Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Orchowo

Orchowo: Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Orchowo
Numer ogłoszenia: 122616 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Orchowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek IIOD KM 0+000,00 do KM 0+458,60. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linówiec..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 20.000,00 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta zł . CZĘŚĆ I Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna Ustala się wadium dla I części przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000,00 zł Słownie: pięć tysięcy złotych. CZĘŚĆ II Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linówiec. Ustala się wadium dla II części przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 zł Słownie: piętnaście tysięcy złotych 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie; - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo Nr konta : 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 z adnotacją wadium - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Orchowo 1. Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linówiec. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ) , sposób przekazania : dołączyć do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postepowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; o dopuszczanie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek IIOD KM 0+000,00 do KM 0+459.00.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej polega na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do rowów przydrożnych i przepustów drogowych. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię utwardzoną z tłucznia z licznymi wylewkami bitumicznymi o szerokości od 2,5 m do 5,0 m. Parametry techniczne drogi - szerokość jezdni bitumicznej - 4,0 m - pobocza obustronne po - 0,75 m - spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - 2,0% - spadek poprzeczny pobocza - 8 % - klasa drogi D, - prędkość projektowa 30 km/h Rozwiązania sytuacyjne Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w osi istniejącej jezdni asfaltowej natomiast koniec trasy przyjęto w km 0+459,00 w osi istniejącej drodze gminnej. Przebudowę drogi gminnej zaprojektowano z wykorzystaniem jej istniejącego przebiegu w planie z poszerzeniem. Zaprojektowano przekrój z wykonaniem jezdni bitumicznej szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. Konstrukcja i technologia nawierzchni Zaprojektowano następujące konstrukcję nawierzchni : Na odcinkach bez poszerzenia: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.8 cm. - pobocza z mieszanki gliniasto-żwirowej grub. 10 cm. Na odcinkach z poszerzeniem: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.8 cm. - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm. - pobocza z mieszanki gliniasto-żwirowej grub. 10 cm. Roboty ziemne Wykonanie wykopów na dobudowie wraz z wykonaniem poboczy. Odwodnienie Odwodnienie projektowanej drogi gminnej projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych lub na teren przyległy, a następnie do istniejących przepustów drogowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linówiec..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi gminnej i uzyskanie przez to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego dojazdu do terenów zabudowań gospodarskich i pól uprawnych. Dane techniczne - szerokość jezdni - 4,0-5,0 m, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową zaprojektowano jezdnię o szer. 5,0 m - szerokość poboczy z mieszanki gliniasto-żwirowej z dokopu na szer. 0,75 - spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%, - pochylenia podłużne gwarantujące prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren, prawidłowe powiązanie jezdni z przyległym terenem Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm - podbudowa zasadnicza z uwzględnieniem wyrównania: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. Min. 8 cm - istniejąca konstrukcja jedni Na dobudowie jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubości 4 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 25 cm Zjazdy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubości 4 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 25 cm Odwodnienie Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowo poprzez odpowiednia pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w granicach pasa drogowego. Od km 0+280,00 do km 0,585,00 z lewej strony jezdni , oraz od km 0+395,20 do km 0+585,00 z prawej strony jezdni zakłada się odmulenie istniejącego rowu przydrożnego wraz z karczowaniem krzaków. Urządzenia obce: w obrębie drogi znajdują się urządzenia obce zgodnie z projektem technicznym. Elementy organizacji ruchu i BRD: wymiana znaku pionowego A-7 w rejonie skrzyżowania z droga powiatowa, wymiana słupków U-1a co 100m z dwóch stron jezdni oraz budowa bariery sprężystej H2/W4/B z lewej strony jezdni długości 28m od km 0+565,00 do km 0+593,00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ z załącznikami (223.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-00.00.00 Wymagania ogólne (199.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogólne (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej - warstwa wiążąca (201.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej - warstwa ścieralna (300.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06.03.01 Umocnienie poboczy (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 3.0 Przekrój normalny (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Spis SST (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa (239.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-00.00.00 Wymagania ogólne (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogólne (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-03.02.02 Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej - warstwa wiążąca (199.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej - warstwa ścieralna (297.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06.03.01 Umocnienie poboczy (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułów (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-07.02.01 Oznakowanie dróg i elementy BRD (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis (863.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 1.0 Plan orientacyjny (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 3.0 Przekroje normalne (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. 4.0 Przekroje podłużne (296.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Spis SST (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa - przedmiar (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2014-04-10 09:37:30
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2014-04-10 09:37:34
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2014-04-10 10:47:26
Ostatnia zmiana:2014-04-10 10:47:41
Ilość wyświetleń:657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij