Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osów

Orchowo, dnia 12.04.2013r.

 

RF.DGZP. 271.1.2.2013

WÓJT GMINY ORCHOWO

ZAPRASZA

 

 

 

Do złożenia oferty na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

 

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Orchowo

ul. Kościuszki  6, 62-436 Orchowo

reprezentowana przez Wójta Gminy Orchowo

 

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe. Wartość szacunkową zamówienia ustalono poniżej 14.000 EURO, art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – nie podlega ustawie.

 

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

    

3.1

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Orchowo Uchwałą Nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

 

Obszar opracowania:

 

 1. Działka nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek o powierzchni
 2. Część działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec (w miejscowości Wólka Orchowska)  o powierzchni około 0,8 ha, w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 2 do ww. uchwały.
 3. Część działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec o powierzchni około 0,16 w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 3 do ww. uchwały.

 

Skala opracowania planu:  1 : 1000 

 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest w celu ustalenia przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, z uwzględnieniem nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo, oraz  w myśl art. 15  ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j.  Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z  późn. zm.) z wykorzystaniem analiz  stanu istniejącego  oraz  zgodnie z przepisami  odrębnymi  odnoszącymi  się do obszaru objętego  planem.

 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

3) Sporządzany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec powinien być skoordynowany z sąsiednim obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia w formie wymaganej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

3.2/ DANE WEJŚCIOWE:

 

1.      Uchwała Rady Gminy Orchowo Nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

2.      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo, które zostało uchwalone przez Radę Gminy Orchowo w dniu 20 grudnia 2012 roku.

3.      Mapa ewidencji gruntów w skali 1:5.000.

4.      Mapy zasadnicze w skali 1:1000.

 

3.3/ ZAKRES USTALEŃ PLANU:

Plan  jest sporządzany w skali 1: 1000 i zawiera ustalenia zawarte w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), a w szczególności:

1.      ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ww. ustawy,

2.      w zależności od potrzeb ustalenia zwarte w art. 15 ust. 3 ww. ustawy,

3.      wytyczne do planowania i projektowania przestrzeni uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

3.4/ ZAKRES PRAC I DOKUMENTÓW:

 

Realizacja zamówienia będzie składać się z niżej wymienionych części:

 

3.4.1. część I - analiza danych wejściowych:               

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

 1. przygotowania projektu ogłoszeń, zawiadomień, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem właściwych organów i instytucji do uzgodnienia i opiniowania planu z adresami,
 2. analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo dla obszaru sporządzanego projektu planu,
 3. analizy uzyskanych wniosków wraz z propozycją  uwzględnienia/nie uwzględnienia,
 4. opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:1000, z ewentualną wizualizacją, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych analiz, oraz z propozycją rozpatrzenia wniosków,
 5. przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu wraz z analizami.
 6. uzyskania akceptacji Zamawiającego do przedstawionej koncepcji projektu planu,

                                              

 3.4.2. część II – projektowanie:

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

 1. koncepcji  projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania - w 1 egz., następnie przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,
 2. po uzyskaniu akceptacji koncepcji projektu planu przez Zamawiającego opracowania wstępnego projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową planu, rysunku planu w skali  odpowiedniej dla danego zadania, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej wymagania  zawarte w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 3egz.,
 3. wykonania projektu planu w następującej formie:

      - zapis treści uchwały i prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000,

       - rysunek planu w formie pdf ,

4.      opracowania uzasadnień uwzględnienia i nieuwzględnienia wniosków w projekcie planu, w 1 egz.

5.      sporządzenia podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych wniosków do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz.

6.      przekazania powyższych materiałów Zamawiającemu

 

3.4.3. część IIIwstępna prognoza skutków finansowych:

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

1.      opracowania wstępnej  prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr  164, poz. 1587) oraz przepisów o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określania tych skutków, zawierającej:

a)      prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym na:

                 - wpływy z podatku od nieruchomości,

                  - inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy,

                  - na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyodrębnieniem poszczególnych funkcji przeznaczenia terenu,

                  - prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

                  - wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu, w tym stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych,

b)      przekazanie wykonanej prognozy w 2 egz. Zamawiającemu.

 

3.4.4. część IV – komisja urbanistyczno-architektoniczna:

Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. udziału w posiedzeniu Komisji  urbanistyczno-  architektonicznej,
 2. wprowadzenia do projektu planu, uwzględnionych przez Zamawiającego, korekt wynikających z uzyskanej opinii Komisji,
 3. opracowania uzasadnień nieuwzględnienia, w projekcie planu, uwag Komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 4. przekazania materiałów  poz. 2 i 3 w 1 egz., Zamawiającemu,
 5. uzyskania od Zamawiającego stanowiska w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia uwag Komisji.

 

3.4.5. część V- uzgodnienia i opiniowanie projektu  planu

Wykonawca jest zobowiązany, do:

1.      wykonania projektu planu tj. treść uchwały w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem planu, treść prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem prognozy- w ilości niezbędnej do wysłania do uzgodnień i opiniowania,

2.      przygotowanie projektów pism przewodnich w celu uzyskania opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami  szczególnymi  ( pisma –uzasadnienia, uzyskanie uzgodnień, decyzji i opinii, itp.),

3.      wprowadzenia do projektu planu i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień od właściwych organów, dokonania ponownych uzgodnień i opiniowania jeżeli zajdzie taka konieczność,

4.      opracowania  uzasadnień  nieuwzględnienia w projekcie  planu, uwag  organów opiniujących i uzgadniających oraz sporządzenie podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag do prognozy,

5.      przekazania Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniami,

6.      udziału  w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

7.      wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu planu wniesionych przez Komisje Rady Gminy i Wójta,

8.      przekazanie Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniem  ew. nie przyjęcia uwag Komisji Rady,

9.      uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (jeśli będzie wymagane)

 

3.4.6. część VI – wyłożenie i dyskusja publiczna:

Wykonawca jest zobowiązany, do

 1. udziału w dyskusji publicznej nad wyłożonym do wglądu publicznego  projektem planu,
 2. opracowania analizy uwag wniesionych do projektu planu wraz z propozycją ich  uwzględnienia oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia pozostałych w 1 egz.,
 3. przedstawienia proponowanych rozstrzygnięć Zamawiającemu i uzyskanie stanowiska  Zamawiającego,
 4. po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego sporządzenia wykazu uwag w tabeli wg wzoru z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
 5. wprowadzenia do projektu planu oraz do projektu prognozy korekt wynikających z rozpatrzenia uwag,
 6. przekazania skorygowanego projektu planu i  prognozy Zamawiającemu w 1 egz. oraz w 1 egz. w formie publikacji elektronicznej na płycie CD,
 7. ewentualne  ponowienie uzgodnień i opiniowania w niezbędnym zakresie,
 8. wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania,
 9. ewentualne ponowne  wyłożenie i dyskusja publiczna.

 

3.4.7. część VII - ostateczna prognoza skutków finansowych

 

3.4.8. część VIII –  opracowanie projektu planu do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia:

Wykonawca jest zobowiązany, do:         

 1. opracowania ostatecznej wersji projektu tekstu planu w formie uchwały w tym w wersji elektronicznej,
 2. opracowanie załącznika nr 1 rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania, w tym w  wersji elektronicznej,
 3. opracowanie zał. Nr 2  projektu rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Wójta Gminy,
 4. opracowanie  zał. Nr 3  projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w 2 egz.
 5. udziału na sesji Rady Gminy poprzez:

a)      przedstawienia projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia wraz z załącznikami (udział w Sesji Rady Gminy Orchowo),

b)      wprowadzenia zmian do projektu planu wniesionych przez Radę Gminy i udział w czynnościach  ponowionej, w niezbędnym zakresie, procedury planistycznej,

 

3.4.9. część IX – po uchwaleniu:

1.      Wykonawca jest zobowiązany, do skompletowania projektu planu w ciągu 5 dni od daty uchwalenia przez Radę Gminy tj.

a)      sprawdzenia i przedłożenia tekstu uchwały w wymaganej formie,

b)      sprawdzenia i przedłożenia załączników nr 2 i 3 jako załączników w wymaganej formie,

c)      sprawdzenia i przedłożenia rysunku planu zał. Nr 1 ( w arkuszach, w wymaganej formie),

d)      przekazania zamawiającemu wymienionych w pkt a, b i c załączników w formie elektronicznej do publikacji oraz w formie tradycyjnej papierowej ( w formie papierowej 5 egz. rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania  

2.      Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania;

a)      przygotowania do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu w ciągu 5 dni od daty  uchwalenia planu miejscowego - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587).

b)      zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzenia uzasadnienia i podsumowania,

c)      sporządzenia wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( ha)-  w rozbiciu na:

powierzchnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –ogółem,

powierzchnie zabudowy usługowej,

powierzchnie zieleni,

powierzchnie komunikacji,

powierzchnie infrastruktury technicznej,

d)      udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie  planu, w tym udział w postępowaniu przed sądami.

 

3. 5/ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.      Wykonawca zobowiązuje się do:

a)      opracowania  miejscowego planu zgodnie z postanowieniami  ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz. U. z  2012r. poz.647, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,  obowiązującymi  normami i normatywami.

b)      przedstawienia dokumentów wynikających z ww. zakresu prac  - Wójtowi Gminy Orchowo,

c)      aktywnego uczestnictwa w pracach  uzyskanie pełnomocnictwa od Wójta Gminy Orchowo do wystąpień w imieniu Zamawiającego w celu uzyskanie opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i inny i innymi  przepisami  szczególnymi ( pisma –uzasadnienia, udział w naradach)

d)      udziału autora projektu  planu w spotkaniach zorganizowanych w ramach, wymaganej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie rozwiązaniami,

e)      prezentacji opracowań na posiedzeniach komisji i na sesji Rady Gminy Orchowo.

f)        opracowania uzasadnień nieuwzględnienia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu i prognozy do publicznego wglądu i udziału autora projektu planu  na naradzie u  Wójta Gminy Orchowo, na którym przedmiotowe uwagi będą rozpatrywane, naniesienia w projekcie planu korekt wynikających z uwzględnienia uwag właściwych organów oraz uwag wniesionych do wyłożonego projektu i prognozy, udziału autora projektu planu w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Orchowo opiniujących projekt planu oraz w sesji Rady Gminy uchwalającej plan,

g)      sporządzenie dokumentacji do RDOŚ i PPIS zgodnie z  art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

h)      przygotowanie do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu w ciągu 5 dni od daty  uchwalenia planu miejscowego  - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587) , 

i)        sporządzenie wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w ha). 

2.   Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z warunkami i obowiązującymi przepisami, a zastosowane rozwiązania projektowe winny zapewnić ekonomiczną realizację założeń planu. Wszystkie elementy dokumentacji muszą być uzgodnione z Zamawiającym

 

3. 6/ Wykonawcy zobowiązują się do wykonania zadania  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, obowiązującymi normami i normatywami.

 

3.7/  Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

 

4) INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

 

4.1/ Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

4.2/ Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

4.3/ Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

 

5) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia – przedmiot należy wykonać w terminie  11 m-cy od dnia podpisania umowy.

 

6) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykonanych należycie co najmniej 2 zamówień tj.: uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych - od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia - do podjęcia uchwały o jego uchwaleniu - według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z  późn. zm.) każdy obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 3,0ha.

3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem oprogramowaniami umożliwiającymi wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formach wymaganych przez  Zamawiającego.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony,  jeżeli  Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum:

 

a/ - 1 osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu.

Główny projektant planu musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiadać doświadczenie zawodowe wyrażające się w wykonaniu samodzielnie lub w zespole w okresie ostatnich 3 lat - co najmniej 2 uchwalonych i  obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonego - od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia - do podjęcia uchwały o jego uchwaleniu - według procedur i problematyki określonych w  ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - każdy obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż  3,0 ha.

 

 b/ - zespołem projektowym - specjaliści  w dziedzinie: ochrony środowiska i infrastruktury technicznej, którzy będą wykonywać zamówienie. Każda z tych osób musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do wykonywania tego typu prac oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego opracowania obejmującego obszar o powierzchni nie mniejszej niż 3,0 ha.

 

4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

7.1/ W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w załączniku (według załączonego druku)

 

2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i odbiorców (według załączonego druku),

 

3) Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie /załącznik Wykonawcy/

 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także doświadczenia zawodowego z podaniem: uchwalonych i obowiązujących planów, ich obszaru, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załączonego druku),

 

5) Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według załączonego druku),

 

6) Oświadczenie o dysponowaniu oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formach wymaganych przez Zamawiającego/załącznik Wykonawcy/.

 

7.2/ Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę

 

1) Formularz ofertowy (według załączonego druku,

2) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (według załączonego druku).

 

8) OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela:

Grzegorz Matkowski – Sekretarz Gminy Orchowo tel. 63 2684090 wewn. 22, g.matkowski@orchowo.pl

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałki do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

9) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

9.1/ Wykonawca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz Wykonawcy występujący wspólnie mają prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

 

9.2/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

9.3/ Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

9.4/ Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

 

ZAMAWIAJĄCY:                Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

 

OFERTA NA:    Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec

 

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 915 do dnia 22.04.2013 roku.

 

10) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

10.1/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 15 (Sekretariat).

 

10.2/ Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2013r o godz. 900.

 

11) OTWARCIE I OCENA OFERT

 

11.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2013r o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 13 – Sala Narad – I piętro.

 

11.2/ Otwarcie ofert jest jawne.

 

11.3/ Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. 

 

11.4/ Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.

 

12) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT

 

12.1/ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza ofertowego” – określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

12.2/ W cenie oferty należy ująć całość usług związanych z wykonaniem planu miejscowego wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi, kosztami uzgodnień, opiniowania, itp..

 

13) OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

13.1/ Oferty oceniane będą w 2 etapach.

 

I etap – ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu

II etap – ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej.

 

13.2/ W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

 

cena - waga kryterium 100%

 

13.3/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

 

14) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

14.1/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania bez podania uzasadnienia.

14.2/ Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

 

Załączniki:

1/ Formularz ofertowy.

2/ Druki pozostałych załączników.

3/ Wzór umowy z załącznikami

4/ uchwała RG Orchowo XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec – wraz z załącznikami graficznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY

 

a) firma: _______________________________________________________________________

 

 

b) REGON: __________________________________ NIP: ______________________________

 

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: ­­­___________________________________________

 

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ________

 

 

e-mail: ______________________________________

 

 

tel. _____________________  fax. ____________________________________

 

         

   

2) DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:  ______________________________

         

 

3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY:

                                                                                        

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec

 

4)

 

CAŁKOWITA CENA OFERTY BRUTTO /z podatkiem VAT/:________________________________________________

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN)

 

SŁOWNIE: __________________________________________________________________

 

 

 

5) Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

                 

 

 

 

_______________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONEO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

 

 

 

 

 

6) Oferujemy wykonanie usługi w terminie: 11 m-cy od dnia podpisania umowy

 

 

7) Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy: tj. 21 dni od daty dostarczenia faktur

                         

 

8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu cenowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

          

 

9) Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.      

 

 

10) Przedstawiony wzór umowy wraz z załącznikami przyjmujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.  

 

 

11) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach

nr ____________________ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

           

 

 

12) Ofertę niniejszą składamy na  _____________ kolejno ponumerowanych stronach

     

*niepotrzebne skreślić

 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 1. ……
 2. ……
 3.  

 

_______________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONEO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

 

 

 

 

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ I DATA/

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR …..

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

 

 

NAZWA WYKONAWCY: ______________________________________________________

 

ADRES WYKONAWCY: _______________________________________________________

 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) _________________________________________________

 

 

 

Składając ofertę na:

 

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec

 

 

oświadczam, że:

 

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

4) znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

_____________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/

 

 

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

 

 

*niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR …..

 

 

NAZWA WYKONAWCY: ______________________________________________________

 

ADRES WYKONAWCY: _______________________________________________________

 

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH USŁUG

 

Zestawienie sporządza się podając informację o usługach wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

- minimum 2 uchwalone i  obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone - od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia - do podjęcia uchwały o jego uchwaleniu - według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha

                                  

Zamawiający

nazwa i adres

przedsięwzięcie

nazwa i lokalizacja

wartość wykonanych

usług

termin realizacji

rozpoczęcia

zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

 

 

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

 

*niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR …..

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA WYKONAWCY: _________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY: __________________________________________________________

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

              osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu.

 

 

nazwisko i imię

 

 

posiadane kwalifikacje

 

nr uprawnień, zakres

doświadczenie zawodowe z podaniem :

- uchwalonych i obowiązujących planów,

-  ich obszaru,

-  ilości mieszkańców.

informacja o podstawie

do dysponowania tymi osobami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY  l

ub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

*niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół projektowy

 

 

nazwisko i imię

 

 

posiadane kwalifikacje

 

nr uprawnień, zakres

doświadczenie zawodowe z podaniem :

- uchwalonych i obowiązujących planów,

-  ich obszaru,

-  ilości mieszkańców.

informacja o podstawie

do dysponowania tymi osobami

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

 

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR …..

 

 

 

 

 

 

NAZWA WYKONAWCY: _________________________________________________

 

ADRES WYKONAWCY: __________________________________________________

 

 

 

 

PODWYKONAWCY

Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

 

Lp.

rodzaj i zakres powierzonych prac

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

 

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„WZÓR  UMOWY „                                                                               

Umowa  Nr …. .2013

 

W  dniu .................2013  roku pomiędzy Gminą Orchowo z siedzibą w Orchowie przy ulicy Kościuszki 6, zwaną w dalszej części umowy  “Zamawiającym”,  reprezentowaną  przez Wójta Gminy Orchowo Teodora Prykę, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Błaszczyk

 a

........................................................  reprezentującym  ................................. z  siedzibą: ................................................................,

zwanym  w dalszej części umowy  “Wykonawcą“( NIP...........................  REGON ..................................... )została  zawarta  umowa   następującej  treści:

 

§ 1

1.  Zamawiający powierza  a   Wykonawca   zobowiązuje  się  do wykonania kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

2.  Zakres   przedmiotu  umowy, o  którym  mowa  w   ust. 1, określony  został  w  przedmiocie zamówienia stanowiącym  załącznik  nr 1 do  niniejszej  umowy.

3.    Problematykę, skalę oraz formę opracowania  projektu planu określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 

§ 2

Strony ustalają, że do roboczych i formalnych kontaktów w sprawach związanych za sporządzeniem planu zostają upoważnieni:

a) ze strony Zamawiającego:

1.    Grzegorz Matkowski – tel. 63 2684090 wewn. 22

b) ze strony Wykonawcy:

      1. ..........................................................  – tel. ……………….

      

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do :

1)    zapewnienia  współpracy w niezbędnym zakresie i w terminach uzgodnionych  przez strony,

2)    dokonywania odbiorów częściowych  w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu opracowań zgodnie  z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

 

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do :

1.    Opracowania  miejscowego planu , o  którym  mowa  w  §  1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami  ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2012r. poz.647, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,  obowiązującymi  normami i normatywami.

2.    Powierzenia wykonania projektu planu osobom posiadającym wymagane prawem uprawnienia w tym należącym do Okręgowej Izby Urbanistów.

3.    Wykonawca odpowiada za działania  i zaniechania  osób, z których pomocą  zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

4.    Dostarczenia  Zamawiającemu kompletnych opracowań  zgodnie z  zakresem opracowania projektu planu.

5.    Współpracy z  Wójtem Gminy Orchowo.

6.   Przygotowania pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami  szczególnymi  ( pisma –uzasadnienia, uzyskanie uzgodnień, decyzji, opinii, itp.),

7.    Uczestnictwa i udzielania informacji w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu

8.    Prezentacji opracowań na posiedzeniach komisji i na sesji Rady Gminy Orchowo.

9.    Analizy wniosków i uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia, udziału w sesji Rady Gminy Orchowo, dotyczącej rozpatrzenia wniosków i uwag do planu oraz uchwalenia planu.

10.  Sporządzenie dokumentacji do RDOŚ i PPIS zgodnie z  art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

11.    Przygotowania do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu w ciągu 5 dni od daty  uchwalenia planu miejscowego  - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587).

12.  Sporządzenie wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( ha).

13.  Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały  w  sprawie  planu, w tym udział w postępowaniu przed sądami.

 

§ 5

1.    Wykonawca zobowiązuje się terminowo opracować i dostarczyć Zamawiającemu  określone części przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem prac określonym w załączniku nr 3 do umowy.

2.    Terminy, o których mowa w harmonogramie  uwzględniają  czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień.

3.    Do  terminów  umownych nie wlicza się okresu wykonywania przez Wójta i Radę Gminy Orchowo czynności  proceduralnych, które nie zostały uwzględnione w załączniku nr 3  do umowy.

4.    Strony ustalają, że termin ostateczny wykonania umowy nie może być dłuższy niż 11 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

 

§ 6

1.       Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w dniu wydania opracowania, stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z  2006r. nr 90 poz. 631 ze zmianami), pełne autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy  i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich.

2.       Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, będącego przedmiotem umowy, w dniu podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w § 7. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

3.       Zamawiający ma prawo do wykorzystania dzieła, a  w szczególności:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.       w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

c.       w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) – do publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

§ 7

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ...................zł, (słownie brutto; ............................................. zł) w tym podatek VAT 23%.

2.    Podstawą ustalenia kwoty wynagrodzenia jest oferta Wykonawcy.

3.    Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji.

  

§ 8

1.    Należności z tytułu faktur płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

 

§  9

Wykonawca odpowiada za wady  zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy,  ze względu na cel oznaczony w umowie lub z powodu braku zgodności rozwiązań projektowych z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi obowiązującymi w tym zakresie ustawami i przepisami.

 

§ 10

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia  kar umownych z tytułu;

 a) opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy lub jego części, wynikające z załącznika nr  3 „ HARMONOGRAMU PRAC” do niniejszej umowy - w wysokości 0,5 %  kwoty wynagrodzenia  brutto  określonej w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  b) odstąpienia  od umowy   z  przyczyn  zależnych  od   Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia  brutto  określonej w § 7 ust.1,

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

§ 11

1.Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie i podpisanego  przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający  przewiduje możliwość  dokonania zmiany postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach t.j

a)      wynagrodzenie może ulec zmianie  w przypadku;

      - gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian w opracowywanych projektach planów zagospodarowania przestrzennego, nie wynikających z winy Wykonawcy, a wynikających ze zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć i jeżeli ta zmiana leży w interesie publicznym ,

b)      termin może ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia  okoliczności nie zawinionych przez Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

- udokumentowanej  niemożności uzyskania w terminie wymaganych przepisami  uzgodnień, decyzji, opinii.

 

§ 12

Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień  bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy

 

§ 13

1.    Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.    Odstąpienie od umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić  w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 

§ 14

 1. Ustala się, że  Wykonawca ponosić będzie wszelkie podatki i opłaty wynikające z niniejszej umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu siedziby Wykonawcy. 

 

 § 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

 

§ 16

Wszelkie  roszczenia wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane w  drodze  postępowania sądowego, przed Sądem Właściwym dla Zamawiającego.

 

§ 17

Integralnymi częściami  składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty:

 

1.    Załącznik  Nr  1  -  Przedmiot zamówienia.

2.    Załącznik  Nr  2  -  Zakres opracowania projektu planu.

3.    Załącznik  Nr  3  -  Harmonogram  prac. 

 

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

  Zamawiający                                                                                                Wykonawca

 

 

...........................                                                                                         ..............................

                                                               

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Załącznik  Nr 1 

do umowy nr ........................

z dnia     ....................................... 

 

 

  

 PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

 

1.    1.    Opis przedmiotu zamówienia

 Opracowanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec

         

1.2.Obszar objęty przedmiotem zamówienia

Obszar określony w załączniku  mapowym nr 1, 2 i 3 do uchwały Rady Gminy Orchowo Nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

 

2.Zakres prac i dokumentów planu.

 

2.1. część I- analiza danych wejściowych:               

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

 1. przygotowania projektu ogłoszeń, zawiadomień, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem właściwych organów i instytucji do uzgodnienia i opiniowania planu z adresami,
 2. analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo dla obszaru sporządzanego projektu planu,
 3. analizy uzyskanych wniosków wraz z propozycją  uwzględnienia/nie uwzględnienia,
 4. opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:1000, z ewentualną wizualizacją, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych analiz, oraz z propozycją rozpatrzenia wniosków,
 5. przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu wraz z analizami.
 6. uzyskania akceptacji Zamawiającego do przedstawionej koncepcji projektu planu,

                                              

 2.2. część II – projektowanie:

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

 1. koncepcji  projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania - w 1 egz., następnie przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,
 2. po uzyskaniu akceptacji koncepcji projektu planu przez Zamawiającego opracowania wstępnego projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową planu, rysunku planu w skali  odpowiedniej dla danego zadania, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej wymagania  zawarte w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 3egz.,
 3. wykonania projektu planu w następującej formie:

      - zapis treści uchwały i prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000,

       - rysunek planu w formie pdf ,

4.      opracowania uzasadnień uwzględnienia i nieuwzględnienia wniosków w projekcie planu, w 1 egz.

5.      sporządzenia podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych wniosków do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz.

6.      przekazania powyższych materiałów Zamawiającemu

 

2.3. część IIIwstępna prognoza skutków finansowych:

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

1.      opracowania wstępnej  prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr  164, poz. 1587) oraz przepisów o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określania tych skutków, zawierającej:

c)      prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym na:

                 - wpływy z podatku od nieruchomości,

                  - inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy,

                  - na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyodrębnieniem poszczególnych funkcji przeznaczenia terenu,

                  - prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

                  - wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu, w tym stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych,

d)      przekazanie wykonanej prognozy w 2 egz. Zamawiającemu.

 

2.4. część IV – komisja urbanistyczno-architektoniczna:

Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. udziału w posiedzeniu Komisji  urbanistyczno-  architektonicznej,
 2. wprowadzenia do projektu planu, uwzględnionych przez  Zamawiającego, korekt wynikających z uzyskanej opinii Komisji,
 3. opracowania uzasadnień nieuwzględnienia, w projekcie planu, uwag Komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 4. przekazania materiałów  poz. 2 i 3 w 1 egz., Zamawiającemu,
 5. uzyskania od Zamawiającego stanowiska w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia uwag Komisji.

 

2.5. część V- uzgodnienia i opiniowanie projektu  planu

Wykonawca jest zobowiązany, do:

1.      wykonania projektu planu tj. treść uchwały w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem planu, treść prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem prognozy- w ilości niezbędnej do wysłania do uzgodnień i opiniowania,

2.      przygotowanie projektów pism przewodnich w celu uzyskania opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami  szczególnymi  ( pisma –uzasadnienia, uzyskanie uzgodnień, decyzji i opinii, itp.),

3.      wprowadzenia do projektu planu i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień od właściwych organów, dokonania ponownych uzgodnień i opiniowania jeżeli zajdzie taka konieczność,

4.      opracowania  uzasadnień  nieuwzględnienia w projekcie  planu, uwag  organów opiniujących i uzgadniających oraz sporządzenie podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag do prognozy,

5.      przekazania Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniami,

6.      udziału  w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

7.      wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu planu wniesionych przez Komisje Rady Gminy i Wójta,

8.      przekazanie Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniem  ew. nie przyjęcia uwag Komisji Rady,

9.      uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (jeśli będzie wymagane)

 

2.6. część VI – wyłożenie i dyskusja publiczna:

Wykonawca jest zobowiązany, do

 1. udziału w dyskusji publicznej nad wyłożonym do wglądu publicznego  projektem planu,
 2. opracowania analizy uwag wniesionych do projektu planu wraz z propozycją ich  uwzględnienia oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia pozostałych w 1 egz.,
 3. przedstawienia proponowanych rozstrzygnięć Zamawiającemu i uzyskanie stanowiska  Zamawiającego,
 4. po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego sporządzenia wykazu uwag w tabeli wg wzoru z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
 5. wprowadzenia do projektu planu oraz do projektu prognozy korekt wynikających z rozpatrzenia uwag,
 6. przekazania skorygowanego projektu planu i  prognozy Zamawiającemu w 1 egz. oraz w 1 egz. w formie publikacji elektronicznej na płycie CD,
 7. ewentualne  ponowienie uzgodnień i opiniowania w niezbędnym zakresie,
 8. wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania,
 9. ewentualne ponowne  wyłożenie i dyskusja publiczna.

 

2.7. część VII - ostateczna prognoza skutków finansowych

 

2.8. część VIII –  opracowanie projektu planu do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia:

Wykonawca jest zobowiązany, do:         

 1. opracowania ostatecznej wersji projektu tekstu planu w formie uchwały w tym w wersji elektronicznej,
 2. opracowanie załącznika nr 1 rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania, w tym w  wersji elektronicznej,
 3. opracowanie zał. Nr 2  projektu rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Wójta Gminy,
 4. opracowanie  zał. Nr 3  projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w 2 egz.
 5. udziału na sesji Rady Gminy poprzez:

c)      przedstawienia projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia wraz z załącznikami (udział w Sesji Rady Gminy Orchowo),

d)      wprowadzenia zmian do projektu planu wniesionych przez Radę Gminy i udział w czynnościach  ponowionej, w niezbędnym zakresie, procedury planistycznej,

 

2.9. część IX– po uchwaleniu:

1.      Wykonawca jest zobowiązany, do skompletowania projektu planu w ciągu 5 dni od daty uchwalenia przez Radę Gminy tj.

e)      sprawdzenia i przedłożenia tekstu uchwały w wymaganej formie,

f)        sprawdzenia i przedłożenia załączników nr 2 i 3 jako załączników w wymaganej formie,

g)      sprawdzenia i przedłożenia rysunku planu zał. Nr 1 ( w arkuszach, w wymaganej formie),

h)      przekazania zamawiającemu wymienionych w pkt a, b i c załączników w formie elektronicznej do publikacji oraz w formie tradycyjnej papierowej ( w formie papierowej 5 egz. rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania  

2.      Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania;

e)      przygotowania do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu w ciągu 5 dni od daty  uchwalenia planu miejscowego  - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587).

f)        zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzenia uzasadnienia i podsumowania,

g)      sporządzenia wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( ha)-  w rozbiciu na:

powierzchnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –ogółem,

powierzchnie zabudowy usługowej,

powierzchnie zieleni,

powierzchnie komunikacji,

powierzchnie infrastruktury technicznej,

h)      udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie  planu, w tym udział w postępowaniu przed sądami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Załącznik  Nr 2

 

do umowy nr ......................

z dnia .......................................

 

 

  

ZAKRES  OPRACOWANIA  PROJEKTU  PLANU

 

 

       Opracowanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

 

1.    Obszar i zakres planu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Orchowo Nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek, części działki nr 23 obrębu ewidencyjnego Osówiec, części działki nr 16/15 obrębu ewidencyjnego Osówiec.

 

2.    Skala opracowania planu 1:1000

 

3.    Opracowanie końcowe, które Wykonawca  przekaże Zamawiającemu po uchwaleniu :

O      tekst uchwały w formie pdf - 1 egz oraz w formie papierowej – 4 egz.

O      rysunek planu zał. Nr 1 ( w arkuszach) jako załącznik do PDF

O      ponadto, rysunek planu zał. Nr 1w formie;

-      tradycyjnej papierowej –kolorowej, w skali 1:1000 - 4 egz.

-      ofoliowanej i oprawionej – gotowej do powieszenia  mapy – 1 egz.

O      tekst prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rysunkiem prognozy w skali 1:1000 – 4 egz.

-   tekst prognozy skutków finansowych –  4 egz.

-   płyta CD z całością opracowania w wersji WORD i XML;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik  Nr 3

Do umowy nr ........................

z dnia          ..................................

 

HARMONOGRAM    PRAC

( terminy wykonania i płatności )

 

Lp.

Etapy opracowania

Termin

przekazania prac

Płatności

brutto

1.

 

Etap  I- analiza danych wejściowych:

 Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

1. przygotowania projektu ogłoszeń, zawiadomień, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem właściwych organów i instytucji do uzgodnienia i opiniowania planu z adresami,

2.analizy ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań dla obszaru sporządzanego projektu planu.,

3. analizy uzyskanych wniosków wraz z propozycją  uwzględnienia/nie uwzględnienia,

4. wykonanie mapy i opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:1000, z ewentualną wizualizacją, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych analiz, oraz z propozycją rozpatrzenia wniosków,

5. przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu wraz z analizami .

6. uzyskania akceptacji Zamawiającego do przedstawionej koncepcji projektu planu,

 

2 miesiące od dnia podpisania umowy

 

    termin realizacji do 

       ......................r.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Etap II   – projektowanie:

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

1) koncepcji  projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania - w 1 egz., następnie  przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,

2) po uzyskaniu akceptacji koncepcji projektu planu przez Zamawiającego opracowania wstępnego projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową planu, rysunku planu w skali  odpowiedniej dla danego zadania , opracowania prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej wymagania  zawarte w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 3egz. 

3) wykonania projektu planu w następującej formie:

    - zapis treści uchwały i prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000,

    - rysunek planu w formie pdf ,

4) opracowania uzasadnień uwzględnienia i nieuwzględnienia wniosków w projekcie planu, w 1 egz.

5) sporządzenia podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych wniosków do

    postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz.

6) przekazania powyższych materiałów Zamawiającemu

         2 miesiące

 

 

    termin realizacji do

      .........................r.

 

 

 

 

 

 

3.

 

Etap III– wstępna  prognoza skutków finansowych:

 Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania:         

1.opracowania wstępnej  prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr  164, poz. 1587) oraz przepisów o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określania tych skutków, zawierającej:

  a. prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym na:

- wpływy z podatku od nieruchomości,

- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy,

- na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyodrębnieniem poszczególnych funkcji przeznaczenia terenu,

- prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

- wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu, w tym stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych,

  b. przekazanie wykonanej prognozy w 2 egz. Zamawiającemu.

        

 

             2 tygodnie

 

 

    termin realizacji do

       …......................r.

 

 

 

 

 

4.

 

Etap IV– komisja urbanistyczno-architektoniczna:

 Wykonawca jest zobowiązany do ;

1.udziału w posiedzeniu Komisji  urbanistyczno-  architektonicznej,

2.wprowadzenia do projektu planu, uwzględnionych przez Zamawiającego, korekt wynikających z uzyskanej opinii Komisji,

3.opracowania uzasadnień nieuwzględnienia, w projekcie planu, uwag Komisji urbanistyczno- architektonicznej,

4.przekazania materiałów  poz. 2 i 3 w 1 egz., Zamawiającemu,

5. uzyskania od Zamawiającego stanowiska w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia uwag Komisji.

            

             2 tygodnie

     termin realizacji do

      .............................r.

 

 

 

 

 

 

5.

 

Etap V- uzgadnianie i opiniowanie projektu  planu

 Wykonawca jest zobowiązany, do ;

1.wykonania projektu planu tj. treść uchwały w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem planu, treść prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD  2000 wraz z rysunkiem prognozy- w ilości niezbędnej do wysłania do uzgodnień i opiniowania,            

2. przygotowania projektów pism przewodnich w celu uzyskania opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami  szczególnymi  ( pisma –uzasadnienia, uzyskanie uzgodnień, decyzji i opinii, itp.),

3. wprowadzenia do projektu planu i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień od właściwych organów, dokonania ponownych uzgodnień i opiniowania jeżeli zajdzie taka konieczność,  

4. opracowania  uzasadnień  nieuwzględnienia w projekcie  planu, uwag  organów opiniujących i uzgadniających oraz sporządzenie podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag do prognozy,

5. przekazania Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz.  – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniami,

6. udziału  w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

7. wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu planu wniesionych przez Komisje Rady Gminy i Wójta

8. przekazanie Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie:  1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniem  ew. nie przyjęcia uwag Komisji Rady,

9. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

 

 

           1,5 miesiąca

 

     termin realizacji do

         .......................r.

 

 

 

 

 

6.

 

Etap VI – wyłożenie i dyskusja publiczna:

 Wykonawca jest zobowiązany, do

1.udziału w dyskusji publicznej nad wyłożonym do wglądu publicznego  projektem planu,

2.opracowania analizy uwag wniesionych do projektu planu wraz z propozycją ich  uwzględnienia oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia pozostałych w 1 egz.,

3.przedstawienia proponowanych rozstrzygnięć Zamawiającemu i uzyskanie stanowiska  Zamawiającego,

4.po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego sporządzenia wykazu uwag w tabeli wg wzoru z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.,

5.wprowadzenia do projektu planu oraz do projektu prognozy korekt wynikających z rozpatrzenia uwag,

6.przekazania skorygowanego projektu planu i  prognozy Zamawiającemu w 1 egz. oraz w 1 egz. w formie  publikacji elektronicznej na płycie CD,

7. ewentualne  ponowienie uzgodnień i opiniowania w niezbędnym zakresie,

8. wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania,

9. ewentualne ponowne  wyłożenie i dyskusja publiczna.

 

     2 miesiące

 

termin realizacji do

............................r.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Etap VII - ostateczna prognoza skutków finansowych

 

           2 tygodnie

    termin realizacji do

        .................... r.

 

8.

Etap VIII – opracowanie projektu planu do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia:

 Wykonawca jest zobowiązany, do;:         

1.opracowania ostatecznej wersji projektu tekstu planu w formie uchwały w tym w wersji elektronicznej,

2.opracowanie załącznika nr 1 rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania, w tym w  wersji elektronicznej

3.opracowanie zał. Nr 2  projektu rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Wójta Gminy,

4.opracowanie  zał. Nr 3  projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w 2 egz.

5.udziału na sesji Rady Gminy poprzez:

a. przedstawienia projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia wraz z załącznikami (udział w Sesji Rady Gminy Orchowo),

b. wprowadzenia zmian do projektu planu wniesionych przez Radę Gminy i udział w czynnościach  ponowionej, w niezbędnym zakresie, procedury planistycznej,

     

       2 tygodnie

 

     termin realizacji do

       .......................r.

 

 

9.

Etap IX – po uchwaleniu:

  1.Wykonawca jest zobowiązany, do skompletowania projektu planu w ciągu 5 dni od daty uchwalenia przez Radę Gminy tj.

a. sprawdzenia i przedłożenia tekstu uchwały w wymaganej formie,

b. sprawdzenia i przedłożenia załączników nr 2 i 3 jako załączników w wymaganej formie,

c. sprawdzenia i przedłożenia rysunku planu zał. Nr 1 ( w arkuszach, w wymaganej formie),

d. przekazania zamawiającemu wymienionych w pkt a, b i c załączników w formie elektronicznej do publikacji oraz w formie tradycyjnej papierowej ( w formie papierowej 5 egz. rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania  

2.Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania;

a. przygotowania do przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu w ciągu 5 dni od daty  uchwalenia planu miejscowego  - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587).

b. zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzenia uzasadnienia i podsumowania,

c. sporządzenia wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w uchwalonym miejscowym

    planie zagospodarowania przestrzennego ( ha)-  w rozbiciu na:

powierzchnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –ogółem,

powierzchnie zabudowy usługowej,

powierzchnie zieleni,

powierzchnie komunikacji,

powierzchnie infrastruktury technicznej,

d. udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do  zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie  planu, w tym udział w postępowaniu przed sądami.

     

      1,5 miesiąca

    termin realizacji do

        .......................r.

Płatne po sprawdzeniu przez Wojewodę oraz   opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego.  100% ceny umownej

 

 

 

Załączniki

zaproszenie do złożenia oferty (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2013-04-18 11:40:14
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2013-04-18 11:40:17
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2013-04-18 11:42:40
Ostatnia zmiana:2013-04-18 11:43:04
Ilość wyświetleń:523
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij