Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na: Usługę wykonania Przebudowy tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie.

Gmina Orchowo, 03.02.2017r.

 

Zapytanie ofertowe   ZW.7031.2.2017

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia                                                             

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Orchowo

Adres do korespondencji ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

Tel. (063) 2684 090, fax 2684 094, 2684 096

e-mail: ug@orchowo.pl

Strona internetowa BIP: www.orchowo.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

 

„Usługę wykonania Przebudowy tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie”

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty zewnętrzne na tarasie:

1)      Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastryko, 156,621 m2

2)      Ręczne skucie tynków, 102,752 m2

3)      Skucie nierówności betonu posadzki 134,421 m2

4)      Wykonanie warstwy wyrównawczej pod izolacje hydrofobowe posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm 134,421 m2

5)      Wykonanie z papy termozgrzewalnej, izolacji poziomej tarasu, wyrównanie podłoża warstwą zaprawy, zagruntowanie roztworem asfaltowym 134,421 m2

6)      Tynki zewnętrzne cementowe (rapówka) 102,752 m2

7)      Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne 102,752 m2

8)      Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego 2 mm 102,752 m2

9)      Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego 102,752 m2

10)  Malowanie elewacji farbą antygrafiti 102,752 m2

11)  Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów-brzegu tarasu na całej długości 13,437 m2

12)  Obrzeża betonowe 108,400 m2

13)  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 134,421 m2

14)  Wywiezienie gruzu samochodami z załadowaniem i wyładowaniem na odległość 1 km 17,368 m3

15)  Wywiezienie gruzu samochodami z załadowaniem i wyładowaniem na odległość za każdy następny 1 km  17,368 m3 x 5 = 86,840 m3

 

Podwyższenie balustrady tarasu do 1,1 m

16)  Demontaż i montaż balustrad schodowych 33 szt

17)  Spawanie czołowe wsporników poręczy (podwyższenie balustrady) 33 szt

18)  Malowanie farbą ftalowa krat i balustrad, dwukrotne z oczyszczeniem podłoża 37,550 m2

19)  Nakrywa balustrady wykonana z polichlorku winylu-pochwyt 37,550 m

 

20)  Powyższa ilość wynika z pomiaru dokumentacji technicznej, natury określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz przedmiaru robót.

21)  Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

22)  Każdy potencjalny oferent powinien dokonać pomiaru z natury na obiekcie.

23)  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 maja 2017r.

24)  Wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane

25)  Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru prac.

 Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

 

III. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

IV. Wymagany termin wykonywania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 30 maja 2017r.

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

      1). Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1),

      2). Zaakceptowany projekt umowy –(załącznik nr 2).

      3). Kosztorys ofertowy – (załącznik nr 3)

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

a)                 pisemnie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436                     Orchowo

b)                 faksem na numer: 63 2684090

c)                 drogą elektroniczną na adres: j.pawlaczyk@orchowo.pl

 

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są: Janusz Pawlaczyk

 

VIII. Miejsce składania ofert.

 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 6 ( pokój nr – sekretariat Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie”

 

w terminie do dnia 21.02.2017r., godz. 10,00

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 12:30.

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

XI. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

       Załączniki:

 1. Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1,
 2. Wzór umowy- załącznik nr 2.
 3. Przedmiar robót – załącznik nr 3

 

 

                       

ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego

 

                                               FORMULARZ OFERTY

 

                                                                                              Gmina Orchowo

                                                                                              Ul. Kościuszki 6

                                                                                              62-436 Orchowo

…………………………………

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

 

REGION……………………….

 

NIP…………………………..

 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.

Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie”

 

Opublikowanego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

 

Oferujemy cenę brutto za przedmiot zamówienia:

 

- całkowitą wartość Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie”

 

brutto ;

 

……………………….  zł .,

 

(słownie: ………………………………………………………………….  zł ),

 

- wartość netto ……………………………….    

 

W tym VAT ………………..  zł,

 

 

 

Oświadczamy, że:

2. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w tj. 30 dni od dnia złożenia oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

4. Akceptujemy termin płatności należności do 14 dni od dnia złożenia faktury Zamawiającemu.

5. Nasza dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em, e-mail, NIP)

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

Regon…………………… nr konta bankowego :

 

……………………………………………………………………………………….

 

 1. Integralną częścią oferty są załączniki:   

 

1)      Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1,

2)      Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2.

3)      Kosztorys ofertowy wykonawcy – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

……………                                                                    …………………………………….

(data)                                                                           ( podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA nr …………

 

Zawarta w dniu ………………2017 roku w Orchowie, pomiędzy:

1.      Gminą Orchowo, z siedzibą władz: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11, REGON: 311019378 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”,

reprezentowaną przez Jacka Misztala - Wójta Gminy Orchowo

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk,

 

a

1………………………………,, , działającym pod firmą ………………………. oraz adresem …………………………., NIP: …………………………

 

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

1.      Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie postępowania nieobjętego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164)

2.      Przedmiotem umowy jest wykonanie  Przebudowy tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………… roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.      Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym stanowiący integralną część umowy, szczegółowa oferta Wykonawcy oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

4.      Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy strony ustalają na pierwszy dzień roboczy po podpisaniu umowy.

5.      Prace będące przedmiotem umowy zostaną ukończone w terminie do ………  

 

§ 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)      przekazanie terenu (frontu) robót w dniu roboczym po podpisaniu umowy,

b)      wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

c)      zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego,

d)     zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

§ 3.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)      wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także zgłoszenie wykonanych robót Zamawiającemu,

b)      prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż
i ochrony przed kradzieżą, w sposób mało uciążliwy dla funkcjonowania Przedszkola

c)      zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt,

d)     zapewnienie dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac na swój koszt
i swoim staraniem,

e)      ponoszenie  kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,

f)       w trakcie realizacji robót utrzymywanie miejsca robót w odpowiednim porządku,
a także składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny,

g)      segregowanie i zagospodarowanie na własny koszt zgodnie z przepisami prawa odpadów w tym gruzu budowlanego powstałych w trakcie realizacji umowy,

h)      zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej do zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Zamawiającego,

i)        utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

j)        usunięcie ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie realizacji umowy, 

k)      likwidacja placu budowy i własnego zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

l)        zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi  oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 4.

1.      Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlano-montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………….. PLN (słownie: ………………………….) zawierające podatek VAT w stawce: ...% tj. ………………………… PLN

2.      Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………..

3.      Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 667 173 51 11.

§ 5.

1.      Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

2.      Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………………………. prowadzony przez …………………..

3.      Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystawi fakturę za zużyte media na kwotę wyliczoną w oparciu o wskazania liczników i obowiązujące stawki opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wody. Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatność faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: …………………………….. prowadzony przez Bank ………………………………… w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę.

4. W wypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury za roboty objęte niniejszą umową.

 

 

§ 6.

1.       Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, materiały powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami
i dokumentami technicznymi.

2.       Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§ 7.

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Z-ca Wójta Janusz Pawlaczyk

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest : ......................................

§ 8.

1.    Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.    Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

3.    Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.    Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

5.    Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)      jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić dokonania odbioru wykonanych robót do czasu usunięcia wad,

b)      jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

§  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu, w którym był wykonywany  przedmiot umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

§  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, w którym był wykonywany przedmiot umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

6.    Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.    Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, (w 1 egz.)

8.    Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9.    Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu, w którym wykonywany był przedmiot umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9.

1.      Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

2.      Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

§ 10.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1.      Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)      za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

b)      za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)      z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości
5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)      za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

b)      z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

3.      Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11.

1.      Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)      w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 10 ust. 2 lit. b,

b)      wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

c)      zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)     Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)      Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

2.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1.      w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2.      Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

3.      Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

4.      Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.      Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)   dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy zwłaszcza kodeksu cywilnego.

§ 14.

Wszelkie zmiany umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby władz Zamawiającego.

§ 16.

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 17.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

                                                                                                                                            

             Zamawiający                                                                             Wykonawca

 

 

 

Załączniki

Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie (39.4kB) Zapisz dokument  
przedmiar robót (674.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 1 inwent (473.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 2 inwent (676.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 5 inwent (225.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 6 inwent (162kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-02-08 10:21:09
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-02-08 10:20:34
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-02-08 10:23:22
Ostatnia zmiana:2017-02-08 10:23:30
Ilość wyświetleń:378

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij