Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania tynku maszynowego cementowo-wapiennego ścian i sufitów wewnętrznych budynku rozbudowywanej świetlicy wiejskiej w Myślątkowie w ilości 305,11 m2

Gmina Orchowo, 05.09.2016r.

 

Zapytanie ofertowe   ZW.7031.6.2016

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia                                                             

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Orchowo

Adres do korespondencji ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

Tel. (063) 2684 090, fax 2684 094, 2684 096

e-mail: ug@orchowo.pl

Strona internetowa BIP: www.orchowo.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

 

„Usługę wykonania tynku maszynowego cementowo-wapiennego ścian i sufitów wewnętrznych budynku rozbudowywanej świetlicy wiejskiej w Myślątkowie w ilości 305,11 m2 ”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługa wykonania tynku maszynowego cementowo-wapiennego ścian i sufitów wewnętrznych budynku rozbudowywanej świetlicy wiejskiej w Myślątkowie w ilości 305,11 m2 ”

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)     Zabezpieczenie okien i drzwi folią i taśmą,

2)     Gruntowanie powierzchni betonowych i żelbetowych (usunięcie zanieczyszczeń), widoczne elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie,

3)     Gruntowanie wewnątrz pomieszczeń ścian z betonu komórkowego, cegły 24 godz przed tynkowaniem,

4)     Zastosowanie listew dylatacyjnych przy oknach i drzwiach,

5)     Ułożenie profili narożnych, listew tynkarskich,

6)     Zbrojenie tynku siatka na elementach zagrożonych spękaniem, na przejściach miedzy różnymi podłożami np. beton/gazobeton, cegła/ beton, cegła/gazobeton, zastosować pasy wzmacniające o szerokości 40 cm ze specjalnej siatki z włókna szklanego wtapiając ją w warstwę tynku,

7)     Obrzutka, narzut tynku maszynowego cementowo wapiennego sufitów i ścian wraz z ościeżami o grubości minimum  20 mm zgodnie z wiedzą techniczną:

- I obrzutka tynku, kontrola powierzchni, dodatkowy narzut tynku,

- II obrzutka tynku, kontrola powierzchni,

- III obróbka przez gładzenie powierzchni tynku

8)     Kontrola i końcowa obróbka tynku,

9)     Pielęgnacja tynku maszynowego,

10) Przewody elektryczne należy przykryć warstwą tynku  minimum 10 mm

11) Powyższa ilość wynika z pomiaru dokumentacji technicznej określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej lub większej ilości prac w zależności od potrzeby.

12) Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

13) Każdy potencjalny oferent powinien dokonać pomiaru z natury na obiekcie.

14) Pomiary według dokumentacji technicznej:

 

 

 

 

- pomieszczenie magazynowe:

 

Sufit 14,2 m2

Ściany  długość 3,41 + 3,41 + 4,0 + 4,0 = 14,82 x wys 3,5 = 51,87 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 x 3 + 0,7 x 1,2 = 7,3 m2

51,87 – 7,3 = 44,57 m2

Ostateczna ilość tynku w pomieszczeniu magazynowym sufit i ściany 14,2 + 44,57 = 58,77 m2

 

- pomieszczenie gospodarcze:

Sufit 8,7 m2

Ściany długość 4,65 + 4,65 + 1,88 + 1,88 = 13,06 x wys 3,5 = 45,71 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 + 0,7 x 1,2 = 2,64 m2

45,71 – 2,64 = 43,07 m2

Ostateczna ilość pomieszczenia gospodarczego sufit i ściany 8,7 + 43,07 = 51,77 m2

 

- magazyn sprzętu:

Sufit 9,8 m2

Ściany  długość 3,30 + 3,30 + 2,99 + 2,99 = 12,58 x wys 3,5 = 44,03 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 + 0,7 x 1,2 = 2,64 m2

44,03 – 2,64 = 41,39 m2

Ostateczna ilość pomieszczenia magazyn sprzętu sufit i ściany 9,8  + 41,39 = 51,19 m2

 

- pomieszczenie biurowe:

Sufit wykonano wcześniej z płyty gk (nie ujęto w zestawieniu)

Ściany długość 3,29 + 3,29 + 2,89 + 2,89 = 12,36 x wys 3,5 = 43,26 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 + 1,5 x 1,5 = 4,05 m2

44,26 – 4,05 = 40,21 m2

Ostateczna ilość pomieszczenia biurowego sufit i ściany 40,21 =  40,21 m2

 

- pomieszczenie porządkowe:

Sufit 1,9 m2

Ściany długość 1,24 + 1,24 + 1,57 + 1,57 = 5,62 x wys 1,5 (wysokość od sufitu) = 8,43 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0  = 1,80 m2

8,43 – 1,80  = 17,87 m2

Ostateczna ilość pomieszczenia porządkowego sufit i ściany 1,9  + 6,63 = 8,53 m2

 

- komunikacja:

Sufit 2,0 m2 część nie wykonana , pozostała część sufitu wykonano wcześniej płyty gk (nie ujęto w zestawieniu)

Ściany długość 1,24 + 6,10 + 4,55 + 1,40 + 3,40 + 4,50  = 21,19 x wys 3,5 = 74,16 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 x 8 = 14,40 m2

74,16 – 14,40  = 59,76 m2

Ostateczna ilość komunikacji sufit i ściany 2,0  + 59,76 = 61,76 m2

 

- wc niepełnosprawnych:

Sufit  wykonano wcześniej płyty gk (nie ujęto w zestawieniu)

Ściany długość 2,20 + 2,20 + 1,64 + 1,64  = 7,68 x wys 1,5 (wysokość od sufitu)   = 11,52 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0  = 1,80 m2

11,52 – 1,80  = 9,72 m2

Ostateczna ilość wc dla niepełnosprawnych ściany 9,72 m2

 

- wc mężczyzn:

Sufit  wykonano wcześniej płyty gk (nie ujęto w zestawieniu)

Ściany długość 1,31 + 1,31 + 1,34 + 1,34 + 1,34 + 1,34 + 1,07 +1,07  = 10,12 x wys 1,5 (wysokość od sufitu)   = 15,18 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 x 2 = 3,60 m2

15,18 – 3,60  = 11,58 m2

Ostateczna ilość wc dla niepełnosprawnych ściany 11,58 m2

 

- wc kobiet:

Sufit  wykonano wcześniej płyty gk (nie ujęto w zestawieniu)

Ściany długość 1,31 + 1,31 + 1,34 + 1,34 + 1,34 + 1,34 + 1,07 +1,07  = 10,12 x wys 1,5 (wysokość od sufitu)   = 15,18 m2

Okna i drzwi 0,9 x 2,0 x 2 = 3,60 m2

15,18 – 3,60  = 11,58 m2

Ostateczna ilość wc dla niepełnosprawnych ściany 11,58 m2

 

 

15) Termin wykonania przedmiotu zamówienia 2 tygodnie od podpisania umowy.

16) Wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane

17) Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru prac.

 Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

III. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD 45410000-4 tynkowanie

 

IV. Wymagany termin wykonywania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisaniu umowy: 2 tygodnie

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

      1). Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1),

      2). Zaakceptowany projekt umowy –(załącznik nr 2).

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

a)                 pisemnie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436              Orchowo

b)                 faksem na numer: 63 2684090

c)                 drogą elektroniczną na adres: j.pawlaczyk@orchowo.pl

 

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są: Janusz Pawlaczyk

 

VIII. Miejsce składania ofert.

 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 6 ( pokój nr – sekretariat Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania tynku maszynowego cementowo-wapiennego ścian i sufitów wewnętrznych budynku rozbudowywanej świetlicy wiejskiej w Myślątkowie w ilości 305,11 m2 ”

 1.  

w terminie do dnia 16.09.2016r., godz. 10,00

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10:30.

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

XI. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

       Załączniki:

 1. Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1,
 2. Wzór umowy- załącznik nr 2.
 3. Rzut parteru świetlicy

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

budynek - świetlica wiejska Myślątkowo (510.4kB) Zapisz dokument  
zapytanie ofertowe tynk maszynowy Myślątkowo (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego + Umowa (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2016-09-06 08:03:16
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-09-06 08:03:28
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-09-06 08:06:40
Ostatnia zmiana:2016-09-06 08:06:46
Ilość wyświetleń:275
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij