Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłaszający konkurs:

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki 6

NIP: 667 173 51 11

REGON: 311019378

Strona internetowa: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I.                    OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Wójt Gminy Orchowo ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej WRPO Działanie 8.1.2. – kształcenie ogólne.

 

II.                  CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej: WRPO Działanie 8.1.2. – kształcenie ogólne.

 

III.                ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem szkół z terenu Gminy Orchowo, których celem jest poprawa jakości edukacji, realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności przez:

1.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach

2.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświat

 

IV.               KRYTERIA WYBORU PARTNERA

 

Kryteria dostępu:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi

1.       Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa

2.       Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.       Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego

4.       Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach pub­licznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

5.       Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

6.       Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów

 

Kryteria dodatkowe

 

1.       Okres prowadzenia działalności:

a)       do 3 lat – 1 pkt

b)      powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt

c)       powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt

d)      powyżej 7 lat – 4 pkt

2.       Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów o wartości powyżej 500 tys. zł współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy

a)       5 projektów – 1pkt

b)      powyżej 5 projektów – 2pkt

 

3.       Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych.

a)       2 projekty - 1 pkt

b)      za każdy dodatkowy projekt – 3 pkt

 

 

4.       Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań – od 0 do 20 pkt

 

5.       Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi w projekcie – od 0 do 30 pkt

 

6.       Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi.

 

 

a)       ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010- (15 pkt  posiadanie jednego certyfikatu, 30 pkt posiadanie dwóch certyfikatów)

 

 

V.                 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu
 2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
 5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu
z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Gminę Orchowo środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

VI.               TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie
  z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

5.       Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,
z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej WRPO Działanie 8.1.2. – kształcenie ogólne. Nie otwierać przed  14.04.2016r.”

6.       Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2016r. do godz. 10.00

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.       Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

1.      Ewelina Gumienna: 63 2684090 wew. 28

2.      Magdalena Kasprowicz: 63 2684090 wew. 36

 

VII DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach osi priorytetowej WRPO Działanie 8.1.2. – kształcenie ogólne.

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                                                    /-/ Jacek Misztal