Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Orchowo, dnia 21.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

 

1.                                          ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie,

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

woj. wielkopolskie

NIP: 667-12-63-876, REGON: 003730644

tel. (63) 2684090 wew. 80, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

osoba do kontaktu:

– p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie

Magdalena Bojanowska - Ciesielska

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30.

 

2.                                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny dla maksymalnie 15 wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Orchowo w okresie od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w łącznej ilości 2016 godzin usług, wg miesięcznego harmonogramu:

styczeń 2018 – 176 godzin usług, luty 2018 – 160 godzin usług, marzec 2018 – 176 godzin usług, kwiecień 2018 – 160 godzin usług, maj 2018 – 160 godzin usług, czerwiec 2018 – 168 godzin usług, lipiec 2018 – 176 godzin usług, sierpień 2018 – 176 godzin usług, wrzesień 2018 – 160 godzin usług, październik 2018 – 184 godzin usług, listopad 2018 – 168 godzin usług, grudzień 2018 – 152 godzin usług.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

1.Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Do oferty należy załączyć:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

b) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

c) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, (na potwierdzenie odpowiedniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną – stosownie do wymagań o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 697 )

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny,

g) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

h) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym,

j) CV.

 

3. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług asystenta rodziny”, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo w terminie do dnia 28.12.2017r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

6. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,

6.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

6.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), w tym oświadczenia osób, które będą wykonywały zamówienie (asystentów rodziny) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające ich wykształcenie i odpowiedni staż pracy z dziećmi lub rodziną – stosownie do wymagań o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t,j, DZ.U. 2017 poz.697 z póź.zm)

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

 

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o

rodzinie lub praca socjalna lub

b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2017 poz.697 z późn. zm)) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej  zawieszona ani ograniczona;

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych;

h) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,

którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

b) wysoka kultura osobista;

c) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

e) mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

f) odporność na stres;

g) asertywność;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność.

Zakres świadczonych usług:

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym (grupą roboczą) funkcjonującym na terenie

gminy Orchowo oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

t) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860).

 

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na  terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1)      Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług asystenta rodziny”, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo w terminie do dnia 28.12.2017r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

2)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.12.2017r. o godz. 12.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Podczas otwarcia ofert podaje się oferentów oraz informacje dotyczące  ceny brutto i pozostałych kryteriów oceny.

4)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone do następnego dnia roboczego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo oraz na stronie BIP Gminy Orchowo.

5)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

6)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

7. OCENA OFERT:

 

Kryteria oceny oferty:

 

Lp.

Nazwa

Waga kryterium – ilość punktów

1.

Cena za 1 miesiąc usługi (brutto)

70 pkt.

2.

Doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny

30 pkt.

 

Razem

100 pkt.

 

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S=C+T gdzie:

S - suma uzyskanych punktów

C - punkty z kryterium: cena za 1 miesiąc usługi (brutto)

T - punkty z kryterium: doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny

 

Kryterium 1 – cena za 1 miesiąc usługi (brutto):

C = (Cmin/Cof) x 100pkt x 70%

gdzie:

Cmin – najniższa cena za 1 miesiąc usługi (brutto) wśród składanych ofert

Cof – wartość danej oferty

C-ilość punktów za kryterium: cena za 1 miesiąc usługi (brutto)

 

Kryterium 2 – doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny:

T=(Tof/Tmax) x 100 pkt x 30%

gdzie:

Tof – zaprezentowane doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny

Tmax – najwyższe doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny wśród składanych ofert

T – ilość przyznanych punktów za kryterium: doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny

 

Ilość przyznanych punktów (doświadczenie zawodowe jako asystent rodziny) będzie rozpatrywana wg kryterium:

każdy zakończony 1 pełny miesiąc pracy jako asystent rodziny – 10 pkt

 

Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Orchowo oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej GOPS w Orchowie.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert osoby fizyczne. Z osobami fizycznymi realizującymi zamówienie zostanie podpisana umowa o świadczenie usług – umowa zlecenie.

2. W cenę należy wliczyć koszty dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji w związku z wykonywaniem usług.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani oferenci otrzymali taką samą liczbę punktów. 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bojanowska - Ciesielska tel. 63 26 84 010, e-mail: gops.kierownik@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

1.    Wzór formularza oferty cenowej

2.    Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków do udziału w postępowaniu

 

 

                                                                                        p.o.Kierownika

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                            w Orchowie

                                                                          Magdalena Bojanowska  - Ciesielska

 

 

 

Załączniki

ZAŁĄCZNI NR 2 (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAPYTANIE OFERTOWE ASYSTENT 2018 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (451.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-12-21 11:18:11
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-12-21 11:18:26
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-12-21 11:19:50
Ostatnia zmiana:2017-12-21 13:18:37
Ilość wyświetleń:117
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij