Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30.000 euro na: usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku.

Orchowo, dnia 10.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro na:

usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

NIP: 6671735111, REGON: 311019378

tel.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie poszczególnych usług rzeczoznawcy majątkowego tj.:

a)      Wycena niezabudowanej działki gruntu z możliwością zabudowy na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

b)      Wycena działki rolnej.

c)      Wycenia nieruchomości zajętej pod drogę publiczną celem wypłaty odszkodowania byłemu właścicielowi.

d)      Wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkową części gruntu (cena gruntu wyodrębniona) oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu.

e)      Wycena nieruchomości zabudowanej domem wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkową części gruntu (cena gruntu wyodrębniona) oraz wykonaniem szkicu.

f)        Wycena działki w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) lub w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r., t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 83 ze zm.)

g)      Wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

h)      Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego (przedłużenie terminu ważności)

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany okres wykonywania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy do dnia 31.12.2016 roku. Termin wykonania wyceny – według bieżących potrzeb, na zlecenie zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania zlecenia. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za każde zlecenie.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym oraz tabeli cen jednostkowych załączonych do niniejszego zapytania (załączniki do zapytania ofertowego).

2.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3.      Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4.      Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo z opisem „Oferta na usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku.”

5.      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

6.      Termin związania ofertą: od upływu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 31.12.2016r.

7.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

8.      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi z rozbiciem na kwotę netto i brutto

 

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1.      W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące postanowienia:

a)      posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości;

b)      posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym;

2.      Operaty szacunkowe należy przedkładać w jednym egzemplarzu, zaś szkice lokali do wyodrębnienia lokali w dwóch egzemplarzach.

3.      Operaty szacunkowe należy sporządzać zgodnie z przepisami działu IV i działu V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawie.

4.      Do oferty należy dołączyć:

a)      uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości (kopia)

b)      oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

c)      aktualny wypis z CEIDG (kopia)

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Orchowo w 2016 roku.” W terminie do dnia 17.03.2016 (czwartek) do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.03.2016r.a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62436 Orchowo.

4.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

5.      Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. OCENA OFERT:

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: najniższa cena brutto (łączna wartość brutto podanych w tabeli usług jednostkowych). Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej

2.      Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę łączną brutto oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.3

2.      Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udzielają:

Paulina Szmyt tel. 63 26 84 090 wew. 31 email: gnioc@orchowo.pl

 

10. ZAŁACZNIKI:

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Tabela cen jednostkowych – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

 

                                                                    Wójt Gminy Orchowo

                                                                         /-/ Jacek Misztal

Załączniki

oferta na usługi rzeczoznawcy (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe-rzeczoznawca majątkowy (422.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Orchowo
Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2016-03-09 15:19:25
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2016-03-09 15:21:37
Ostatnia zmiana:2016-03-10 11:46:01
Ilość wyświetleń:384
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij