Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE NA Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo

Wójt Gminy Orchowo

PP.271.11.2016                                                                                                 Orchowo, 26.10.2016r.

 

Zapytanie ofertowe

o wartości poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Orchowo zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo

Adres: ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

NIP: 6671735111 REGON: 311019378

Tel. (63) 268-40-90 w.31

e-mail: ug@orchowo.pl

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Sporządzanie analiz tekstowych i graficznych funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu obszaru, dla którego mają być ustalone warunki zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz.1588) oraz z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589),

2) Sporządzanie projektów  decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi składające się z części tekstowej i graficznej,

3) Sporządzanie analiz tekstowych i graficznych warunków i zasad zagospodarowania, wynikających z przepisów odrębnych, dokonywanie analiz  stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) Sporządzanie projektów  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi składające się z części tekstowej  i graficznej.

 

3 . ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Określa się szacunkową ilość ok. 50  projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ok. 10 projektów  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w skali roku. Projekty decyzji wraz z analizą  funkcji oraz cech zabudowy i  zagospodarowania  terenu w wersji papierowej i elektronicznej, zapisane w edytorze tekstu  MS Word (.doc) należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od  momentu przekazania oferentowi kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Bukowski Piotr tel. (63) 268-40-90 wew. 31 e-mail:

Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

 

 

5.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta musi zawierać:

a) pełną nazwę oferenta;

b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP;

c) cenę ofertową jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi;

d) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi;

e) podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2) Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na mocy której Wykonawca zdobył uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

3) Zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Architektów RP.

4) Referencje potwierdzające minimum 2 letnie doświadczenie w sporządzaniu przedmiotu zapytania ofertowego.

 

6.      MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem "Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sporządzania projektów decyzji wz oraz lcp" w terminie do dnia 04.11.2016r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo - osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.

2)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki, 62-436 Orchowo.

3)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6)Zapytanie ofertowe zamieszczono: tablica ogłoszeń UG + BIP UG Orchowo.

 

7.OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:

100 % najniższa cena

(50 x cena brutto za projekt wz) + (10 x cena brutto za projekt lcp) = 100 % najniższa cena

 

8.UMOWA

1)      Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą do dnia 11.11.2016r..

2)      Zamawiający prześle umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za pośrednictwem poczty (listem poleconym). Umowa winna być podpisana i niezwłocznie odesłana na adres Zamawiającego. Istnieje również możliwość podpisania umowy na miejscu – w siedzibie Zamawiającego.

 

9.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

Wójt Gminy Orchowo

/-/Jacek Misztal

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

 

 

 

............................................

(pieczęć oferenta)

                                                                                              Zamawiający:

                                                                                              Gmina Orchowo

                                                                                              ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

 

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

 

 

1

Pełna nazwa oferenta

 

 

 

 

2

Adres lub siedziba oferenta,

numer telefonu

oraz numer NIP

 

 

 

 

3

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

4

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

08.11.2016r. – 10.11.2017r.

5

Cena brutto za: 1 projekt decyzji wz

....................zł

6

Cena brutto za: 1 projekt decyzji lcp

....................zł

7

Termin związania ofertą

7 dni, licząc od upływu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego;

 

 

 


.......................................

(Miejscowość i data)

 

 

 

 

.......................................

(imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania

oferenta)

 

.......................................

(podpis i pieczęć osoby

uprawnionej do reprezentowania

oferenta)


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

 

 

............................................

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego Sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lcp) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Orchowo.

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

6. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do spełniania wszystkich wymogów obligatoryjnych.

 

 

 

 

 

 


.......................................

(Miejscowość i data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

(imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania

oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

(podpis i pieczęć osoby

uprawnionej do reprezentowania

oferenta)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Załączniki

Zapytanie ofertowe (259.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe. (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-10-31 11:17:25
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-10-31 11:16:31
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-10-31 11:18:25
Ostatnia zmiana:2016-10-31 11:18:30
Ilość wyświetleń:297
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij