Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku

                                               Gmina Orchowo, 22.04.2016r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia                                                             

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Orchowo

Adres do korespondencji ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

Tel. (063) 2684 090, fax 2684 094, 2684 096

e-mail: ug@orchowo.pl

Strona internetowa BIP: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

 

„Usługi profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługa profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku”.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Usługi równiarką polegające na profilowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości razem 100 roboczogodzin.

2)      Usługi walcem drogowym stalowym lub stalowo- gumowym o wadze min. 10t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, gruzu itp. w ramach prowadzonych prac przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Orchowo w ilości 60 roboczogodzin.

3)      Powyższa ilość jest jedynie ilością szacunkową określoną dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania mniejszej ilości prac w zależności od bieżących potrzeb. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty przez Wykonawcę.

4)      Od czasu pracy odliczany będzie czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy oraz okres niesprawności sprzętu.

5)      Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym.

7)      Wymagany termin stawienia się wykonawcy (operatora równiarki) lub (operatora walca) do dyspozycji Zamawiającego – 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia.

8)      O terminie wykonania prac z określeniem miejsca, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub pisemnie.

9)      Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie pokwitowanego przez osobę wskazaną przez zamawiającego zestawienia ilości roboczogodzin.

10)   Rozliczenia za wykonane usługi będą dokonywane w cyklu miesięcznym.

11)   Po wykonaniu pac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury miesięcznie na koniec danego miesiąca.

12)   Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

13)   Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP 667 173 51 11

III. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KOD 45236000-0            Wyrównanie terenu

 

IV. Wymagany termin wykonywania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisaniu umowy: do dnia 31 grudnia 2016roku.

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  1). Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1),

  2). Zaakceptowany projekt umowy –(załącznik nr 2).

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

a)      pisemnie na adres: Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

b)      faksem na numer : 63 2684090

c)      drogą elektroniczną na adres: ug@orchowo.pl

 

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są: Janusz Pawlaczyk

 

VIII. Miejsce składania ofert.

 

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 6 ( pokój nr – sekretariat Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Usługa profilowana dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku”.

w terminie do dnia 04.05.2016r., godz. 10,00

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, w dniu 04 maja 2016 roku o godz. 10:30.

IX. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

XI. Informacje o formalnościach:

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

       Załączniki:

 1. Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1,
 2. Wzór umowy- załącznik nr 2.

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

 

     /-/   Jacek Misztal

Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-04-25 09:40:04
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-04-25 09:43:04
Ostatnia zmiana:2016-05-04 12:05:41
Ilość wyświetleń:279
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij