Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. wymiaru podatków i opłat

Wójt Gminy Orchowo

S.2110.1.2017                                              

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 6, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Orchowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. wymiaru podatków i opłat

(nazwa stanowiska urzędniczego)

 

w Urzędzie Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) wymagania niezbędne konieczne (konieczne dla kandydata):

a)      obywatelstwo polskie,

b)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      nieposzlakowana opinia,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f)       co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej, administracji rządowej lub administracji skarbowej,

g)      wykształcenie wyższe magisterskie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym.

 

2) Oczekiwane wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

b)      odporność na stres,

c)      umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

d)     samodzielność i kreatywność,

e)      znajomość przepisów ustaw:

·         o podatku rolnym,

·         o podatkach i opłatach lokalnych,

·         o podatku leśnym,

·         o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

·         o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

·         ordynacji podatkowej,

·         Kodeksu postępowania administracyjnego,

·         ustawy o samorządzie gminnym,

·         Rozporządzenia KE (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 392 str.9),

·         Rozporządzenia KE (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

f)       bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

g)      cechy osobowości takie jak: sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, 

 

 

 

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        naliczanie podatków: rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,

2)        prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, za wyjątkiem podatku od środków transportowych,

3)        obliczanie skutków obniżenia stawek podatkowych i zwolnień,

4)        zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw w systemie informatycznym,

5)        wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej i dochodowości
z gospodarstwa,

6)        sporządzanie sprawozdań i analiz do celów budżetowych,

7)        realizowanie zadań zleconych z zakresu spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

8)        przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie wykonywanych czynności i wymaganych przepisami prawa,

9)        zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. poboru podatków i opłat,

10)    wykonywanie innych zadań na polecenie osób wchodzących w skład kierownictwa Urzędu – w zakresie ich kompetencji,

11)    realizowanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

12)    przygotowywanie projektów uchwał podatkowych i wzorów druków, informacji i deklaracji podatkowych.

 

3. Warunki pracy na stanowisku:

1)        wymiar czasu pracy: 1 etat,

2)        miejsce pracy: Urząd Gminy Orchowo,

3)        rodzaj pracy: praca ma charakter administracyjno – biurowy, wiąże się z obsługą mieszkańców, praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w ustalonych godzinach i wymiarze). Wykonywanie zadań na tym stanowisku wiąże się z koniecznością pracy przy komputerze średnio około 6 h na dobę. Biuro pracownika zlokalizowane jest na parterze budynku. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,

4)        osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za gromadzenie, wytwarzanie, rejestrację informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzanie i archiwizację zgromadzonych danych,

5)        pracownik musi znać obsługę komputera oraz innych urządzeń biurowych,

6)        z racji tego, iż praca wiąże się ze współpracą z różnymi stanowiskami w Urzędzie Gminy, instytucjami zewnętrznymi i mieszkańcami, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być osobą uprzejmą, komunikatywną oraz rzetelną.

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w grudniu 2016 r. wyniósł / nie wyniósł* co najmniej 6%. (miesiąc i rok poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia).

 

5. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje**,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie
w przypadku aktualnego zatrudnienia),

6)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9)      oświadczenie o treści:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1)      Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a)      złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6 – w sekretariacie Urzędu lub,

b)      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Orchowo, Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2)      Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór nr S.2110.1.2017”.

3)      Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.30

4)      O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5)      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6)      Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”

 

 

 

                                                                         

 

Orchowo, dnia 17.01.2017 r.                          

                                                                                        Wójt Gminy Orchowo

                                                                                            /-/ Jacek Misztal        

                                                                      ..........................................................

(podpis Wójta)

 

 

* niewłaściwe skreślić

** kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze 17.01.2017 (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2017-01-18 12:31:56
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2017-01-18 12:32:08
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2017-01-18 12:35:16
Ostatnia zmiana:2017-01-18 13:06:28
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij