Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo

Orchowo, dnia 02 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Orchowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na:

Wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Celem zapytania jest wybór i opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Zadanie 1.

Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej – rewitalizacja terenu wokół budynków Urzędu Gminy, domu kultury i strażaka, ośrodka zdrowia w miejscowości Orchowo pn. „Rewitalizacja kulturalno – rekreacyjnego Centrum Orchowa” na następujących działkach: dz. ewid. nr 970 obręb Orchowo o powierzchni

            Proponowany zakres projektu:

a)      wyburzenie istniejących budynków (garaże) i posadowienie nowego garażu w innym miejscu,

b)      wytyczenie miejsc parkingowych,

c)      odwodnienie terenu,

d)      utwardzenie kostką brukową,

e)      oświetlenie terenu,

f)       obsadzenie terenu zielenią, donice,

g)      ławeczki,

h)      kosze na śmieci,

i)        tablica ogłoszeń,

j)        mapa Gminy.

 

Zadanie 2.

Wykonanie projektu koncepcyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Orchowskim – Rekreacyjne Centrum Orchowa”– na dz. ewid. nr 730 obręb Orchowo o powierzchni 0,3000 ha – na miejsce wypoczynku i rekreacji.

            Proponowany zakres projektu:

a)      oczyszczenie terenu z trzcin, zakrzewień, wycinka drzew,

b)      utworzenie plaży (nawiezienie piasku),

c)      wydzielenie miejsc parkingowych,

d)      wykonanie pomostu / przystani,

e)      wykonanie boiska do siatkówki plażowej,

f)       nowe nasadzenia roślinności,

g)      ławki, stoliki,

h)      stojaki na rowery

i)        tablica informacyjna,

j)        kosze na śmieci,

k)      mapa Gminy,

l)        zamontowanie wodowskazu (badanie poziomu wód),

m)    wyznaczenie miejsca do grillowania i ogniska.

 

Proponowany zakres projektu może ulec zmianie – w zależności od przedstawionej koncepcji i zgody zamawiającego. Projekt powinien harmonizować z otaczającym krajobrazem oraz historią okolicy i istniejącymi zabytkami. Dokument musi być zgodny z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Orchowo.

 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin złożenia oferty: do 22.06.2016r.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 31.07.2016 r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)      Oferta powinna obejmować:

a)      przeprowadzenie inwentaryzacji terenu,

b)      wyznaczenie drzew i krzewów do wycinki,

c)      wyznaczenie roślin do przesadzenia wraz z określeniem miejsca docelowego,

d)      plan komunikacji,

e)      plan przebudowy oraz budowy nowych parkingów,

f)       rzut z góry wraz z planem nasadzeń,

g)      wymiarowanie,

h)      szczegółowe zestawienie materiałów i powierzchni,

i)        projekt nawierzchni i odwodnienia terenu,

j)        koncepcyjne projekty małej architektury,

k)      wizualizacje 3D (perspektywy),

l)        wykaz materiałów,

m)    zalecenia wykonawcze,

n)      opis projektowanych roślin,

o)      galeria zdjęć projektowanych roślin,

p)      porady pielęgnacyjne,

q)      przedmiar robót,

r)       kosztorys inwestorski.

 

3)      Projekty powinny zostać przygotowane w 4 egzemplarzach.

4)      Do oferty należy załączyć:

a)      uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności architektonicznej,

b)      dokumenty potwierdzające doświadczenie w przygotowaniu koncepcji dla terenów użyteczności publicznej - min. 3 przykłady wykonanych przez siebie koncepcji,

c)      min. 2 referencje,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

e)      wykaz osób – zespołu, który będzie opracowywał dokumentację projektową wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby architektonicznej.

 

5)      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

6)      Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo z opisem „Oferta na wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo”.

7)      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

8)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9)      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania w/w projektów - dla każdego z osobna.

 

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1)      uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności architektonicznej, będące członkami właściwego samorządu zawodowego lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia,

2)      Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji koncepcji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

3)      ostateczna wersja koncepcji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orchowo” w terminie do dnia 22.06.2016r. (środa) do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub drogą pocztową.

2)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3)      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.06.2016r., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

4)      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

5)      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

 

 

7. OCENA OFERT:

1)      Kryteria oceny:

1.       cena:                                 max. 70% (najniższa cena = 70%)

2.       doświadczenie:                   max. 30%

                                               (powyżej 3 do 5 koncepcji dla terenów użyteczności

                                               publicznej: 15%,

                                               powyżej 5 koncepcji dla terenów użyteczności

                                               publicznej: 30%)

 

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie. Pozostali oferenci, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

1)    wzór formularza oferty cenowej – załącznik nr 1,

2)    wzór umowy – załącznik nr 2,

3)    mapy projektowanego terenu.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Umowa na wykonanie koncepcji (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe (610.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe na rewitalizację (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-06-02 15:16:09
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-06-02 15:18:24
Ostatnia zmiana:2016-06-02 15:18:39
Ilość wyświetleń:476
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij