Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na sprzedaż 33 sztuk drzew "na pniu" wraz z wycinką, rosnących na terenie działek stanowiących własność Gminy Orchowo o łacznej miżąszości grubizny do pozyskania 56 m sześciennych

Załącznik nr 2

 

OŚ.270.2.2016                                                                                            Orchowo dnia 15.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na: sprzedaż drzew „na pniu”

 

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo

Adres: ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

NIP: 6671735111 REGON: 311019378

Tel. (63) 268-40-90

e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż  33 sztuk drzew „na pniu” wraz z wycinką, rosnących na terenie działek stanowiących

własność Gminy Orchowo, o łącznej miążoszości grubizny do pozyskania  56m3 w tym:

- drewno wielkowymiarowe WD – 19,98m3

- drewno stosowe użytkowe S2/ drewno opałowe S4 -37,02m3;

następujących drzew:

a) 20 szt. topola późna z działki nr 730 w miejscowości Orchowo, obręb geodezyjny Orchowo,

                gmina Orchowo;

b) 2 szt. topola późna z działki nr 575 w miejscowości Orchowo, obręb geodezyjny Orchowo,

              gmina Orchowo;

c) 7 szt. topola późna  z działki nr 554 w miejscowości Orchowo, obręb geodezyjny Orchowo,

              gmina Orchowo;

d)  3 szt. brzoza brodawkowata  z działki nr 310 w miejscowości Orchowo obręb geodezyjny

               Orchowo, gmina Orchowo;

e) 1szt.  lipa drobnolistna z działki nr 575 w miejscowości Orchowo, obręb geodezyjny Orchowo,

              gmina Orchowo

Obwody drzew podane są w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Wartość rynkowa grubizny drzew wynosi 5.400,00 zł. (słownie; pięć tysięcy czterysta złotych)

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Wykonanie usługi do 31 marca 2017r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik do zapytania ofertowego)

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

a) Kupujący jest zobowiązany do pozyskania drewna i uporządkowania terenu we własnym                                      

    zakresie i na własny koszt;

b) Kupujący wycina drzewa nie wyżej niż na wysokości 5cm do gruntu

c) pnie z 20 szt. drzew z gatunku topola późna z działki  nr 730 i pnie z 3 szt. drzew z gatunku

    brzoza brodawkowata  z działki nr 310 obręb geodezyjny Orchowo należy  wyfrezować;

d) w czasie wykonywania prac wycinkowo- porządkowych Kupujący ponosi odpowiedzialność
     za bezpieczeństwo na wskazanych działkach, w tym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

(Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem / drogą elektroniczną do dnia 22.12.2016r.
do godz. 15:00 adres poczty elektronicznej ug@orchowo.pl/  Fax: (0-63) 26-84-090)
Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

 

7. OCENA OFERT:

 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.12.2016r. o godz. 9:00.

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.

Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie się  kierował jedynym kryterium najwyższej ceny brutto za oferowane do sprzedaży drewno.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. Pozostali nie wyłonieni oferenci zostaną poinformowani listownie.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

a) złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac

b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego i pieszego

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości lub części prac.

 

10. ZAŁACZNIKI:

 

1.Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4.Tabela przedstawiająca miąższości oraz szacunkowe wartości drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1.   Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto ............................. zł (słownie:............................................................................)

2. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy ………. gwarancji ……………/…………………………..

3.   W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

 

(*jeśli jest wymagane)

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OŚ.270.2.2016

                   

 

   

 

Lp.

 

Gatunek

Obwód pnia

mierzonego na

wysokości 130cm

Ilość w

sztukach

Numer

Ewidencyjny

działki

Obręb

ewidencyjny

 

1.

 

Topola późna

171, 177, 186, 189, 249, 241, 207, 212, 203, 228, 130, 183, 189, 90, 99, 112, 176, 178, 174, 180

 

20

 

730

 

Orchowo

 

2.

 

Brzoza brodawkowata

 

 

122, 131, 140

 

3

 

310

 

Orchowo

 

3.

 

Topola późna

 

 

245, 252, 258, 263, 269, 270

 

7

 

554

 

Orchowo

 

4.

 

Topola późna

 

 

270, 280

 

2

 

575

 

Orchowo

 

5.

 

Lipa drobnolistna

 

225

 

1

 

575

 

Orchowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA nr …………

 

Zawarta w dniu ………………2016 roku w Orchowie, pomiędzy:

1.      Gminą Orchowo, z siedzibą władz: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11, REGON: 311019378 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Jacka Misztala - Wójta Gminy Orchowo

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Błaszczyk,

 

a

1.      ……………………………., , działającym pod firmą ………………………. oraz adresem …………………………., NIP: …………………………

 

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający sprzedaje a Wykonawca nabywa 33szt. drzew „na pniu”, rosnących na działkach gminnych tj. nr 730, 575, 554, 310 w obrębie geodezyjnym Orchowo.

Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

§ 2.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)      Zawiadomienie Zamawiającego o terminie przystąpienia do wycinki i terminie planowanego wywozu pozyskanego drewna z miejsca wycinki,

2)      Wycięcie drzew i uprzątnięcie miejsc wycinki z dłużyc i gałęzi,

3)      Wycięcie drzew nie wyżej niż na wysokość 5 cm od gruntu,

4)      Wyfrezowanie pni z 20 szt. drzew gatunku topola późna rosnących na działce  nr 730 obręb geodezyjny Orchowo i 3 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce
nr 310 obręb geodezyjny Orchowo,

5)      Prowadzenie robót związanych z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP,

6)      Prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego ograniczenia i krótkotrwałego wstrzymania,

7)      Utrzymanie miejsca prowadzenia wycinki w należytym porządku,

8)      Sukcesywne uprzątanie miejsc wycinki z dłużyc i gałęzi, zagospodarowanie ich we własnym zakresie i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

 

§ 3

  1. Realizacja robót i czynności określonych w § 1 i 2 nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.
  2. Zaistnienie jakichkolwiek przeszkód w kontynuowaniu przedmiotu umowy powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie.

 

§ 4

1.      Wykonawca nabywa prawo do zakupionego drewna i jego odsprzedaży.

2.      Wykonawca odpowiada za zabezpieczenia drewna przed kradzieżą.

 

§ 5

1.      Za nabycie drzew Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność zgodną z wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego za kwotę:

………………… netto (słownie: …………………….………….…………………….), podatek VAT w kwocie …………..……….. zł, razem brutto: …………………….. zł (słownie:………………………………………………………………………………..)

 

2.       Cena określona w § 5 ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z pozyskaniem drewna.

3.      Wpłata należności określonej w oparciu o ilość drewna i stawki określonej w ust. 1 nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury – na konto Bankowe Gminy Orchowo tj. LBS Strzałkowo O/ Orchowo nr 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001

 

 

§ 6

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)            Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

2)            Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar. Ponadto mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnie przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nieterminowym czy też nienależytym wykonaniem zobowiązań umowy z innych przyczyn, aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 7

Wszelkie zmiany uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla miejsca zawarcia umowy.

 

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

                                                                                                                                            

                              Zamawiający                                                                                         Wykonawca

Załączniki

Zapytanie ofertowe - wycinka i sprzedaż drzew (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe - wycinka i sprzedaż drzew (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-12-16 08:37:33
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-12-16 08:37:45
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-12-16 08:43:57
Ostatnia zmiana:2016-12-16 08:53:15
Ilość wyświetleń:332
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij