Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: zakup tablicy interaktywnej z projektorem, akcesoriami, montażem prezentacją oraz szkoleniem

Załącznik nr 2

Orchowo dnia 14.04.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

zakup tablicy interaktywnej z projektorem, akcesoriami, montażem

prezentacją oraz szkoleniem

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawu urządzeń multimedialnych, składających się z tablicy interaktywnej, projektora, uchwytu, głośników oraz przeprowadzenia szkolenia i  prezentacji, na potrzeby funkcjonowania i wyposażenia Sali Posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Orchowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawiera minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Oferty, które nie będą spełniać minimalnych wymagań zostaną odrzucone.

 

 Zamawiający określa minimalne parametry  urządzeń składających się na w/w zestaw:

 

1)      TABLICA INTERAKTYWNA (1 sztuka)minimalne wymagania

Dane techniczne/Parametry

Tablica interaktywna

Obsługa dotykowa

Za pomocą palca, wskaźnika teleskopowego lub pióra elektronicznego

Możliwość korzystania przez kilku użytkowników

Tak

Dodatkowe parametry tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe parametry tablicy

• wysoce suchościeralna- pozwala z powodzeniem używać tablicy jako klasycznej tablicy suchościeralnej

 matowa (antyrefleksyjna) - pozwala na wyświetlanie obrazu z projektora bez uciążliwego efektu hot-spot

 magnetyczna - pozwala na przyczepianie do powierzchni tablicy magnesów

 

• odporna na uszkodzenia – powierzchnia ma być bardzo trwała, a ewentualne uszkodzenie nie może wpływać na działanie tablicy

 

Przekątna powierzchni

Format

4:3 lub Panoramiczny

Oprogramowanie

Systemy z rodziny  Microsoft Windows w wersjach od Windows XP do Windows 10

Gwarancja

minimum 3 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)      PROJEKTOR MULTIMEDIALNY do obsługi tablicy interaktywnej (1 sztuka) – minimalne wymagania:

 

Dane techniczne/Parametry

Projektor

Projektor – sposób wyświetlania 

Projektor krótkodystansowy

Jasność – minimum

?3000 ANSI lumeny

Wytrzymałość lampy – minimum

?3000 godzin w trybie normalnym

Rozdzielczość

1280 x 800 pixeli WXGA

Kontrast

3000:1

Cyfrowe wyjście

HDMI

Wejście oraz wyjście

VGA

Złącze

S – Video, Cinch – Video

Złącza

USB

Wejście

USB

Gwarancja - minimum

 2 lata

 

3)      UCHWYTY  – minimalne wymagania:

Uchwyty umożliwiające instalację  i pasujące do zestawu tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego.

 

4)      GŁOŚNIKI  minimalne wymagania:

·      Moc wyjściowa min. 40 W

·      Regulacja głośności

 

5)      KOMPLEKSOWY MONTAŻ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU, KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA I URUCHOMIENIEM.

 

6)      SZKOLENIE I PREZENTACJA :

·      Szkolenie z zakresu działania tablicy multimedialnej z pokazem jej funkcjonalności dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

·      Prezentacja funkcjonalności zestawu dla Radnych Rady Gminy w czasie Sesji RG.  

 

7)      WSPARCIE TECHNICZNE  I MERYTORYCZNE przez okres minimum 12 miesięcy od dnia uruchomienia zestawu.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1)      Termin wykonania zamówienia: do 24 maja 2017 r.

2)      Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia będą uzgadniane z zamawiającym.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)   Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego,

2)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację całości zamówienia.

3)   Spełnienie wymagań stawianych oferentom przedstawione w punkcie 5 należy dokonać w formie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony oferenta.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

Oferent powinien:

·         posiadać wiedzę i doświadczenie w montażu urządzeń będących przedmiotem zamówienia,

·         posiadać zasoby osobowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i prezentacji o której mowa w punkcie 2 ppkt. 6) zapytania ofertowego,

·         posiadać zasoby osobowe niezbędne do zapewnienia należytego wsparcia technicznego i merytorycznego o którym mowa w punkcie 2 ppkt. 7) zapytania ofertowego,

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni złożyć lub przesłać pisemną ofertę do Sekretariatu Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,  do dnia: 28.04.2017 r. do godziny 14:00.

Dopuszcza się składania ofert (skanu z podpisem oferty):

·         faxem (63) 2684090  fax 34

·         drogą elektroniczną na adres: ug@orchowo.pl

 

Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

7. OCENA OFERT:

1)      Ocena ofert jest jednoetapowa tj. -  ocena formalna oraz ocena parametrów technicznych,

2)      Organizator odrzuca oferty, jeżeli:

· oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu – niewłaściwym sposobem,

· do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych
w ogłoszeniu (formularz oferty cenowej + oświadczenie),

3)      Kryteria oceny ofert cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.

·  Cena- 100 % - wyliczana wg wzoru:

 

                               Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------- x 100

                                  Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

                                                             

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1)      Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się z pracowników Zamawiającego.

2)      Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.

3)      Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania
bez dokonania wyboru, powiadamia oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

4)      Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni
od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem,
że nie upłynął termin związania ofertą.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

1)        Osobą upoważnioną ze strony Urzędu Gminy Orchowo,  w celu wyjaśnień pytań
i wątpliwości co do zapytania ofertowego jest Podinspektor ds. Informatyki i Promocji  Paweł Błaszczyk, tel. (63) 2684090 wew. 30 od pn - pt w godz. 17.30 – 15.30,

2)        Dodatkowo wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym zapytaniem należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie skanu:

·         faxem (63) 2684090  fax 34

·         drogą elektroniczną na adres: ug@orchowo.pl

10. ZAŁACZNIKI:

1.    Formularz oferty cenowej

  

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1.   Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto ............................. zł (słownie:............................................................................)

2. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy ………. gwarancji ……………/…………………………..

3.   W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

4.   Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

5. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

 

 

(*jeśli jest wymagane).

 

                   

 

                                                                      


 

Załączniki

Zapytanie ofertowe (22.8kB) Zapisz dokument  
Odpowiedź na pytania dot. zapytania ofertowego na zakup tablicy interaktywnej z projektorem (12kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-04-14 13:46:32
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-04-14 13:46:34
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-04-14 13:47:32
Ostatnia zmiana:2017-04-21 14:53:50
Ilość wyświetleń:619
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij