Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie

Orchowo: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie
Numer ogłoszenia: 223334 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego, którego parametry określono poniżej. 3.1. Pojazd musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, a Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową wskazaną przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadającej akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 3.2. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i należy to traktować jako określenie pożądanego standardu i jakości, a w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami). 3.3. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.). Należy załączyć do oferty kserokopię aktualnego świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd. 3.4. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. 3.5. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014, poz. 1421) oraz Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.). 3.6. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno - użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553, ze zmianami). 3.7. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne w zakresie odpowiednim, do przedmiotu zamówienia. 3.8. Wymagany minimalny okres gwarancji: a) na podwozie samochodu min. 24 miesiące b) na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące PODWOZIE POJAZDU Z KABINA DLA ZAŁOGI 3.9. Podwozie samochodu z kabiną załogową 6 osobową, czterodrzwiową, zawieszona mechanicznie lub na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 z wszystkimi siedzeniami usytuowanymi przodem do kierunku jazdy. 3.10. Kabina wyposażona w: a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, b) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), c) reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, d) fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, przy czym dopuszcza się pojazdy wyposażone w fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją wysokości, odległości (regulacja wzdłużna) i pochylenia oparcia, e) fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, f) siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, g) 4 fotele lub siedziska dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych, z butlą stalową lub kompozytową, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowani np. podczas hamowania, w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów, h) poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, i) pod siedzeniami (tylnymi załogi) schowek pod poręcza oraz podsufitowe w środkowej lub przedniej części kabiny, j) klimatyzacja, k) integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełnienia układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie najlepiej przy drzwiach kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4m, l) 2 latarki elektryczne indywidualne kątowe z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu, m) radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz, w przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracując z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy, n) radiostacje i latarki zamontowane na podeście. 3.11. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE- minimum 18000kg. 3.12. Samochód - fabrycznie nowy. Rok produkcji 2015, dopuszcza się podwozie z 2014r., posiadający wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3.13. Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem ) powinien mieć : a) kat natarcia : nie mniejszy niż 23o b) kąt zejścia : nie mniejszy niż 23o c) prześwit pod osiami : min 250 mm d) rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określona przez producenta podwozia a masa rzeczywistą całkowita pojazdu przekracza 10%. 3.14. Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200 W i dwa głośniki. Wymagania szczegółowe: a) Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. b) Na dachu kabiny nisko profilowa belka sygnalizacyjna zespolona i jedna lampa niebieska z tyłu. c) Pojazd wyposażony w 2 dodatkowe sygnały pneumatyczne zamontowane na dachu kabiny, włączane włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. d) Dodatkowe wykonane w technologii LED: - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu i 2 z tyłu, - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku pojazdu, - fala świetlna tyłu pojazdu. Wszystkie lampy sygnalizacyjne wykonane w technologii LED oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem konstrukcją ochronną, także dla sygnałów pneumatycznych. 3.15. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym umożliwiającym prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. 3.16.Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość 8400 mm, - szerokość 2550 mm, - wysokość 3200 mm, Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym ( po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. 3.17. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie, zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. 3.18. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo wg przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. 3.19. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg. 3.20. Stały napęd 4x4 z możliwością blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych (min. oś przednia) i międzyosiowych; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy. Dopuszcza się pojazdy z możliwością odłączania przedniej osi, a spełniające pozostałe wymagania niniejszego punktu. 3.21. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie mechaniczne, wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną. 3.22. Skrzynia biegów manualna wyposażona w bieg pełzający, przy czym dopuszcza się skrzynię ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów w tym blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego, chłodnica oleju skrzyni biegów. 3.23. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa o napięciu 24V, z biegunem ujemnym na masie. Wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania ( np. ładowarki latarek i radiotelefony). 3.24. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z ładowarkami. 3.25. Sygnał świetlny i dźwiękowy (brzęczyk - sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. 3.26. Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy - aluminium, - podwozie - czarne, - boki i tył oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową - tył pojazdu oklejony pasami w kolorze jaskrawym szerokości 15-25 cm pod katem 45 stopni 3.27. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 3.28. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. 3.29. Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od - 30 do +50 stopni C. 3.30. Podstawowa obsługa silnika (kontrola i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych) możliwa bez podnoszenia kabiny. 3.31. Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju. Minimalna pojemność zbiornika paliwa - 150 (l). 3.32. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy - minimum 4 h, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. 3.33. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 340 KM. Preferowana moc przewyższająca 340 KM. 3.34. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro VI zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3.35. Konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający prace pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji. 3.36. Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w systemie ABS. 3.37. Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. 3.38. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie. 3.39. Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy ) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne i pneumatyczne o dopuszczalnej masie całkowitej min. 8 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w systemy ABS i EBS. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy i szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu. 3.40. Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7 ton z liną o długości co najmniej 25 m wychodzącą z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego podłączonego przewodowo. Zblocze o wytrzymałości dostosowanej do parametrów wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny (pięć pełnych zwojów) powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem. 3.41. Pojazd wyposażony w: - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny z dźwignią dostosowany do zamawianego samochodu - zestaw do pompowania kół, - kliny pod koła ( 2 szt.), - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę, - gaśnicę proszkową, - wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, -hol sztywny zamontowany na dachu zabudowy. ZABUDOWA POŻARNICZA: 3.42. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozje i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Wyklucza się stosowanie elementów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych. 3.43. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty na węże ssawne, bosak, tłumice. Dach zabudowy oświetlony z wykorzystaniem technologii LED. 3.44. Wyposażona w antypoślizgowe powierzchnie platform, podestu roboczego. Podłoga kabiny wykonana w sposób umożliwiający mycie wodą pod ciśnieniem - szczelna, antypoślizgowa. 3.45. Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. 3.46 Skrytki na sprzęt i wyposażenie wykonane z gładkiej blachy, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 3.47. Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy. 3.48. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). 3.49. Na tylnym zderzaku na całej długości przedziału autopompy zamontowany podest dla operatora o szerokości min. 25 cm. 3.51. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. 3.52. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności- min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności, wykonane w technologii LED. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i składać się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min. 2 szt. na stronę. 3.50. Sygnalizacja świetlną otwartych skrytek oraz podestów która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. 3.53. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. 3.54. Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy ( łącznie z nadkolami) , które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu. 3.55. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 3.56. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez zastosowanie spadów i otworów ściekowych. 3.57. Zbiornik na wodę o poj. 5 m3, zamontowany elastycznie na ramie, wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny otwierany, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika. Wyklucza się montaż za pomocą pasów ściąganych. 3.58. Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełnienia z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania na całej długości o średnicy min. 2,5 cala, powinna mieć konstrukcję zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na prace ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych. 3.59. Zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 10% pojemności zbiornika na wodę, wykonany z materiałów odpornych na korozje i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczna eksploatację a jego napełnianie środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.60. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia (z możliwością zasilania ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.), zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym klapą uchylną. Wydajność min. 3600 dm3 na min przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 280 dm3 na min przy ciśnieniu 4 MPa ( dla głębokości ssania 1,5 m). Dopuszcza się autopompę z bezobsługowym systemem zabezpieczającym przed przegrzaniem. 3.61. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. 3.62. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: a) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., b) z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 3.63. Autopompa musi umożliwić podanie wody do zbiornika samochodu. 3.64. Autopompa musi umożliwić podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: a) czterech nasad tłoczonych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy , z tyłu pojazdu po dwie z każdej strony, b) linii szybkiego natarcia, c) działka wodno-pianowego, d) instalacji zraszaczowej. 3.65. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczna i ręczna ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Nasady tłoczone i zasilające schowane w schowku. 3.66. Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% ( tolerancja +- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. 3.67. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w odbudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 3.68. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 3.69. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy, - wskaźnik pracy silnika, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów, -licznik motogodzin pracy autopompy. 3.70. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy. 3.71. Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturze do -25 stopni C. Działający niezależnie od pracy silnika. 3.72. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. 3.73. Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w instalację umożliwiającą jej odwodnienie sprężonym powietrzem przy wykorzystaniu układu pneumatycznego podwozia. Łączącą układ sprężonego powietrza pojazdu z linią szybkiego natarcia. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. 3.74. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny oraz mechaniczny zamontowany w górnej części skrytki(awaryjny) i rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. 3.75. Zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane z przodu pojazdu, dwa pomiędzy kołami pojazdu. Sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. 3.76. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 3.77. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika. 3.78. Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360 o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o mocy 2000W, podłączony do agregatu prądotwórczego. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA dostarczony wraz z pojazdem. OZNAKOWANIE 3.79. Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.) - (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). 3.80. Wykonawca oznakuje pojazd na drzwiach kierowcy i dowódcy: a) logotyp OSP Orchowo b) Herb Gminy Orchowo 3.81. Wykonawca oznakuje pojazd naklejką informującą o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. POZOSTAŁE WYMAGANIA 3.82. Przygotowanie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 3.83. Przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy Przedmiotu Umowy 2 egzemplarzy kluczyków do samochodu oraz następujących dokumentów w języku polskim: a) książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń zamontowanych, b) kartę pojazdu, c) świadectwo homologacji, d) potwierdzenie przeprowadzenia pierwszego badania technicznego pojazdu (z wynikiem pozytywnym), e) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu, urządzeń w nim zamontowanych oraz pozostałego wyposażenia, f) inne niewymienione powyżej dokumenty, wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w dniu wydania Przedmiotu Umowy. 3.84. Samochód ratowniczo-gaśniczy przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 3.85. Przeszkolenie personelu użytkownika w ilości 6 osób, z obsługi pojazdu, które odbędzie się w dniu odbioru Przedmiotu Umowy, w siedzibie Zamawiającego. Czas szkolenia - min. 3 godziny. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem imiennym osób przeszkolonych zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 3.86. W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu i wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego podane w dniu podpisania umowy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 14.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 14.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 14.3.Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 w Banku LBS Strzałkowo o/Orchowo. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 14.4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno zostać złożone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ważność i skuteczność poszczególnych form w jakich może być wnoszone wadium. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty w osobnym opakowaniu. 14.5. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów powinno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną. 14.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 14.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, , pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.8. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; (2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy samochodu pożarniczego o wartości co najmniej 750.000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia: a) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Moc silnika - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić nieistotne zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wsparcie techniczne OSP w Orchowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                                                                                       

Wójt Gminy

Jacek Misztal

Załączniki

Ogłoszenie (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Poprawka 25 05 2015r (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (344.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ (343.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do SIWZ (344.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 do SIWZ (345.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ (343.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ (345.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ (349.4kB) Zapisz dokument  
odp_ na zapytanie OSP (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2015-08-28 13:51:11
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2015-08-28 13:51:21
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2015-08-28 14:04:01
Ostatnia zmiana:2015-09-17 10:02:07
Ilość wyświetleń:483

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij