Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie robót oraz zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa",

Orchowo, dnia 07 lipca 2017 r.

RFZ.K.271.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

na wykonanie robót oraz  zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa”,

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo na działce ewid. nr 362 obręb Orchowo wg opracowanego projektu i kosztorysu ofertowego – koszty zlecone (załączniki nr 2 i 3), polegające m.in. na wykonaniu następujących prac wraz z zakupem i dostawą materiałów:

-        ułożenie kostki – utwardzenie nawierzchni 138m2,

-        roślinność: rośliny wieloletnie i jednoroczne (zakup i dostawa),

-        przystanek autobusowy: wraz z murkiem pod donice,

-        mała architektura: zakup i rozmieszczenie 2 koszy na śmieci, 2 ławek przystankowych, 4 siedzisk, 1 donicy podwieszanej, 1 zegara, 1 napisu „ORCHOWO”, 1 uchwytu na flagi (zakup i dostawa).

Oferent powinien wziąć pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” VII, w związku z czym częściowy zakres prac zostanie wykonany przez mieszkańców (w ramach wkładu własnego), tj. pozycje oznaczone w kosztorysie ofertowym jako „prace we własnym zakresie”. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 06.10.2017r.

Miejsce wykonania zamówienia:

działka ewidencyjna nr 362, obręb Orchowo; gmina Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)        Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)        Do oferty należy załączyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

b)      oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      dokumenty potwierdzające zrealizowanie min. 3 podobnych inwestycji dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenach użyteczności publicznej o wartości min. 60 tys. zł brutto.

3)   Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4)   Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie robót oraz  zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa”.

5)   Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)   Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań.

8)   W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1)      wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie robót oraz  zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa”, w terminie do dnia 17.07.2017r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub przesyłką pocztową.

2)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.07.2017r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy firm (oferentów) oraz informacje dotyczące  ceny brutto i pozostałych kryteriów oceny.

4)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

5)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

6)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

7. OCENA OFERT:

1)      Kryteria oceny:

1.      cena:                     max. 90% (najniższa cena = 90%)

2.      gwarancja:            max. 10 %

                                                           0 > 24 miesiące = 0%,

24 > 36 miesięcy = 5%,

36 miesięcy i więcej = 10%

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

 

10. ZAŁĄCZNIKI:

1)   wzór formularza oferty cenowej,

2)   projekt zagospodarowania wraz z wizualizacją i szczegółowymi wymiarami elementów architektury drewnianej,

3)   kosztorys inwestorski – tzw. kosztorys „zerowy” ze wskazaniem, które prace będą „wykonane we własnym zakresie” przez mieszkańców sołectwa;

4)   wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania:

wykonanie robót oraz  zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa”,

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1. Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Całkowita wartość netto ……………zł,

całkowita wartość brutto …..............zł    (słownie: ……......................................)

ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO:

na wykonanie robót oraz  zakup i dostawę materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa”,

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Jednostka miary

Ilość (liczba)

Cena  BRUTTO

 

Cena

NETTO

 

VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A.

Ułożenie kostki

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

B.

Roślinność

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

C.

Przystanek autobusowy

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

D.

Mała architektura

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

2.    Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie:    do 06.10.2017r.

3.    Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz na użyte materiały: ………… miesięcy.

4.    W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

5. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 21 dni od daty złożenia faktury/ rachunku.

6. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

(*jeśli jest wymagane).                                                         

Załączniki

umowa nr._ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja historycznego centrum Orchowa (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.2. Szczepanski Izba 2016 (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.3. Plansza 1 (251.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.4. Plansza 2 (354.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.5. Plansza 3 (572.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.6. Plansza 4 (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.7. Plansza 5 (455.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.8. Plansza 6 (731.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.9. Plansza 7 (452.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.10. Plansza 8 (235.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.11. plansza 9 (189.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.12. wizualizacje z tłem (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3. kosztorys ofertowy_000 Orchowo Przystanek (149kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4. wzór Umowa przystanek Orchowo 2017 Pięknieje (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe na Orchowo przystanek (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-07-07 15:56:04
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-07-07 15:56:25
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-07-07 15:58:53
Ostatnia zmiana:2017-07-07 15:59:13
Ilość wyświetleń:161

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij