Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Orchowo.

Ogłoszenie nr 364412 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Orchowo: Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Orchowo.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo, krajowy numer identyfikacyjny 31101937800000, ul. ul. Kościuszki  6, 62436   Orchowo, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 632 684 090, faks 632 684 090, e-mail ug@orchowo.pl Adres strony internetowej (URL): www.orchowo.noczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Orchowo.
Numer referencyjny RF.DGZP.271.4.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego, wg punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do umowy.


II.5) Główny kod CPV): 50232110-4,
Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wykonawca Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, 62-800 Kalisz posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Orchowo i jako jedyny jest w stanie świadczyć usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym gminy Orchowo.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,  zarzad@oswietlenie.kalisz.pl,  ul. Wrocławska 71A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

 

Wójt Gminy

Jacek Misztal

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-12-12 12:10:37
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-12-12 12:10:37
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-12-12 12:13:38
Ostatnia zmiana:2016-12-12 12:13:47
Ilość wyświetleń:305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij