego dziecka :

Szacunkowa liczba dzieci

i młodzieży dożywianych (dziennie):

Cena brutto

za 1 km trasy:

Ilość kilometrów

z siedziby Wykonawcy

do punktów wskazanych

przez Zamawiającego

(długość dziennego kursu):

Sposób ustalenia ceny brutto dziennego dożywiania szacunkowej liczby dzieci

i młodzieży wraz

z dowozem:

A

35 osób

B

C

(A x 35 osób) + (B x C)

= D

 

2)   Ilość umów wykonanych (U) (tj. zawartych i ostatecznie zrealizowanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na realizację usług dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (m.in. na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej)

 

do 5 umów – dodatkowo 20 pkt

6-8 umów – dodatkowo 40 pkt

9-11 umów – dodatkowo 60 pkt

Powyżej 11 umów – dodatkowo 90 pkt

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przedstawionych przez Wykonawcę danych. (załącznik nr 2)

 

Sposób wyznaczenia najkorzystniejszej oferty (No):

 

Cena (D) + Ilość umów (U) = No

 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego poprzez umieszczenie protokołu z otwarcia ofert na stronie http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/ oraz umieszczenie protokołu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bojanowska - Ciesielska tel. 63 26 84 010, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

 

 

 

10. ZAŁACZNIKI:

1.     Wzór formularza oferty cenowej

2.     Wzór formularza potwierdzającego ilość umów wykonanych (U) (tj. zawartych i ostatecznie zrealizowanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na realizację usług dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (m.in. na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej)

3.     Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków

4.     Oświadczenie dot. osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy

 

                                                                                                               

 

      p.o. Kierownika

                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                        w Orchowie

                                                                                                 Magdalena Bojanowska-Ciesielska

Załączniki

załącznik nr 1 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAPYTANIE OFERTOWE na rok 2018 - Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Orchowo -BIP (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE-DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY-2018 ROK (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie dozywianie (438.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 1 (830.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 2 (879.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 3 (459.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 4 (315.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe dozywianie (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gminna Komisja do spraw Referendum w Orchowie
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-12-22 09:23:44
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-12-22 09:23:56
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-12-22 09:26:32
Ostatnia zmiana:2017-12-22 09:32:05
Ilość wyświetleń:131
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij