Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: roboty pomiarowe oraz zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą "Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu",

Orchowo, dnia 27 lipca 2017 r.

RFZ.K.271.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

na roboty pomiarowe oraz zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu”,

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

roboty pomiarowe oraz zakup i dostawa materiałów związanych z realizacją projektu pn. „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” VII, który zakłada wykonanie na działce nr ewid. nr 72 oraz część dz. nr 152/4, obręb Szydłówiec, ścieżki utwardzonej oraz wymiana istniejącej części nawierzchni przy wejściu do zabytku, nasadzenie roślinności i posianie trawy, montaż 2 ławek parkowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej z rysem historycznym, stylowego drogowskazu z nazwami dwóch 200-letnich lip „Maria” i „Magdalena”, odwodnienia terenu oraz podjazd dla niepełnosprawnych:

wg opracowanego projektu i kosztorysu ofertowego – koszty zlecone (załączniki nr 2 i 3).

Oferent powinien wziąć pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” VII, w związku z czym częściowy zakres prac zostanie wykonany przez mieszkańców (w ramach wkładu własnego), tj. pozycje oznaczone w kosztorysie ofertowym jako „prace we własnym zakresie”. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2017r., z uwzględnieniem:

·         prace pomiarowe: VIII 2017,

·         dostarczenie materiałów dotyczących:

o   odwodnienia: VIII 2017,

o   utwardzenia terenu: VIII 2017,

o   roślinności i trawnika: IX 2017,

o   małej architektury i podjazdu dla niepełnosprawnych: IX 2017.

Miejsce wykonania zamówienia:

działka nr ewid. 72 oraz część dz. nr 152/4, obręb Szydłówiec; gmina Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)        Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)        Do oferty należy załączyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

b)      oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)   Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4)   Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na roboty pomiarowe oraz zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu”,

5)   Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)   Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań.

8)   W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

1)      wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na dostarczone materiały budowlane.

 

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

1)      Kryteria oceny:

1.      cena:                     max. 100% (najniższa cena = 100%)

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na roboty pomiarowe oraz zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu”,

2)      w terminie do dnia 04.08.2017r. (piątek) do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub przesyłką pocztową.

3)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.08.2017r. o godz. 13.15 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

4)      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy firm (oferentów) oraz informacje dotyczące  ceny brutto i pozostałych kryteriów oceny.

5)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

6)      Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

7)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

8)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

9)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

 

 

9. ZAŁĄCZNIKI:

1)   wzór formularza oferty cenowej,

2)   projekt zagospodarowania wraz z wizualizacją i szczegółowymi wymiarami elementów małej architektury,

3)   kosztorys inwestorski – tzw. kosztorys „zerowy” ze wskazaniem, które prace będą „wykonane we własnym zakresie” przez mieszkańców sołectwa;

4)   wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania:

Roboty pomiarowe oraz zakup i dostawa materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu”,

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Dane osoby do kontaktu ze strony oferenta   …………….………………………………

 

1. Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Całkowita wartość netto ……………zł,

całkowita wartość podatku VAT …………… zł, stawka podatku VAT ……%

całkowita wartość brutto …..............zł    (słownie: ……......................................)

ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO:

na roboty pomiarowe oraz zakup i dostawa materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - Zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłówcu”,

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Jednostka miary

Ilość (liczba)

Cena  BRUTTO

 

Cena

NETTO

 

VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A.

Demontaż starej architektury

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

B.

Ścieżki – kostka starobruk

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

C.

Założenie trawnika

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

D.

Rośliny

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

E.

Architektura

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

F.

Remont odwodnienia

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

G.

Podjazd dla niepełnosprawnych

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

2.    Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie:    do 30.09.2017r.

3.    Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz na użyte materiały: ………… miesięcy.

4.    W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

5. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 21 dni od daty złożenia faktury/ rachunku.

6. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

(*jeśli jest wymagane).                                                         

Załączniki

zał. nr 2.1. Zagospodarowanie terenu wokół koscioła w Szydłówcu (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.2.1. Szczepański Izba 2017 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.2.2. Uprawnienia Szczepański0002 (952.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2.2.3. Uprawnienia Szczepański0003 (1.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2.3. rzut techniczny (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.4. odwodnienie (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.5. tablica informacyjna (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.6. ławka (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.7. stojek na rowery (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.8. nawierzchnia z kostki betonowej (69.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3. Szydłowiec_Kosztorys Inwestorsk_000 (155.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4. wzór Umowa Szydłówiec zagospodarowanie wokół kościoła 2017 Pięknieje Zastępca (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe na Szydłówiec wokół kościoła (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe Szydłówiec Piękniej 2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-07-27 10:21:39
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-07-27 10:21:40
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-07-27 11:58:10
Ostatnia zmiana:2017-07-27 11:58:14
Ilość wyświetleń:136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij