Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego".

            Orchowo, dnia 31.03.2017 r.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

      Gmina Orchowo, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

1.     Na realizację przedmiotowego zamówienia w okresie 36 miesięcy od dnia 17.04.2017 do 16.04.2020r., .Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 174 900,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące i 900 zł), w tym na:

 

2.     Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29 marca 2017 r. do godziny 12:25 została złożonych 5 ofert: na część I Zamówienia złożono 5 ofert; na część II Zamówienia złożono 2 oferty.

 

      Część I zamówienia:

      Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

      Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i kradzieży zwykłej

      Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn.

 

a) Concordia Polska TUW Przedstawicielstwo w Koninie ul. Kolska 6 62-500 Konin, który zaproponował realizację zamówienia na        następujących warunkach:

-         Cena: 86 247,00 zł

-         Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

NIE

10 pkt

41

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

3 pkt

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

3 pkt

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

3 pkt

44

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

3 pkt

45

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

7 pkt

46

Klauzula udziału w zysku

NIE

3 pkt

47

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

TAK

3 pkt

48

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

TAK

3 pkt

49

Klauzula ryzyk nienazwanych

NIE

7 pkt

50

Klauzula 168 godzin

NIE

10 pkt

51

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

7 pkt

52

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

7 pkt

53

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

7 pkt

54

Klauzula wężykowa

NIE

5 pkt

55

Klauzula zasiłku dziennego

TAK

3 pkt

56

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

TAK

5 pkt

57

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

NIE

5 pkt

58

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

NIE

3 pkt

59

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

3 pkt

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

-          

Opis postanowienia dodatkowego

Rodzaj zapisu /zmiany wprowadzony w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

(prosimy wypełnić tylko jedną opcję dla każdego postanowienia dodatkowego*)

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

 

Zwiększenie limitu o 100%

TAK

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń i inne czynności dodatkowe 1)

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wsparcie w zakresie obsługi szkód, szczególnie w przypadku odwołań i skrag 2)

NIE

 

 

 

 

 


b) Compensa TU SA Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach:

-         Cena: 107 859,00zł

-         Akceptacja klauzul fakultatywnych:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

NIE

10 pkt

41

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

3 pkt

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

3 pkt

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

3 pkt

44

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

3 pkt

45

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

7 pkt

46

Klauzula udziału w zysku

NIE

3 pkt

47

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

NIE

3 pkt

48

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

NIE

3 pkt

49

Klauzula ryzyk nienazwanych

NIE

7 pkt

50

Klauzula 168 godzin

TAK

10 pkt

51

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

7 pkt

52

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

7 pkt

53

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

7 pkt

54

Klauzula wężykowa

NIE

5 pkt

55

Klauzula zasiłku dziennego

NIE

3 pkt

56

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

NIE

5 pkt

57

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

NIE

5 pkt

58

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

NIE

3 pkt

59

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

3 pkt

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Rodzaj zapisu /zmiany wprowadzony w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

(prosimy wypełnić tylko jedną opcję dla każdego postanowienia dodatkowego*)

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń i inne czynności dodatkowe 1)

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wsparcie w zakresie obsługi szkód, szczególnie w przypadku odwołań i skrag 2)

NIE

 

 

c) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33 60-837 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach:

-         Cena: 106 219,00 zł

-         Akceptacja klauzul fakultatywnych:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

NIE

10 pkt

41

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

3 pkt

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

3 pkt

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

3 pkt

44

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

3 pkt

45

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

7 pkt

46

Klauzula udziału w zysku

NIE

3 pkt

47

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

NIE

3 pkt

48

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

TAK

3 pkt

49

Klauzula ryzyk nienazwanych

NIE

7 pkt

50

Klauzula 168 godzin

NIE

10 pkt

51

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

7 pkt

52

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

7 pkt

53

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

7 pkt

54

Klauzula wężykowa

TAK

5 pkt

55

Klauzula zasiłku dziennego

NIE

3 pkt

56

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

NIE

5 pkt

57

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

NIE

5 pkt

58

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

NIE

3 pkt

59

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

3 pkt

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Rodzaj zapisu /zmiany wprowadzony w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

(prosimy wypełnić tylko jedną opcję dla każdego postanowienia dodatkowego*)

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń i inne czynności dodatkowe 1)

TAK

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wsparcie w zakresie obsługi szkód, szczególnie w przypadku odwołań i skrag 2)

TAK

 

d) InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Odział Poznań, ul. Piękna  58 60-Poznań, który zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach:

-         Cena:77 532,68 zł

-         Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

NIE

10 pkt

41

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

3 pkt

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

3 pkt

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

3 pkt

44

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

3 pkt

45

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

7 pkt

46

Klauzula udziału w zysku

NIE

3 pkt

47

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

TAK

3 pkt

48

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

NIE

3 pkt

49

Klauzula ryzyk nienazwanych

NIE

7 pkt

50

Klauzula 168 godzin

NIE

10 pkt

51

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

7 pkt

52

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

7 pkt

53

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

7 pkt

54

Klauzula wężykowa

NIE

5 pkt

55

Klauzula zasiłku dziennego

NIE

3 pkt

56

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

TAK

5 pkt

57

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

NIE

5 pkt

58

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

NIE

3 pkt

59

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

3 pkt

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Rodzaj zapisu /zmiany wprowadzony w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

(prosimy wypełnić tylko jedną opcję dla każdego postanowienia dodatkowego*)

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń i inne czynności dodatkowe 1)

TAK

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wsparcie w zakresie obsługi szkód, szczególnie w przypadku odwołań i skrag 2)

TAK

 

 

d) UNIQA TU SA Oddział w Poznaniu ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach:

-         Cena: 65 436,00 zł

-         Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

NIE

10 pkt

41

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

3 pkt

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

3 pkt

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

3 pkt

44

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

3 pkt

45

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

7 pkt

46

Klauzula udziału w zysku

NIE

3 pkt

47

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

NIE

3 pkt

48

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

TAK

3 pkt

49

Klauzula ryzyk nienazwanych

TAK

7 pkt

50

Klauzula 168 godzin

NIE

10 pkt

51

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

7 pkt

52

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

7 pkt

53

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

7 pkt

54

Klauzula wężykowa

NIE

5 pkt

55

Klauzula zasiłku dziennego

TAK

3 pkt

56

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

TAK

5 pkt

57

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

TAK

5 pkt

58

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

TAK

3 pkt

59

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

3 pkt

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Rodzaj zapisu /zmiany wprowadzony w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

(prosimy wypełnić tylko jedną opcję dla każdego postanowienia dodatkowego*)

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wyjaśnienie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń i inne czynności dodatkowe 1)

NIE

Wskazanie w ofercie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za wsparcie w zakresie obsługi szkód, szczególnie w przypadku odwołań i skrag 2)

NIE

 

Część II zamówienia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

 

      a) Concordia Polska TUW Przedstawicielstwo w Koninie, ul. Kolska 6 62-500 Konin, który zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach:

 

-         Cena:45 573,00 zł

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

5

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

10 pkt

6

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

20 pkt

7

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

TAK

10 pkt

8

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

TAK

10 pkt

9

Klauzula zassania wody do silnika

NIE

10 pkt

10

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

NIE

10 pkt

11

Klauzula okolicznościowa w AC

NIE

10 pkt

12

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

NIE

10 pkt

13

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

TAK

10 pkt

 

b) Compensa TU SA Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 00-342 Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia na     następujących warunkach:

 

-         Cena:80 298,00 zł

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

5

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

10 pkt

6

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

20 pkt

7

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

TAK

10 pkt

8

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

TAK

10 pkt

9

Klauzula zassania wody do silnika

NIE

10 pkt

10

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

TAK

10 pkt

11

Klauzula okolicznościowa w AC

TAK

10 pkt

12

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

TAK

10 pkt

13

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

TAK

10 pkt

c) UNIQA TU SA ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia na       następujących warunkach:

 

-         Cena:84 384,00 zł

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE*

Liczba punktów

5

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

NIE

10 pkt

6

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

20 pkt

7

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

TAK

10 pkt

8

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

TAK

10 pkt

9

Klauzula zassania wody do silnika

TAK

10 pkt

10

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

NIE

10 pkt

11

Klauzula okolicznościowa w AC

NIE

10 pkt

12

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

NIE

10 pkt

13

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

NIE

10 pkt

 

 

Załączniki

ogłoszenie po otwarciu ofert (304kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-04-03 08:19:59
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-04-03 08:20:15
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-04-03 08:22:06
Ostatnia zmiana:2017-04-03 11:31:23
Ilość wyświetleń:240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij