Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługe bankową Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy

                                                                                              Orchowo, 20 stycznia 2015r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych gminy

 

 

I. Zamawiający:

            Urząd Gminy Orchowo

            62-436 Orchowo

            ul. Kościuszki 6

            tel. (63)2684090; fax: (63)2684090

            e-mail : skarbnik@orchowo.pl lub ug@orchowo.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Orchowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową obejmującą:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej

b) otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych

c) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,

d) realizację poleceń przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,

e) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego,

f) dokonywanie wypłat gotówkowych,

g)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,

h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),

i) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,

j)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia  rachunków bankowych,

k)realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

l) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia  i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,

1.2. Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.

1.3. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,

-         zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy,

-         przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,

1.4. Wykonawca nie będzie pobierał:

-         innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia  i prowadzenia rachunków,

-         prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,

-         prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

-         prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

-         prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,

-         prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,

-         prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,

-         innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda                         na rachunkach  Zamawiającego,

1.5. Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.

2.    Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej.

a)      Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,

b)      Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

c)      Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Orchowo i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Oraz innego typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Orchowo i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

4. Niniejszym warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Orchowo:

-         Gmina Orchowo (organ),

-         Urząd Gminy w Orchowie

-         Środowiskowy Dom Samopomocy Słowikowo

-         Biblioteka Publiczna w Orchowie

-         Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orchowie

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień: KOD CPV 66110000-4 – usługi bankowe

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 3 lat tj. od 16 lutego 2015 roku do dnia 15 lutego 2018 roku.

 

IV. Opis warunków w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

4. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, filii lub punkt kasowy w miejscowości Orchowo lub którzy utworzą oddział, filię, punkt kasowy z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu w Orchowie i jednostek podległych po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

5. Posiadają współczynnik wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)      Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)

2)      Formularz cenowy (załącznik nr 2)

3)      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do Zapytania),

4)      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 4 do Zapytania),

5)      Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii lub punktu kasowego lub o tym, że otworzą taką placówkę w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału załącznik nr 5 do SIWZ

6)      Oświadczenie/ zaświadczenie o posiadaniu współczynnika wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnego z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

7)      Potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności bankowej,

8)      Projekt umowy

9)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

10)  Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

 

V. 5.1.Informacje dodatkowe

 

1.      Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 48 godzin, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana

2.      Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zawartych w pkt.1 zostanie odrzucona

3.      Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie VII niniejszego zapytania.

Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, do dnia 29.01.2015 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Orchowo i jednostek organizacyjnych Gminy. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  29.01.2015 r. godz.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2015 r. o godzinie 10.15.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

1.      Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się wykonawcami jest:

stanowisko:                                                     Skarbnik

imię i nazwisko:                                               Anna Błaszczyk

tel:                                                                  (63)268-40-90

fax:                                                                 (63)268-40-90

w terminach:                                                    poniedziałek – piątek

                                                                       w godz. Pomiędzy 7.30 – 15.30

            lub na adres e-mail:                                                     ug@orchowo.pl          

                                                                                              skarbnik@orchowo.pl

2.      Osoba ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub droga elektroniczną jest:

stanowisko:                                                     Referent

imię i nazwisko:                                               Jolanta Lange

tel:                                                                  (63)268-40-90

fax:                                                                 (63)268-40-90

w terminach:                                                    poniedziałek – piątek

                                                                       w godz. Pomiędzy 7.30 – 15.30

            lub na adres e-mail:                                                     ug@orchowo.pl          

                                                                                              podatek@orchowo.pl

 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.      Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.        oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.        oferta została złożona przez Zamawiającego w terminie,

1.3.        wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.      Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3.      Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100 pkt).

4.      Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

Nazwa Kryterium

Waga

Cena prowadzenia rachunku

80 pkt.

Oprocentowanie środków na rachunkach

10 pkt.

Oprocentowanie lokat

10 pkt.

Razem

100 pkt.

 

5.      Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6.      Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7.      Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Nazwa Kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena prowadzenia rachunku

Cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80pkt=liczba pkt.

0–80 pkt.

Oprocentowanie środków na rachunkach

Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najniższym oprocentowaniem x 10 pkt=liczba pkt.

0–10 pkt.

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najniższym oprocentowaniem x 10 pkt=liczba pkt.

0–10 pkt.

Razem

 

0–100 pkt.

 

8.      Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

 

IX. Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy przesłać z zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat)

w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r do godz. 10.00

 

X. Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1)      Formularz ofertowy

2)      Formularz cenowy

3)      Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu

4)      Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

5)      Oświadczenie o posiadaniu placówki.

 

 

 

                                                                                                                       Wójt

 

                                                                                                                 Jacek Misztal

Załączniki

zapytanie ofertowe (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załaczniki (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załaczniki (22.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2015-01-20 13:12:29
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2015-01-20 13:12:46
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2015-01-20 14:55:56
Ostatnia zmiana:2015-01-20 14:56:01
Ilość wyświetleń:510
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij