Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Orchowo, 25.03.2014 r.

 

 

 

Wyjaśnienie Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                       

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”, tj. Gminy Orchowo, nr ogłoszenia: 97352-2014

 

 

Stosownie do art. 38 ust 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Orchowo z siedzibą w Orchowo, ul. Kościuszki 6, woj. wielkopolskie, udziela wyjaśnień na zadane pytania.

 

 

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

 

Pytanie 1: Proszę o usunięcie poniższych zapisów:

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

 Zakres ubezpieczenia

- szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody,

- koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia,

- szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia z limitem 1000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a sytuacji gdy uszkodzeniu uległo ogumienie wskutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia – do pełnej wysokości szkody.

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży),

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich.

 Likwidacja szkód  

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będą miały wpływu:

·         brak aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem u kierowcy, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni,

·         niespełnienie przez pojazd wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, o ile pojazd został przyjęty do ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela bez zastrzeżeń w tym zakresie

 

Odpowiedź 1:. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższych zapisów. W związku z powyższym zakres ubezpieczenia AC/KR otrzymuje brzmienie:

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

 

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:

-     szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,

-    uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody

-    nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

-    użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz

-    powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku,

-   szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody,

-    w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające,

- szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia z limitem 1000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a sytuacji gdy uszkodzeniu uległo ogumienie wskutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia – do pełnej wysokości szkody.

-   zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco – RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

 

 Suma ubezpieczenia

 

-    uwzględnia kwotę podatku VAT oraz wartość wyposażenia dodatkowego

-    ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (wyceny dokonuje Broker na podstawie komputerowego systemu wyceny pojazdów Info-Ekspert lub indywidualnej wyceny pojazdu) lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych lub sprowadzonych z zagranicy,

-    w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia autocasco na kolejny okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia (wartość pojazdu) zostanie zaktualizowana na kolejny okres ubezpieczenia i w przypadku jej zmniejszenia proporcjonalnie ulegnie zmniejszeniu składka za ubezpieczenie autocasco.

-    suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe

-    udział własny zniesiony/wykupiony

-    franszyza zniesiona/wykupiona

-    amortyzacja części – zniesiona/wykupiona

 

 Likwidacja szkód  

-       wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT),

-       dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu,

-   Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność,

-   ubezpieczenie pojazdu na niższą niż wartość rynkowa wartość pojazdu, np. gdy pojazd został kupiony
z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania,

-   na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będą miały wpływu:

·         prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego,

 

 

Pytanie 2: wnioskuje o wprowadzenie zmian w SIWZ, zgodnie z poniższą propozycją:

 28. Klauzula czasu ochrony – W przypadku nie dokonania wpłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Zmiana zapisu na: W przypadku nie dokonania wpłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie, odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.

 Odpowiedź 2: Zamawiający zgadza się na zmianę tresci klauzuli czasu ochrony. Klauzula zmienia się z :

Klauzula czasu ochrony – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia niezależnie od ustalonego przez strony terminu płatności składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie powoduje to ustania lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel zawiadomi o tym Ubezpieczającego wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy (nie krótszy niż 14 dni) termin na opłatę składki/raty składki.  W przypadku nie dokonania wpłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk.

na:

Klauzula czasu ochrony – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia niezależnie od ustalonego przez strony terminu płatności składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie powoduje to ustania lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel zawiadomi o tym Ubezpieczającego wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy (nie krótszy niż 14 dni) termin na opłatę składki/raty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie, odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje.

Pytanie 3: wnioskuje o wprowadzenie zmian w SIWZ, zgodnie z poniższą propozycją:

 31. Klauzula wypowiedzenia umowy – wnioskuje się o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę. Z klauzul obligatoryjnych zostaje przeniesiona klauzula wypowiedzenia umowy do klauzul fakultatywnych pod pozycję 31. Pozostaje 30 klauzul obligatoryjnych.

 Zmiana ta powoduje zmianę w formularzu ofertowy. Nowy formularz ofertowy zostaje dołączony do tego pisma. Ponadto zmienia się punktacja za klauzule. Zmienia się zapis w punkcie 19 B SIWZ: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.

Zmienia się z :

 

zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 31, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48  zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

·          

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 32, 33, 34, 37, 41, 43 zostanie przyznanych po 15 punktów za każdą klauzulę,

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Bn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 31 spowoduje odrzucenie oferty

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

NA:

zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 31, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48,   zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

·          

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 32, 33, 34, 37, 41, 43 zostanie przyznanych po 15 punktów za każdą klauzulę,

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Bn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 30 spowoduje odrzucenie oferty

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

 

Pytanie 4: Proszę o potwierdzenia niepalności w nieuzupełnionych polach wykazów budynków i budowli, dotyczy materiałów i konstrukcji.

Odpowiedź 4: Budynki wymienione w załączniku nie są łatwopalne.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gmin

                                                                                                   /-/ Teodor Pryka

Załączniki

odpowiedzi (24.1kB) Zapisz dokument  
poprawiony formularz ofertowy (22.1kB) Zapisz dokument  
poprawiony zał. do SIWZ (246.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Korekta do Wyjaśnienia Nr 1 do siwz (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2014-03-27 14:03:29
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2014-03-27 14:03:44
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2014-03-27 14:41:33
Ostatnia zmiana:2014-03-28 12:58:54
Ilość wyświetleń:621

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij