Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu

Orchowo: Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu
Numer ogłoszenia: 151098 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:: Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętych PROW na lata 2007-2013. Zakres robót: Elementy rozbudowy z przebudowa: a) Roboty wykończeniowe b) Roboty zewnętrzne c) Instalacja wodociągowa d) Instalacja kanalizacyjna e) Instalacja grzewcza i elementy wentylacji f) Instalacja elektryczna Budowa placu zabaw a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Wyposażenie placu zabaw d) Nawierzchnie z piasku amortyzujące upadek e) Mini bieżnia f) Ogrodzenie 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym przedmiarze robót stanowiącym Rozdział IV SIWZ, opisie robót oraz dokumentacji projektowej. 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Dodatkowo wymagane są atesty i certyfikaty urządzeń oraz świadectwo energetyczne. 4. Wskazane w przedmiarze robót Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR, analizy własne wskazano w celu przykładowego opisu pozycji przedmiarowych. 5. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty - min. 60 m-cy 3.2. Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z; a) Przedmiarem robót (Rozdział IV), b) Kosztorysem ofertowym (Rozdział III), c) Dokumentacją techniczną (Rozdział V) d) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (Rozdział VII) e) Warunkami umowy zawartymi w projekcie umowy (Rozdział VI) stanowiącymi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wystąpienie zamówień uzupełniających w Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Osówcu określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których wartość nie przekroczy 25 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.23.10-3, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.11.22.00-7, 45.21.21.40-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 zł Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do godziny 9:00, do dnia 21.05.2014 r.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonanie min. dwóch zamówień polegającego na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków o pow. użytkowej min. 200 m2 (na załączniku Nr 5 do oferty) i załączy dowody potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.: Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia. Kierownik robót - posiadający uprawnienia do kierowania robót instalacyjno- inżynieryjnych w zakresie instalacji elektrycznych, posiadający min. 3 lata doświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

18.2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być: a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych (powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; b) działanie siły wyższej; c) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; d) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; e) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; f) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); g) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; h) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; i) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy; j) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętych PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                            /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie_1 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ z załącznikami (117.8kB) Zapisz dokument  
SIWZ z załącznikami (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Strona projektu do zgłoszenia (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 Plan Orientacyjny 1_25000 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Projekt zagospodarowania działki (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Schemat wytyczenia (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 Rzuty wyposażenia (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Strona kosztorysu i specyfikacji (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (974.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie projektanta (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - plac zabaw Osówiec (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (304.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikace techniczna ST (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany Budynek świetlicy wiejskiej Osówiec (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2014-05-06 12:28:39
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2014-05-06 12:28:56
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2014-05-06 13:30:23
Ostatnia zmiana:2014-05-06 13:30:36
Ilość wyświetleń:678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij