Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej

Orchowo, dnia 2 sierpnia 2016 r.

RFZ.K.271.4.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu

– z elementami małej architektury i altany ogrodowej

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osówiec na działce ewid. nr 16/41 obręb Osówiec wg opracowanego projektu, szczegółowych wymiarów i kosztorysu – koszty zlecone (załączniki nr 2, 3 i 4), polegające m.in. na wykonaniu następujących prac wraz z zakupem i dostawą materiałów:

-        nowe nasadzenia drzew i krzewów (w tym m.in. rabata ściółkowana korą, rabata ściółkowana grysem, założenie trawnika, regeneracja trawnika),

-        utwardzenie nawierzchni - ułożenie kostki 280m2,

-        zakup i rozmieszczenie ławek i stołów na wybrukowanym placu (3 komplety mebli klasycznych po 2 ławki, 2 krzesła i stół)

(grubość desek:

§        ławki i krzesła: siedziska i oparcie min. 5 cm; stelaż i nogi min. 6 cm;

§        stoły: blaty min. 5 cm; nogi min. 6 cm)

-        wykonanie altany (25m2) wraz z 6 ławkami i sześciokątnym stołem,

(dodatkowe wymiary:

§        słupy – bele: min. 14 x 14 cm,

§        krokwie na dach: przekrój12x8 cm,

§        deski na dach jednostronnie wyheblowane boazeryjne: gr. min. 3 cm;

§        deski – sztachety: gr. min. 3 cm)

-        zamaskowanie istniejącej studni w formie betonowego włazu poprzez: umieszczenie nad nią konstrukcji drewnianej z dwuspadowym daszkiem pokrytym gontem bitumicznym, wykonanie wału obrotowego z bala z korbą w postaci żeliwnego koła z odzysku,

-        zakup stalowego trójnoga z „kociołkiem węgierskim” oraz zamiennie z rusztem do grillowania – do paleniska,

-        zakup i montaż 3 koszy na śmieci.

Oferent powinien wziąć pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w związku z czym częściowy zakres prac zostanie wykonany przez mieszkańców (w ramach wkładu własnego), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego, który obejmuje całkowity zakres prac (prace zlecone + prace mieszkańców sołectwa).  W związku z powyższym wykonawca będzie zobligowany do współpracy z sołtysem sołectwa Osówiec oraz mieszkańcami. Należy również wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcia czasowe przy realizacji poszczególnych, następujących po sobie prac.

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

działka ewidencyjna nr 16/41, obręb Osówiec; gmina Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)      Do oferty należy załączyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

b)      oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      dokumenty potwierdzające zrealizowanie inwestycji dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenach użyteczności publicznej.

3)      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4)      Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – z elementami małej architektury i altany ogrodowej”.

5)      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań.

8)      W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1)      wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – z elementami małej architektury i altany ogrodowej”, w terminie do dnia 17.08.2016r. do godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub przesyłką pocztową.

2)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.08.2016r. o godz. 8.45 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy firm (oferentów) oraz informacje dotyczące  ceny brutto i pozostałych kryteriów oceny.

4)      Wyniki oceny ofert zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,  ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

5)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

6)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

7. OCENA OFERT:

1)      Kryteria oceny:

1.       cena:                     max. 70% (najniższa cena = 70%)

2.       doświadczenie:       max. 25%

                                   (od 1 do 6 realizacji inwestycji dot. zagospodarowania

                                   przestrzeni publicznej na terenach użyteczności publicznej w ciągu

                                   ostatnich 3 lat = 5%;

                                   od 7 do 10 realizacji inwestycji dot. zagospodarowania

                                   przestrzeni publicznej na terenach użyteczności publicznej w ciągu

                                   ostatnich 3 lat = 15%;

                                   powyżej 10 realizacji inwestycji dot. zagospodarowania przestrzeni

                                   publicznej na terenach użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 3

                                   lat= 25%)

3.       gwarancja:             max. 5 %

                             (od 0 do 1 roku na elementy architektury drewnianej i od 0 do 2 lat

                             na powierzchnię utwardzoną = 0%;

                             powyżej 1 roku na elementy architektury drewnianej i

                             powyżej 2 lat na powierzchnię utwardzoną = 5%)

2)      Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie inwestycji dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenach użyteczności publicznej może być: protokół odbioru robót lub zaświadczenie z jst o wykonaniu inwestycji zgodnie z zamówieniem (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

 

10. ZAŁĄCZNIKI:

1)    wzór formularza oferty cenowej,

2)    projekt zagospodarowania wraz z wizualizacją,

3)    szczegółowe wymiary elementów architektury drewnianej,

4)    kosztorys – koszty zlecone tzw. kosztorys ślepy ,

5)    kosztorys – całkowity zakres prac (w tym prac mieszkańców),

6)    wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy cenowej

 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ

NA WYKONANIE ZADANIA 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  ORCHOWO

62-436  ORCHOWO, ul. KOŚCIUSZKI 6

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

 

Pełna nazwa wykonawcy: ……....................................................................................................

Dokładny adres: …………….......................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

faks:....................................................          e-mail:……………………………..………………

NIP…………………………………….…          REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

 

1. Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Całkowita wartość netto ……………zł,

całkowita wartość brutto …..............zł    (słownie: ……......................................)

ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – z elementami małej architektury i altany ogrodowej”

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Jednostka miary

Ilość (liczba)

Cena  BRUTTO

 

Cena

NETTO

 

VAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A.

Ułożenie kostki

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

B.

Rabata ściółkowana korą

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

C.

Rabata ściółkowana grysem

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

D.

Założenie trawnika

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

E.

Regeneracja trawnika

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

F.

Architektura ogrodowa

Wg kosztorysu inwestorskiego

Wg kosztorysu inwestorskiego

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

2.    Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/

3.    Udzielamy gwarancji:

-        na elementy architektury drewnianej……………

-        na powierzchnię utwardzoną…..………………..

3. W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy*

4. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury/ rachunku.

5. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego*.

 

 

 

 

......................dn................                                                         .................................................

                                                                                                     (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

(*jeśli jest wymagane).                                                         

Załączniki

Zał. nr 2.1. strona tytułowa z podpisami Osówiec (334.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2.2. Szczepanski Izba 2016 Osówiec (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.3. projekt Osówiec opis (16.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.4.1 plan nasadzeń z mapka Osówiec (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.4.2 plan nasadzeń Osówiec (225.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.5.1 Architektura drewniana1 (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.5.2 Architektura drewniana2 (273.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.6. przekrój nawierzchni Osówiec (187.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.8. wizualizacje Osówiec (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3.1. altana szczegółowe wymiary (276kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3.2. studnia szczegółowe wymiary (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4. Osówiec_PRACE ZLECONE (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5. Osówiec_CAŁY ZAKRES PRAC (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 wzór umowy (29.2kB) Zapisz dokument  
Zapytanie ofertowe na Osówiec Pięknieje (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-08-09 14:06:38
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-08-09 14:11:41
Ostatnia zmiana:2016-08-09 14:11:55
Ilość wyświetleń:318
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij