Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: zakup i dostarczenie materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szydłówiec.

<>

Orchowo, dnia 03.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro na:

zakup i dostarczenie materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szydłówiec.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostarczenie materiałów wodociągowych:

 

Rura PVC ? 80-  6m x 332 szt.

Hydrant nadziemny ?80- 13szt.

Stopa do hydrantu ?80- 13 szt.

Zasuwa ?80- 24szt

Klucz do zasuw teleskopowy- 24 szt.

Skrzynka duża 24 szt.

Trójnik żeliwny ?80- 14 szt.

Króciec żeliwny ?80- 47 szt.

Nasuwka ?80- 48 szt.

Uszczelka do nasuwek ?80- 100 szt.

Uszczelka do trójników i zasuw ?80 -100szt

Śruby do zasuw i hydrantów ? 16 -30kg

Pasta poślizgowa do rur- 10x500g

 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany okres wykonywania zamówienia: w terminie 7 dni od daty otrzymania zlecenia. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony towar

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym

2.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3.      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4.      Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo z opisem zakup i dostarczenie materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości SzydłówiecOferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

5.      Termin związania ofertą: od upływu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 31.07.2017r.

6.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

7.      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi wraz z dostarczeniem materiałów do zamawiającego z rozbiciem na kwotę netto i brutto

 

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1.      Do oferty należy dołączyć: deklaracje zgodności towaru spełniającego wymogi polskiej normy, rury PVC cechowane na ciśnienie 1,0 MPa. oraz atest higieniczny na system przewodów rurowych z PVC oraz wszystkich materiałów wodociągowych zgodnie z zamówieniem.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „zakup i dostarczenie materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szydłówiec’’ W terminie do dnia 10.07.2017 (poniedziałek) do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie na adres gospodarka.komunalna@orchowo.pl

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.07.2017r. a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie BIP zamawiającego.

4.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

5.      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. OCENA OFERT:

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: najniższa cena brutto (łączna wartość brutto podanych w tabeli cen jednostkowych). Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej

2.      Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę łączną brutto oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. 6.1

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Wędzikowski tel. 632684 090 wew. 29 lub 606831480  email: gospodarka.komunalna@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

 

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

Jacek Misztal

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1.   Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto .......................... zł (słownie:.........................................................................)

2. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

4.   Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 14 dni od daty złożenia faktury.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Zakup i dostarczenie materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szydłówiec

Cena jednostkowa

Wartość netto

Wartość    brutto

Rura PVC ? 80-  6m x 332 szt.

 

Hydrant nadziemny ?80- 13szt.

 

Stopa do hydrantu ?80- 13 szt.

 

Zasuwa ?80- 24szt

 

Klucz do zasuw teleskopowy- 24 szt.

 

Skrzynka duża 24 szt.

 

Trójnik żeliwny ?80- 14 szt.

 

Króciec żeliwny ?80- 47 szt.

 

Nasuwka ?80- 48 szt.

 

Uszczelka do nasuwek ?80- 100 szt.

 

Uszczelka do trójników i zasuw ?80 -100szt

 

Śruby do zasuw i hydrantów ? 16 -30kg

 

Pasta poślizgowa do rur- 10x500g

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1.    Ceny brutto w tabeli cen jednostkowych zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru najniższej oferty wraz z dostawą towaru do zamawiającego.

2.    Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

 

 

………………………………….……………

                 (miejscowość, data)

 

 

…………………………………………………………………………………………

(podpis i pieczątka wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe zakup materiałów wodociągowych budowa sieci Szydłówiec (19.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-07-03 14:11:58
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-07-03 14:12:05
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-07-03 14:32:03
Ostatnia zmiana:2017-07-03 14:32:20
Ilość wyświetleń:199

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij