Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego

Orchowo, dnia 4 grudnia 2012 roku    

RF.DGZP.271.14.2012      

                                          Do wszystkich Wykonawców

                                          nr post.: RF.DGZP.271.14.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego, pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

Zawiadomienie

o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty, unieważnieniu części III i IV przetargu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego, pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

I. Wykluczono Wykonawcę

Centrum Kształcenia Nauczycieli

I Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX”

ul. Ponińskiego 11

88-100 Inowrocław

 

 

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia w/w Wykonawcę

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

- polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie co najmniej podstawowym na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł,

- oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy  

Wykonawca zobowiązany był do przesłania do Zamawiającego wymienionych dokumentów do dnia 29.11.2012r. do godz. 11.00

Wykonawca we wskazanym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów, więc nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona

Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie:

- art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II Unieważniono część III i IV

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Przetarg zostaje unieważniony z powodu przewyższającej ceny najkorzystniejszej oferty, nad kwotą jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III. Uznano za ofertę najkorzystniejszą

Ofertę nr 5 złożoną przez

Moje Bambino Sp. zo.o. S.K.A

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

Cena oferty w części I – 27 287,68 zł

Cena oferty w części II – 2 150,00 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza na postawie kryterium określonego w SIWZ –cena

Oferta 100%

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty

Firma lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

(zł)

Punkty w kryterium cena

W części I zamówienia

1

NOVUM  Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36 12-130 Pasym

33.293,83

81,96

4

Centrum Kształcenia Nauczycieli

i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX”

ul. Ponińskiego 11, 88-100 Inowrocław  

38.572,80

70,74

5

Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

27.287,68

100

W części II zamówienia

4

Centrum Kształcenia Nauczycieli

i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX”

ul. Ponińskiego 11, 88-100 Inowrocław  

4.538,70

35,53

5

Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

1.612,72

100

W części III zamówienia

2

ROBICAN s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

ul. Zakopiańska 190 60-467 Poznań

59.224,50

Kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3

POZMEBEL

Mateusz Gawroński spółka jawna

ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań

53.136,00

Kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4

Centrum Kształcenia Nauczycieli

i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX”

ul. Ponińskiego 11, 88-100 Inowrocław  

36.214,89

Kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W części IV zamówienia

4

Centrum Kształcenia Nauczycieli

i Zaopatrzenia Szkół „SPRINTEX”

ul. Ponińskiego 11, 88-100 Inowrocław  

2.570,70

Kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

5

Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

2.304,24

Kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

 

III. Zamawiający zgodnie z art. 94 ustawy Pzp zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub elektronicznie. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem lub elektronicznie termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem lub elektronicznie. Zamawiający może zewrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa, powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.        

 

 

   Wójt Gminy

/-/ Teodor Pryka

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia faxem pod nr 63 2684090 lub emailem pod adres podatek@orchowo.pl.

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty (376.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-12-04 15:41:11
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-12-04 15:41:12
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-12-04 15:53:42
Ostatnia zmiana:2012-12-04 15:53:50
Ilość wyświetleń:761
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij