Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie

Wójt Gminy Orchowo

S.2110.2.2016                                                                      

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 6, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Wójt Gminy Orchowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie

(nazwa stanowiska urzędniczego)

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) Kandydat na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie powinien spełniać następujące niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

a)      posiadać obywatelstwo polskie,

b)      nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      mieć nieposzlakowaną opinię,

d)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,

e)      posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f)        posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

g)      posiadać wykształcenie wyższe,

h)      posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081),

i)        znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o samorządzie gminnym, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

 

2) Oczekiwane wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność kierowania zespołem pracowników,

b)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

c)      umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

d)      odporność na stres,

e)      umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

f)        samodzielność i kreatywność,

g)      znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.

 

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,

b)     organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy,

c)      realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,

d)     organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

e)     nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS, szkolenie pracowników nowozatrudnionych,

f)       podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i innych na podstawie  upoważnienia wydanego przez  Wójta Gminy Orchowo,

g)     dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

h)     udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,

i)       pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,

j)       udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

k)     pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych,

l)       współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

m)   inicjowanie nowych form pomocy,

n)     badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta,

o)     składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

p)     sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy społecznej i jego realizacja,

q)     nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie,

r)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i księgową GOPS,

s)      przestrzeganie terminowości i rzetelności sporządzanych sprawozdań statystycznych i innych,

t)       kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w GOPS oraz ich pracy w terenie,

u)     inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,

v)     przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

w)    kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,

x)     prowadzenie akt osobowych oraz spraw związanych  z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników GOPS,

y)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Orchowo.

 

3. Warunki pracy na stanowisku:

1.      Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2.      Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

3.      Rodzaj pracy: praca ma charakter administracyjno – biurowy, wiąże się z obsługą mieszkańców, kierowaniem zespołem pracowników GOPS oraz wyjazdami służbowymi (reprezentowanie organu przed sądem itp.). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w ustalonych godzinach i wymiarze) – w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym w sytuacjach kryzysowych) praca w godzinach nadliczbowych lub dni wolne od pracy. Wykonywanie zadań na tym stanowisku wiąże się z koniecznością pracy przy komputerze średnio około 6 h na dobę. Biuro pracownika zlokalizowane jest na piętrze budynku, brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych,

4.      Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za gromadzenie, wytwarzanie, rejestrację informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzanie i archiwizację zgromadzonych danych,

5.      Pracownik musi znać obsługę komputera oraz innych urządzeń biurowych,

6.      Z racji tego, iż praca wiąże się ze współpracą z różnymi stanowiskami w GOPS-ie i Urzędzie Gminy, instytucjami zewnętrznymi i mieszkańcami, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być osobą uprzejmą, komunikatywną oraz rzetelną,

 

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w wrześniu 2016 r. wyniósł / nie wyniósł* co najmniej 6%. (miesiąc i rok poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

5. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku aktualnego zatrudnienia),

6)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

8)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o tym iż cieszy się nieposzlakowaną opinią

9)      oświadczenie o treści:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1)      Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a)      złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6 – w sekretariacie Urzędu lub,

b)      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Orchowo, Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2)      Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór nr S.2110.2.2016

3)      Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2016 do godz. 15.30

4)      O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5)      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6)      Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”

 

                                                                                         Wójt Gminy Orchowo

                                                                                             /-/ Jacek Misztal

Orchowo, dnia 06.10.2016 r.                            ..........................................................

(podpis Wójta)

* niewłaściwe skreślić

** kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru na - kwestionariusz osobowy (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-10-06 11:42:43
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-10-06 11:42:57
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-10-06 11:51:24
Ostatnia zmiana:2016-10-06 13:53:42
Ilość wyświetleń:389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij