Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na zakup rur wodociągowych o średnicy 110 mm i długości 6 m w ilości 634 szt. wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

Orchowo, dnia 22.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro na:

zakup rur wodociągowych o średnicy 110 mm i długości 6 m w ilości 634 szt.  wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, siedziba: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup rur wodociągowych o średnicy 110 mm i długości 6 m w ilości 634 szt.  wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany okres wykonywania zamówienia: w terminie 14 dni od daty otrzymania zlecenia. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za zlecenie.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym

2.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3.      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4.      Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo z opisem Zakup rur wodociągowych o średnicy 110 mm i długości 6 m w ilości 634 szt.  wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego”.

5.      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6.      Termin związania ofertą: od upływu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 31.12.2016r.

7.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

8.      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi z rozbiciem na kwotę netto i brutto

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1.      Do oferty należy dołączyć: deklaracje zgodności towaru spełniającego wymogi polskiej normy, rury PVC cechowane na ciśnienie 1,0 MPa. oraz atest higieniczny na system przewodów rurowych z PVC

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Zakup rur wodociągowych o średnicy 110 mm i długości 6 m w ilości 634 szt.  wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego”, w terminie do dnia 30.12.2016 (piątek) do godz. 8.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie na adres gospodarka.komunalna@orchowo.pl,

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.12.2016r.a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

4.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania,

5.      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

6.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. OCENA OFERT:

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: najniższa cena brutto (łączna wartość brutto podanych w tabeli usług jednostkowych). Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej

2.      Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę łączną brutto oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.2

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Wędzikowski tel. 63 26 84 090 wew. 29 email: gospodarka.komunalna@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Załączniki

zapytanie ofertowe zakup rury wodociągowej (18.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do zapytania ofertoweg (14.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-12-22 15:10:48
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-12-22 15:10:56
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-12-22 15:34:52
Ostatnia zmiana:2016-12-29 08:03:00
Ilość wyświetleń:391
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij