Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI Konserwator hydroforni i oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Orchowo

S.2110.2.2017                                              

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Orchowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

 

Konserwator hydroforni i oczyszczalni ścieków

(nazwa stanowiska)

 

w Urzędzie Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) wymagania niezbędne konieczne (konieczne dla kandydata):

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

d)     wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne (pożądany profil: hydrauliczne, mechaniczne, elektryczne lub pokrewne)

e)      podstawowa znajomość obsługi komputera,

f)       posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

2) Oczekiwane wymagania dodatkowe:

a)      predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,

b)      mile widziane doświadczenie zawodowe,

c)      uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji:

·         urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

·         urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

·         zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,

·         aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)        wykonywanie czynności związanych z należytym utrzymaniem hydroforni w Orchowie i Bielsku, tj.:

a)             prowadzenie procesu technologicznego pozyskiwania i uzdatniania wody,

b)             płukanie złóż filtracyjnych,

c)             przeprowadzanie chlorowania według zaleceń,

d)            kontrola studni głębinowych,

e)             kontrola urządzeń znajdujących się w obiekcie, tj. pompy głębinowe, sprężarki powietrza, chlorator, areator, odżelaziacze, pompy wody na sieć,

f)              kontrolowanie zużycia wody na hydroforni, tj. wody zużytej przez mieszkańców i wody wydobytej ze studni głębinowych poprzez spisywanie stanów liczników na koniec każdego kwartału,

g)             dokonywanie zapisów w dzienniku pracy hydroforni,

h)        dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu, w tym koszenie trawy według potrzeb,

i)          utrzymanie czystości w zbiorniku wód popłucznych,

j)          palenie w piecu kaflowym znajdującym się w hydroforni w okresie zimowym,

k)        przestrzeganie wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie hydroforni,

2)        wykonywanie czynności związanych z należytym utrzymaniem hydroforni w Orchowie i Bielsku, tj.:

a)    płukanie końcówek na sieci wodociągowej w miejscowościach: Orchowo, Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Różanna, Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Bielsko, Podbielsko, Linówiec, Mlecze (hydranty),

b)   kontrola sprawności i zabezpieczenie hydrantów przed nielegalnym poborem wody,

c)    zakładanie i wymiana wodomierzy – plombowanie i spisanie protokołu odbioru, 

d)   zgłaszanie pracownikowi merytorycznemu ds. gospodarki komunalnej o występujących awariach na hydroforniach i sieci wodociągowej,

e)    udział w usuwaniu awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz na hydroforniach,

f)    odbiór nowych przyłączy wodociągowych, sporządzenie protokołów odbioru i przekazanie podpisanych umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pracownikowi merytorycznemu ds. gospodarki komunalnej.

3)        zastępowanie konserwatora oczyszczalni ścieków tj. prowadzenie pracy oczyszczalni ścieków, zgodnie z instrukcją obsługi, w tym m.in.

a)    dokonywanie bieżącej obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń, konserwacji instalacji, które powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych opracowanych przez użytkownika lub dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentów urządzeń,

b)   utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury w pomieszczeniach technicznych i socjalnych,

c)    utrzymanie należnego porządku w budynkach, dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny   maszyn, urządzeń i obiektów,

d)   informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych,

e)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii bez względu na porę dnia, dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek,

f)    okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej,

g)   prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej,

h)   usuwanie usterek,

i)     montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków,

j)     sprawdzanie skuteczności oczyszczania,

k)    konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków;

4) wykonywanie innych zadań na polecenie osób wchodzących w skład kierownictwa Urzędu – w zakresie ich kompetencji,

 

3. Warunki pracy na stanowisku:

1)        wymiar czasu pracy: 1 etat,

2)        miejsce pracy: Urząd Gminy Orchowo, teren Gminy Orchowo (w tym również hydrofornie w Bielsku i Orchowie oraz oczyszczalnia ścieków w Osówcu)

3)        rodzaj pracy: praca ma charakter fizyczny, wiąże się z obsługą instalacji do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w ustalonych godzinach i wymiarze). W sytuacjach awaryjnych może zachodzić konieczność wykonywania pracy poza ustalonymi dniami i godzinami pracy.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje**,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie
w przypadku aktualnego zatrudnienia),

6)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o treści:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

5. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1)      Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a)      złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6 – w sekretariacie Urzędu lub,

b)      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Orchowo, Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2)      Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór nr S.2110.2.2017”.

3)      Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 r. do godz. 15.30

4)      O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5)      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6)      Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Wójt Gminy Orchowo

                                                                                            /-/ Jacek Misztal

Orchowo, dnia 21.02.2017 r.                            ..........................................................

(podpis Wójta)

 

 

* niewłaściwe skreślić

** kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-02-21 15:06:17
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-02-21 15:05:57
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-02-21 15:07:38
Ostatnia zmiana:2017-02-21 15:07:49
Ilość wyświetleń:378

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij