Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na "Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku"

Zapytanie ofertowe ZW.7031.7.2017

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia                                                             

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Orchowo

Adres do korespondencji ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

Tel. (063) 2684 090, fax 2684 094, 2684 096

e-mail: ug@orchowo.pl

Strona internetowa BIP: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

 

„Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługa profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku”.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Usługi równiarką polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości razem 100 roboczogodzin.

2)      Usługi walcem drogowym stalowym lub stalowo- gumowym o wadze min. 10t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, gruzu itp. w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości 60 roboczogodzin.

3)      Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej ilości prac w zależności od bieżących potrzeb. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty przez Wykonawcę.

4)      Od czasu pracy odliczany będzie czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy oraz okres niesprawności sprzętu.

5)      Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym.

7)      Wymagany termin stawienia się wykonawcy (operatora równiarki) lub (operatora walca) do dyspozycji Zamawiającego – 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia.

8)      O terminie wykonania prac z określeniem miejsca, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub pisemnie.

9)      Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie pokwitowanego przez osobę wskazaną przez zamawiającego zestawienia ilości roboczogodzin.

10)   Rozliczenia za wykonane usługi będą dokonywane w cyklu miesięcznym.

11)   Po wykonaniu pac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury miesięcznie na koniec danego miesiąca.

12)   Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

13)   Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

III. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD 45236000-0            Wyrównanie terenu

 

IV. Wymagany termin wykonywania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisaniu umowy: do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  1). Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1),

  2). Zaakceptowany projekt umowy –(załącznik nr 2).

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

a)      pisemnie na adres: Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

b)      faksem na numer : 63 2684090

c)      drogą elektroniczną na adres: ug@orchowo.pl

 

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są: Janusz Pawlaczyk

 

VIII. Miejsce składania ofert.

 

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 6 ( pokój nr – sekretariat Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Usługa profilowana dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku”.

w terminie do dnia 07.04.2017r., godz. 10,00

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, w dniu 07 kwietnia 2017 roku o godz. 10:30.

IX. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

XI. Informacje o formalnościach:

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

       Załączniki:

 1. Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1,
 2. Wzór umowy- załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

                                               FORMULARZ OFERTY

 

 

 

                                                                                              Gmina Orchowo

                                                                                              Ul. Kościuszki 6

                                                                                              62-436 Orchowo

 

 

…………………………………

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

 

REGION……………………….

 

NIP…………………………..

 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.

„ Usługa profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku”.

 

Opublikowanego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

 

Oferujemy cenę brutto za przedmiot zamówienia:

 

Tabela obliczenia ceny zamówienia:

Rodzaj usługi

 

 

Przyjęta jednostkowa cena brutto w zł/ za 1 roboczogodzinę .

Przewidywane zapotrzebowanie w ciągu roku w godzinach

Wartość zamówienia (2x3) w [ zł]

1

2

3

4

Profilowanie równiarką

 

100

 

Ubijanie walcem drogowym

 

60

 

 Razem:

             Wartość zamówienia (suma z kolumny 4)=

 

 

 

- całkowitą wartość( profilowanie równiarką+ ubijanie walcem drogowym) brutto ;

……………………….  zł .,

(słownie: ………………………………………………………………….  zł ),

- wartość netto ……………………………….    

W tym VAT ………………..  zł,

 

 

Oświadczamy, że:

2.Wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian ilościowych stosownie do rzeczywistych potrzeb.

3. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w tj. 30 dni od dnia złożenia oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5. Akceptujemy termin płatności należności do 14 dni od dnia złożenia faktury Zamawiającemu.

6. Nasza dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em, e-mail, NIP)

………………………………………………………………………………………….

 

 

Region…………………… nr konta bankowego :

……………………………………………………………………………………….

 

 1. Integralną częścią oferty są załączniki:   

 

1)      Zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr. 2

 

 

 

 

 

……………                                                                    …………………………………….

(data)                                                                           ( podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               WZÓR UMOWY – załącznik nr 2, do zapytania ofertowego.

 

UMOWA

Zawarta w dniu……. 2017roku w Orchowie, pomiędzy Gminą Orchowo, z siedzibą ul. Kościuszki 6, 62-436, NIP…, REGON:…zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”, w imieniu której działa:

 Wójt Gminy Orchowo – Jacek Misztal

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anna Błaszczyk

Z jednej strony:

 

 a …………………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………. ( lub w przypadku jednostki organizacyjnej) …………………..reprezentowaną przez ……………….

……………………………., NIP…………………KRS…………………..               

 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w przedmiotowym zakresie, oraz że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które może wyrządzić w związku z prowadzona działalnością.

 

 

 

                                                           § 1

 

1.      Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie postępowania nieobjętego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164)

                                                     § 2

 

1 Przedmiotem zamówienia jest „ Usługa profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2017 roku”.  

2. Szacunkowa ilość robót to 160 roboczogodzin ( profilowanie równiarką i ubijanie walcem drogowym). 

3. Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej lub większej ilości usług w zależności od bieżących potrzeb. Rozliczenie za wykonane prace będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu przez Wykonawcę.

4. Od czasu pracy odliczany będzie czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy oraz okres niesprawności sprzętu.

5. Przewidywana ilość usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych prac w toku realizacji umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym.

                                                           § 3

1.Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.   

2. Wymagany termin stawienia się wykonawcy tj. operatora równiarki lub operatora walca do dyspozycji Zamawiającego - -5 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia.

3. O terminie usługi z określeniem miejsca, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub pisemnie.

                                                          

 

§ 4

1.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonywania poszczególnych usług. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.    

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według faktycznej ilości wykonanych prac według następującej ceny jednostkowej:

 

1)cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę (profilowanie równiarką) wynosi …………………………..   zł ,

słownie: ………………………………………………………………………………  

2)cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę (ubijanie walcem drogowym) wynosi …………………………..   zł ,

słownie: ………………………………………………………………………………… zł

3)Szacowana wartość umowy obliczona dla szacunkowej ilości roboczogodzin (cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę/ profilowanie równiarką/ x szacowania ilość 100 roboczogodzin + (cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę/ równanie walcem drogowym/ x szacowana ilość 60 roboczogodzin wynosi:      

 

brutto : ……………………  zł ,

        słownie: …………………………………………………………… zł

netto : …………………….. 

VAT:……………………... 

 

 1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………..  zł brutto,                                             słownie : ………………………………………………… złotych.

 

 

§ 4

1.Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie pokwitowanego przez osobę wskazaną przez zamawiającego zestawienia ilości motogodzin.

2. Zapłata za realizację umowy następować będzie na podstawie faktur wystawianych za faktycznie wykonane usługi objęte zleceniem, do których zostanie załączone rozliczenie o którym mowa w ust.1   

3. Rozliczenia za wykonane usługi będą dokonywane w cyklu miesięcznym.

4. Po wykonaniu usług w danym miesiącu Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury na koniec tego miesiąca.

5.Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy ………………………………….   w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ;…………………..

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury korygującej.

                                                           § 5

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za opóźnienie w stawieniu się do dyspozycji zamawiającego po terminie umownym (tj. po upływie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia) – w wysokości 0,1 % łącznej wartości brutto umowy obliczonej dla szacunkowej ilości roboczogodzin tj. 160 roboczogodzin, za każdy dzień zwłoki,

b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 2.000, 00 zł w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o tym fakcie.

2. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 

                                                           §6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

 

                                                           § 7

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

                                                           § 8

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązujące w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby władz Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 2 egz. otrzymuje Zamawiający , 1 egzemplarz Wykonawca.

 

                                                           § 9

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                     Wykonawca

 

 

………………….                                                                                         ….…………..

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe - równarka i walec (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe równiarka i walec 2017 (27.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-03-28 13:05:44
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-03-28 13:06:04
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-03-28 13:08:29
Ostatnia zmiana:2017-03-28 13:08:53
Ilość wyświetleń:252
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij