Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orchowo

Orchowo, dnia 10 lipca 2014r.

 

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

Tel/fax 63 2684090

www.orchowo.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkól na terenie Gminy Orchowo.

 

 

I.          ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Orchowo

Ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

NIP: 667-17-35-111

REGON: 311019378

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest:  

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orchowo w okresie od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.

 

1.1. Możliwe trasy:

Orchowo – Osówiec – Suszewo – Orchowo

Orchowo – Szydłówiec – Orchowo

Orchowo – Myślątkowo – Rękawczynek – Różanna – Orchowo

Orchowo – Skubarczewo – Słowikowo  - Orchowo

Orchowo – Podlesie – Orchówek – Orchowo

 

1.2. Kursy będą uzgadniane wg zlecenia dyrektora zgodnie z harmonogramem przyjazdów i odjazdów.

1.3. Przewoźnik sprawować będzie opiekę  nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej.

1.4. Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 autobus przystosowany do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących co najmniej 40 osób.

1.5. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Przewoźnikiem a dyrektorem szkoły do dnia 31 sierpnia  każdego roku

 

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.  Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Orchowo w dni nauki szkolnej.  Minimalna dzienna trasa przejazdu autobusu wynosi 100 km.

W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:

a)      Skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego,

b)      Odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub innych przyczyn

 Wykonawca zostaje powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.

2.2. Usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie – odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu.

2.3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

2.4. Dokładny wykaz tras oraz godziny przywozów i odwozów dzieci z poszczególnych miejscowości leżących przy tych trasach ustalony zostanie przez Wykonawców z dyrektorem szkoły.

2.5. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w godzinach dowozu i odwozu. Z chwilą ustalenia rozkładu zajęć lekcyjnych Zamawiający i Wykonawca ustalą obowiązujący harmonogram dowozu i odwozu dzieci.

2.7. Wykaz kursów, miejscowości, ilość dzieci do odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkole.

2.8. Wykonawca przy realizacji usług zobowiązany będzie do:

a)      Stosowania taboru do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz jego oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

b)      Ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania usług jak również do odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny.

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.       Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III.       TEREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia : do 30 czerwca 2016 roku.

 

IV.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

1.       Oferta powinna zostać przesłana  lub dostarczona na adres:

Urząd Gminy

Ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

Do dnia 23 lipca 2014r. do godz. 9:00

W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na  dowozy”

Wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

2.       Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 lipca 2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Orchowie oraz na stronie internetowej www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać  od oferentów wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.

 

6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

VI.      OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

 

VII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Kasprowicz pod numerem telefonu 63 2684090 wew. 36 oraz pod adresem email: oswiata@orchowo.pl

 

IX.      ZAŁĄCZNIKI

 

Formularz ofertowy

 

 

 

 

   Wójt Gminy

 

                                                                                                                                              /-/ Teodor Pryka

Załączniki

zapytanie ofertowe - dowozy (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2014-07-10 13:52:32
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2014-07-10 13:52:34
Opublikował:Teodor Pryka
Data publikacji:2014-07-10 14:08:18
Ostatnia zmiana:2014-07-10 14:08:24
Ilość wyświetleń:693
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij